Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Iasibon

Pakendi infoleht: teave kasutajale


Iasibon 50 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Ibandroonhape


Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

allergiline.

- kui teil esinevad probleemid söögitoruga, nagu söögitoru kitsenemus või neelamisraskus.


Enne Iasibon’iga ravi alustamist võib arst paluda teil läbida suuõõne ja hammaste kontrolli.


Ravi ajal peate hoidma head suuõõne hügieeni (mis hõlmab regulaarset hammaste puhastamist) ja käima regulaarselt hambaarsti juures kontrollil. Juhul kui kannate proteese, peavad need teile hästi sobima. Juhul kui saate hambaravi või teile tehakse kirurgiline hambaraviprotseduur (nt hamba väljatõmbamine), teavitage oma arsti hambaravist ja öelge hambaarstile, et saate ravi Iasibon’iga.


Võtke otsekohe ühendust oma arsti ja hambaarstiga, kui teil tekivad suuõõne või hammastega seotud probleemid, nagu hammaste liikuvus, valu või turse või mitteparanevad haavandid või eritus, sest need võivad olla lõualuu osteonekroosi nähud.


Enne Iasibon’i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:


  1. Pakendi sisu ja muu teave Mida Iasibon sisaldab

glütserooldibehenaat, kolloidne veevaba ränidioksiid.


Kuidas Iasibon välja näeb ja pakendi sisu

Iasibon 50 mg õhukese polümeerikattega tabletid on valged, ümmargused, kaksikkumerad tabletid ning on saadaval polüamiid/Al/PVC blisterpakenditena. Ravim on saadaval 3, 6, 9, 28 või 84 tabletti sisaldavate pakenditena. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja Müügiloa hoidja

Pharmathen S.A.

6, Dervenakion str.

Pallini 15351, Attiki Kreeka


Tootja Pharmathen S.A. 6, Dervenakion str.

Pallini 15351, Attiki Kreeka

ja


Pharmathen International S.A. Industrial Park Sapes, Street block 5 69300 Sapes, Prefecture of Rodopi Kreeka


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.


België/Belgique/Belgien

Pharmathen S.A.

Tél/Tel: +30 210 66 04 300

Lietuva

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 04 300


България

Alvogen Pharma Bulgaria Ltd

Teл.: + 359 2 441 7136

Luxembourg/Luxemburg

Pharmathen S.A.

Tél/Tel: +30 210 66 04 300


Česká republika PHARMAGEN CZ s.r.o. Tel: +420 721 137 749

Magyarország

Pharmathen S.A.

Tel.: +30 210 66 04 300


Danmark

Bluefish Pharmaceuticals AB Tlf: +46 8 51911600

Malta

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 04 300


Deutschland

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 04 300

Nederland

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 04 300


Eesti (Estonia)

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 04 300

Norge

Pharmathen S.A.

Tlf: +30 210 66 04 300


Ελλάδα

INNOVIS PHARMA AEBE

Τηλ: +30 210 6664805-806

Österreich

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 04 300


España

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 04 300

Polska

Pharmathen S.A.

Tel.: +30 210 66 04 300


France

Pharmathen S.A.

Tél: +30 210 66 04 300

Portugal

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 04 300


Hrvatska PROXIMUM d.o.o. Tel: +385 1 30 111 28

România

Alvogen Romania SRL Tel: +(40) 21 351 0286


Ireland

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 04 300

Slovenija

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 04 300


Ísland

Alvogen ehf.

Sími: +354 522 2900

Slovenská republika PHARMAGEN CZ s.r.o. Tel: +420 721 137 749

Italia

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 04 300

Suomi/Finland

Pharmathen S.A.

Puh/Tel: +30 210 66 04 300


Κύπρος

The Star Medicines Importers Co. Ltd

Τηλ: +357 25371056

Sverige

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 04 300


Latvija

SIA ELVIM

Tel: +371 67808450

United Kingdom (Northern Ireland)

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 04 300


Infoleht on viimati uuendatud {KK/AAAA}.


/