Koduleht Koduleht

Darunavir Krka
darunavir

Pakendi infoleht: teave patsiendile


Darunavir Krka, 400 mg õhukese polümeerikattega tabletid Darunavir Krka, 800 mg õhukese polümeerikattega tabletid darunaviir (darunavirum)


Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.


Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Darunavir Krka ja milleks seda kasutatakse

 2. Mida on vaja teada enne Darunavir Krka võtmist

 3. Kuidas Darunavir Krka’t võtta

 4. Võimalikud kõrvaltoimed

 5. Kuidas Darunavir Krka’t säilitada

 6. Pakendi sisu ja muu teave


 1. Mis ravim on Darunavir Krka ja milleks seda kasutatakse Mis ravim on Darunavir Krka?

  Darunavir Krka sisaldab toimeainena darunaviiri. Darunavir Krka on retroviirusvastane ravim, mida kasutatakse inimeste immuunpuudulikkuse viiruse (HIV) ravis. See kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse proteaasi inhibiitoriteks. Darunavir Krka vähendab HIV hulka organismis. See parandab immuunsüsteemi seisundit ja vähendab HIV-infektsiooniga seotud haiguste tekkeriski.


  Milleks seda kasutatakse?

  Darunavir Krka 400 mg ja 800 mg tablette kasutatakse HIV-infektsiooniga täiskasvanute ja laste (3-

  aastased ja vanemad, kehakaaluga vähemalt 40 kg) raviks

  • kes ei ole varem kasutanud teisi retroviirusvastaseid ravimeid,

  • teatud patsientide raviks, kes on varem kasutanud teisi retroviirusvastaseid ravimeid (selle teeb kindlaks teie arst).


   Darunavir Krka’t peab võtma koos väikeses annuses ritonaviiri ja HIV-vastaste teiste ravimitega. Arst arutab teiega, milline ravimite kombinatsioon on teile sobivaim.


 2. Mida on vaja teada enne Darunavir Krka võtmist Darunavir Krka’t ei tohi võtta

  • kui olete toimeaine või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline,

  • kui teil on raske maksakahjustus. Kui te ei ole kindel oma maksahaiguse tõsiduses, küsige oma arstilt. Vajalikuks võib osutuda mõne lisauuringu tegemine.


   Ärge kasutage Darunavir Krka’t koos järgmiste ravimitega

   Kui te võtate mõnda neist ravimitest, küsige arstilt nõu selle vahetamise kohta muu ravimi vastu.


   Ravim

   Ravimi näidustus

   Avanafiil

   erektsioonihäirete raviks

   Astemisool või terfenadiin

   allergiasümptomite raviks


   Triasolaam ja suukaudne midasolaam

   aitab uinuda ja/või vähendab ärevust

   Tsisapriid

   mõnede seedetrakti häirete raviks

   Kolhitsiin (kui teil on neeru- ja/või maksaprobleemid)

   podagra või perekondliku Vahemere palaviku raviks

   Lurasidoon, pimosiid, kvetiapiin või

   sertindool

   psühhiaatriliste seisundite raviks

   Tungaltera alkaloidid nagu ergotamiin, dihüdroergotamiin, ergometriin ja

   metüülergonoviin

   migreenipeavalu raviks

   Amiodaroon, bepridiil, dronedaroon, ivabradiin, kinidiin, ranolasiin ja

   süsteemne lidokaiin

   teatud südameprobleemide, nt rütmihäirete raviks

   Lovastatiin, simvastatiin ja lomitapiid

   kolesteroolitaseme langetamiseks

   Rifampitsiin

   mõnede infektsioonide, nt tuberkuloosi raviks

   Kombinatsioonravim lopinaviir/ritonaviir

   see HIV-vastane ravim kuulub samasse

   klassi Darunavir Krka’ga

   Elbasviir/grasopreviir

   C-hepatiidi infektsiooni raviks

   Alfusosiin

   suurenenud eesnäärme raviks

   Sildenafiil

   kõrge vererõhu raviks kopsuvereringes

   Dabigatraan, tikagrelool

   trombotsüütide agregatsiooni peatamiseks

   patsientidel, kellel on eelnevalt olnud infarkt

   Naloksegool

   opioidide poolt põhjustatud kõhukinnisuse

   raviks

   Dapoksetiin

   enneaegse seemnepurske raviks

   Domperidoon

   iivelduse ja oksendamise raviks


   Ärge kombineerige Darunavir Krka’t naistepunaürti (Hypericum perforatum) sisaldavate preparaatidega.


   Hoiatused ja ettevaatusabinõud

   Enne Darunavir Krka võtmist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.


   Darunavir Krka ei ravi HIV-nakkusest terveks. Selle ravimi võtmise ajal võite siiski HIV-nakkust edasi anda, kuigi efektiivne retroviirusvastane ravi vähendab seda riski. Arutage oma arstiga milliseid ettevaatusabinõusid kasutada, et vältida teiste inimeste nakatamist.


   Darunavir Krka’t võtvatel inimestel võivad jätkuvalt tekkida infektsioonid ja HIV infektsiooniga seotud teised haigused. Vajalik on regulaarne konsulteerimine arstiga.


   Darunavir Krka’t võtvatel inimestel võib tekkida nahalööve. Harvadel juhtudel võib lööve muutuda raskeks või potentsiaalselt eluohtlikuks. Palun võtke ühendust oma arstiga, kui teil peaks tekkima lööve.


   Darunavir Krka’t ja raltegraviiri (HIV-infektsiooni raviks) võtvatel inimestel võivad lööbed (üldiselt kerged kuni mõõdukad) esineda sagedamini kui patsientidel, kes võtavad ükskõik kumba ravimit eraldi.


   Informeerige arsti teil ENNE ravi ja ravi AJAL esinevatest haigustest

   Veenduge, et vaatate üle alljärgnevad punktid ja kui mõni neist teie kohta kehtib, teavitage sellest oma arsti.

  • Informeerige oma arsti, kui teil on kunagi esinenud probleeme maksaga, sealhulgas B-ja C- hepatiidi infektsioon. Arst võib hinnata teie maksahaiguse raskust enne otsustamist, kas te tohite Darunavir Krka’t võtta.

  • Informeerige oma arsti sellest, kui teil on suhkurtõbi. Darunavir Krka võib tõsta veresuhkru taset.

  • Informeerige oma arsti otsekohe sellest, kui te märkate endal infektsiooni sümptomeid (nt

   suurenenud lümfisõlmed või palavik). Mõnedel patsientidel, kellel on kaugelearenenud HIV- infektsioon ning kes on põdenud oportunistlikke infektsioone, võivad varsti pärast HIV-vastase ravi alustamist tekkida eelnevatest infektsioonidest tingitud põletikunähud. Arvatakse, et need sümptomid on tingitud organismi immuunvastuse paranemisest, võimaldades organismil võidelda infektsioonidega, mis võisid olla olemas ilma selgelt väljendunud sümptomiteta.

  • Lisaks oportunistlikele infektsioonidele võivad esineda ka autoimmuunhäired (seisund, mis tekib, kui immuunsüsteem ründab organismi tervet kude), kui olete alustanud HIV infektsiooni vastase ravimi kasutamist. Autoimmuunhäired võivad avalduda mitmeid kuid hiljem pärast ravi alustamist. Kui te märkate endal mis tahes infektsiooni sümptomeid või muid sümptomeid nagu lihasnõrkus, kätest ja jalgadest algav ning kehatüve poole liikuv nõrkus, südamepekslemine, värisemine või hüperaktiivsus, siis teavitage sellest otsekohe arsti, et saada vajalikku ravi.

  • Informeerige oma arsti sellest, kui teil on hemofiilia. Darunavir Krka võib suurendada verejooksuohtu.

  • Informeerige oma arsti sellest, kui te olete allergiline sulfoonamiidide (nt teatud infektsioonide

   korral kasutatavad ravimid) suhtes.

  • Informeerige oma arsti, kui märkate endal mis tahes lihaste-luude probleeme. Mõnedel retroviirusvastast kombinatsioonravi saavatel patsientidel võib areneda osteonekroosi nimeline luuhaigus (verevarustuse halvenemisest tingitud luukoe hävimine). Retroviirusvastase kombinatsioonravi pikkus, kortikosteroidide kasutamine, alkoholi tarvitamine, raske immuunsüsteemi pärssimine ja suur kehamassi indeks võivad olla mõned selle haiguse kujunemise paljudest riskifaktoritest. Osteonekroosi tunnusteks on liigeste jäikus ja valu (eriti puusas, põlves ja õlas) ning raskused liigutuste sooritamisel. Palun informeerige oma arsti, kui te märkate endal mõnda neist sümptomitest.


   Eakad

   Darunavir Krka’t on üle 65-aastastel patsientidel vähe kasutatud. Kui te kuulute sellesse vanusegruppi, pidage palun nõu oma arstiga Darunavir Krka kasutamise võimaluse üle.


   Lapsed ja noorukid

   Darunavir Krka 400 mg või 800 mg tablette ei kasutata alla 3-aastastel ja lastel, kes kaaluvad vähem

   kui 40 kg.


   Muud ravimid ja Darunavir Krka

   Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mis tahes muid ravimeid.


   Teatud ravimeid ei tohi kasutada koos Darunavir Krka’ga. Need on loetletud eespool pealkirja all

   „Ärge kasutage Darunavir Krka’t koos järgmiste ravimitega“.


   Üldjuhul võib Darunavir Krka’t kasutada koos HIV-vastaste ravimitega, mis kuuluvad mõnda teise klassi (nt NRTI-d ehk nukleosiidi pöördtranskriptaasi inhibiitorid, NNRTI-d ehk mittenukleosiidi pöördtranskriptaasi inhibiitorid, CCR5 antagonistid ja fusiooni inhibiitorid). Darunavir Krka’t koos kobitsistaadi või ritonaviiriga ei ole testitud kõigi PIde ehk proteaasi inhibiitoritega ja neid ei tohi tarvitada koos teiste HIV-i proteaasi inhibiitoritega. Mõnel juhul võib olla vajalik teiste ravimite annuse muutmine. Seetõttu palun öelge alati oma arstile, kui te võtate mõnda teist HIV-vastast ravimit ja teie arst juhendab teid hoolikalt, milliseid ravimeid võib kombineerida.


   Darunavir Krka toime võib nõrgeneda järgmiste ravimite toimel. Informeerige oma arsti sellest, kui te võtate:

  • fenobarbitaali, fenütoiini (krampide ärahoidmiseks),

  • deksametasooni (kortikosteroid),

  • efavirensit (HIV-infektsioon),

  • rifapentiini, rifabutiini (ravimid mõnede infektsioonide raviks, nt tuberkuloosi),

  • sakvinaviiri (HIV infektsioon).

   Darunavir Krka võtmine võib mõjutada teiste ravimite toimet. Informeerige oma arsti sellest, kui te võtate järgmisi ravimeid:

  • amlodipiin, diltiaseem, disopüramiid, karvedilool, felodipiin, flekainiid, lidokaiin, metoprolool,

   meksiletiin, nifedipiin, nikardipiin, propafenoon, timolool, verapamiil (südamehaiguse ravis), kuna nende ravimite toime või kõrvaltoimed võivad tugevneda,

  • apiksabaan, edoksabaan, rivaroksabaan, varfariin, klopidogreel (vere hüübimise

   vähendamiseks); arst võib võtta teilt vereanalüüsi, kuna võib muutuda nende ravitoime või ilmneda kõrvaltoimed,

  • östrogeenipõhised hormonaalsed rasestumisvastased ja hormoonasendusravi preparaadid.

   Darunavir Krka võib vähendada nende efektiivsust. Hormonaalsete rasestumisvastaste preparaatidega samaaegselt on soovitatav kasutada alternatiivseid mittehormonaalseid rasestumisvastaseid meetodeid,

  • etünüülöstradiool/drospirenoon. Darunavir Krka võib suurendada riski kaaliumitaseme tõusuks

   drospirenooni toimel,

  • atorvastatiin, pravastatiin, rosuvastatiin (kolesteroolitaseme langetamiseks). Suureneda võib lihaskahjustuse risk. Teie arst hindab, milline kolesteroolitaset langetav ravim on antud olukorras parim,

  • klaritromütsiin (antibiootikum),

  • tsüklosporiin, everoliimus, takroliimus, siroliimus (immuunsüsteemi pärssimiseks), kuna nende ravimite toime või kõrvaltoimed võivad tugevneda. Arst võib teha mõned lisaanalüüsid,

  • kortikosteroidid, sealhulgas beetametasoon, budesoniid, flutikasoon, mometasoon, prednisoon, triamtsinoloon. Neid ravimeid kasutatakse allergiate, astma, põletikuliste soolehaiguste, naha, silmade, liigeste ja lihaste põletikuliste seisundite ning teiste põletikuliste seisundite raviks.

   Neid ravimed manustatakse üldjuhul suukaudselt, inhalatsioonina, süstena või määrituna nahale. Kui teised raviviisid ei ole võimalikud, tohib neid kasutada ainult pärast teie seisundi meditsiinilist hindamist ning ravi peab toimuma kortikosteroidide kõrvaltoimete tõttu arsti hoolika järelevalve all,

  • buprenorfiin/naloksoon (ravimid opioidsõltuvuse raviks),

  • salmeterool (astmaravim),

  • artemeeter/lumefantriin (malaariaravis kasutatav kombineeritud preparaat),

  • dasatiniib, everoliimus, irinotekaan, nilotiniib, vinblastiin, vinkristiin (vähiravim),

  • sildenafiil, tadalafiil, vardenafiil (erektsioonihäirete raviks või pulmonaarseks arteriaalseks hüpertensiooniks nimetatava südame ja kopsuhaiguse raviks),

  • glekapreviir/pibrentasviir (C-hepatiidi infektsiooni raviks),

  • fentanüül, oksükodoon, tramadool (valuraviks),

  • fesoterodiin, solifenatsiin (uroloogiliste häirete raviks).


   Teiste ravimite annused võivad vajada muutmist, kuna Darunavir Krka ravitoime või kõrvaltoimed võivad muutuda teiste ravimitega kombineerimisel.

   Informeerige oma arsti sellest, kui te võtate:

  • alfentaniili (süstitav tugev ja lühitoimeline valuvaigisti, mida kasutatakse kirurgilistes protseduurides),

  • digoksiini (teatud südamehaiguste raviks),

  • klaritromütsiini (antibiootikum),

  • itrakonasooli, isavukonasooli, flukonasooli, posakonasooli, klotrimasooli (seennakkuste raviks).

   Vorikonasooli tohib kasutada ainult pärast meditsiinilist hindamist arsti poolt,

  • rifabutiini (bakteriaalsete infektsioonide vastu),

  • sildenafiili, vardenafiili, tadalafiili (erektsioonihäirete või kopsuvereringe kõrge vererõhu korral),

  • amitriptüliini, desipramiini, imipramiini, nortriptüliini, paroksetiini, sertraliini, trasodooni

   (depressiooni ja ärevuse raviks),

  • maravirokit (HIV infektsiooni raviks),

  • metadooni (opioidsõltuvuse raviks),

  • karbamasepiini, klonasepaami (krampide ärahoidmiseks või teatud tüüpi närvivalude raviks),

  • kolhitsiini (podagra või perekondliku Vahemere palaviku raviks),

  • bosentaani (ravim kõrge vererõhu raviks kopsuvereringes),

  • buspirooni, kloorasepaati, diasepaami, estasolaami, flurasepaami, süstitavat midasolaami, zolpideemi (rahustavad ained),

  • perfenasiini, risperidooni, tioridasiini (psühhiaatriliste häirete raviks),

  • metformiini (2. tüüpi diabeedi raviks).


   See ei ole ravimite täielik loetelu. Nimetage oma tervishoiuteenuse osutajale kõik ravimid, mida te võtate.


   Darunavir Krka koos toidu ja joogiga

   Vt lõik 3 „Kuidas Darunavir Krka’t võtta“.


   Rasedus ja imetamine

   Kui te olete rase, kavatsete rasestuda või toidate last rinnaga, teavitage sellest otsekohe oma arsti. Rase

   või imetav ema ei tohi Darunavir Krka’t koos ritonaviiriga võtta, välja arvatud juhul kui nii on määranud arst. Rase või imetav ema ei tohi võtta darunaviiri koos kobitsistaadiga.


   HIV nakkusega naised ei tohi imikut rinnaga toita, kuna HIV võib lapsele rinnapiima kaudu edasi kanduda ja ravimi toime lapsele on teadmata.


   Autojuhtimine ja masinatega töötamine

   Ärge juhtige autot ega töötage masinatega, kui te tunnete pärast Darunavir Krka võtmist pearinglust.


 3. Kuidas Darunavir Krka’t võtta


  Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on selles infolehes kirjas või nagu arst, apteeker või meditsiiniõde on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

  Ilma arstiga nõu pidamata ei tohi Darunavir Krka või ritonaviiri võtmist lõpetada isegi siis, kui teie enesetunne paraneb.

  Pärast ravi alustamist ei tohi ilma arsti juhisteta annust ega ravimvormi muuta ega ravi lõpetada. Darunavir Krka 400 mg ja 800 mg tabletid on ette nähtud kasutamiseks ainult raviskeemis, milles

  manustatav annus on 800 mg üks kord ööpäevas.


  See ravimpreparaat on saadaval ainult õhukese polümeerikattega tablettidena ja ei sobi kasutamiseks patsientidel, kes ei ole võimelised tablette neelama, nt väikesed lapsed. Selliste patsientide ravimiseks tuleb kontrollida teiste, sobivamate darunaviiri sisaldavate ravimvormide saadavust.


  Annus täiskasvanutele, kes ei ole varem retroviirusvastaseid ravimeid võtnud (selle teeb kindlaks arst)

  Darunavir Krka tavaline annus on 800 mg (2 tabletti, mis sisaldavad 400 mg Darunavir Krka’t või 1

  tablett, mis sisaldab 800 mg Darunavir Krka’t) üks kord ööpäevas.

  Te peate Darunavir Krka’t võtma iga päev ja alati koos 100 mg ritonaviiri ja toiduga. Ilma ritonaviiri ja toiduta ei avalda Darunavir Krka õiget toimet. Te peate 30 minutit enne Darunavir Krka ja ritonaviiri võtmist midagi sööma. See, mida te sööte, ei ole oluline. Isegi kui te tunnete ennast paremini, ärge lõpetage Darunavir Krka või ritonaviiri võtmist ilma arstiga nõu pidamata.


  Juhised täiskasvanutele

  • Võtke üks kord ööpäevas kaks 400 mg tabletti või üks 800 mg tablett, iga päev samal ajal.

  • Võtke Darunavir Krka’t alati koos 100 mg ritonaviiriga.

  • Võtke Darunavir Krka’t koos toiduga.

  • Neelake tabletid alla koos joogiga, nt vee või piimaga.

  • Võtke teisi HIV ravimeid, mida kasutatakse koos Darunavir Krka ja ritonaviiriga, nii nagu arst on soovitanud.

   Annus täiskasvanutele, kes on varem retroviirusvastaseid ravimeid võtnud (selle teeb kindlaks arst)

   Võite vajada teistsugust Darunavir Krka annust, mida ei saa manustada 400 mg või 800 mg

   tablettidega. Saadaval on teise tugevusega Darunavir Krka.


   Annus on kas:

  • 800 mg Darunavir Krka’t (2 tabletti, mis sisaldavad kumbki 400 mg Darunavir Krka’t või 1 tablett, mis sisaldab 800 mg Darunavir Krka’t) koos 100 mg ritonaviiriga üks kord ööpäevas.

   VÕI

  • 600 mg Darunavir Krka’t (1 tablett, mis sisaldab 600 mg Darunavir Krka’t) koos 100 mg ritonaviiriga kaks korda ööpäevas.


   Palun rääkige oma arstiga, milline annus on teie jaoks õige.


   Annus koos ritonaviiriga 3-aastastele ja vanematele lastele, kes kaaluvad rohkem kui 40 kg ja kes ei ole varem saanud retroviirusvastast ravi (teie lapse arst teeb selle kindlaks)

  • Tavaline Darunavir Krka annus on 800 mg (2 tabletti, mis sisaldavad 400 mg Darunavir Krka’t

   või 1 tablett, mis sisaldab 800 mg Darunavir Krka’t) koos 100 mg ritonaviiriga üks kord ööpäevas.


   Annus koos ritonaviiriga 3-aastastele ja vanematele lastele, kes kaaluvad rohkem kui 40 kg ja kes on varem saanud retroviirusvastast ravi (teie lapse arst teeb selle kindlaks)

   Annus on kas:

  • 800 mg Darunavir Krka’t (2 tabletti, mis sisaldavad kumbki 400 mg Darunavir Krka’t, või üks tablett, mis sisaldab 800 mg Darunavir Krka’t) koos 100 mg ritonaviiriga üks kord ööpäevas.

   VÕI

  • 600 mg Darunavir Krka’t (1 tablett, mis sisaldab 600 mg Darunavir Krka’t) koos 100 mg ritonaviiriga kaks korda ööpäevas.


   Palun rääkige oma arstiga, milline annus on teie jaoks õige.


   Manustamise juhised koos ritonaviiriga 3-aastastele ja vanematele lastele, kes kaaluvad rohkem kui 40 kg

  • Võtke 800 mg Darunavir Krka’t (kaks 400 mg või üks 800 mg tablett Darunavir Krka’t) iga päev samal ajal.

  • Võtke Darunavir Krka’t alati koos 100 mg ritonaviiriga.

  • Võtke Darunavir Krka’t koos toiduga.

  • Neelake tabletid alla koos joogiga, nt vee või piimaga.

  • Võtke teisi HIV ravimeid, mida kasutatakse koos Darunavir Krka ja ritonaviiriga, nii nagu arst on soovitanud.


  Kui te võtate Darunavir Krka’t rohkem kui ette nähtud

  Võtke kohe ühendust oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.


  Kui te unustate Darunavir Krka’t võtta

  Kui te märkate seda 12 tunni jooksul, võtke kohe unustatud tabletid. Võtke need alati koos ritonaviiri ja toiduga. Kui te märkate seda pärast 12 tunni möödumist, jätke unustatud tabletid võtmata ja võtke järgmised annused tavalisel ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.


  Kui te oksendate pärast Darunavir Krka ja ritonaviiri võtmist

  Kui te oksendate 4 tunni jooksul pärast ravimi võtmist, tuleb niipea kui võimalik võtta uus Darunavir Krka ja ritonaviiri annus koos toiduga. Kui te oksendate rohkem kui 4 tundi pärast ravimi võtmist, ei ole teil vaja võtta uut Darunavir Krka ja ritonaviiri annust enne, kui on käes järgmine plaanipärane aeg.


  Kui te ei ole kindel, mida teha võtmata jäänud annuse või oksendamise korral, pidage nõu oma arstiga.

  Ärge lõpetage Darunavir Krka võtmist ilma arstiga nõu pidamata

  HIV-vastased ravimid võivad parandada teie enesetunnet. Ärge lõpetage Darunavir Krka võtmist isegi

  siis, kui teie enesetunne paraneb. Pidage kõigepealt nõu oma arstiga.


  Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.


 4. Võimalikud kõrvaltoimed


  HIV ravi ajal võib tekkida kehakaalu ning vere lipiidide- ja glükoosisisalduse suurenemine. See on osaliselt seotud tervise ja eluviisi taastumisega ning vere lipiididesisalduse muutusi põhjustavad mõnikord HIV ravimid ise. Arst uurib teid nende muutuste suhtes.


  Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.


  Rääkige oma arstile, kui teil tekib mõni järgmistest kõrvaltoimetest

  Teatatud on maksaprobleemidest, mis võivad vahel olla tõsised. Teie arst peab tegema vereanalüüse, enne kui alustate Darunavir Krka võtmist. Kui teil on krooniline B- või C-hepatiit, kontrollib teie arst

  teie vereanalüüse sagedamini, sest teil on suurem tõenäosus maksaprobleemide tekkeks. Rääkige oma arstiga maksaprobleemide nähtudest ja sümptomitest. Need võivad olla naha või silmavalgete kollaseks muutumine, tume (tee värvi) uriin, hele väljaheide, iiveldus, oksendamine, isu kadumine või

  valu, valulikkus või valu ja ebamugavustunne paremal pool ribide all.


  Nahalööve (sagedasem, kui kasutatakse koos raltegraviiriga), sügelus. Lööve on tavaliselt kerge kuni mõõdukas. Nahalööve võib olla ka harvaesineva raske seisundi sümptom. Oluline on rääkida oma arstile, kui teil tekib nahalööve. Teie arst soovitab, kuidas toimida sümptomitega või kas ravi Darunavir Krka’ga tuleb lõpetada.

  Teised sageli teatatud kõrvaltoimed olid diabeet (sage) ja kõhunäärmepõletik (aeg-ajalt). Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (võib mõjutada rohkem kui 1 inimest 10-st)

  • kõhulahtisus.


   Sageli esinevad kõrvaltoimed (võib mõjutada kuni 1 inimest 10-st)

  • oksendamine, iiveldus, kõhuvalu või pingetunne kõhus, seedehäire, kõhupuhitus

  • peavalu, väsimus, pearinglus, uimasus, tuimus, käte või jalgade surisemine või valu, jõudluse kaotus, uinumisraskused.


   Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võib mõjutada kuni 1 inimest 100-st)

  • valu rinnus, muutused elektrokardiogrammis, kiire südametöö

  • naha tundlikkuse vähenemine või ebanormaalsus, torkimistunne, tähelepanuhäired, mälukaotus, tasakaaluhäired

  • raskendatud hingamine, köha, verejooks ninast, kurguärritus

  • mao- või suupõletik, kõrvetised, öökimine, suukuivus, ebamugavustunne kõhus, kõhukinnisus, röhatused

  • neerupuudulikkus, neerukivid, raskendatud urineerimine, sage või rohke urineerimine, mõnikord öösiti

  • nõgestõbi, tugev naha ja teiste kudede (kõige sagedamini huulte või silmade) turse, ekseem,

   liigne higistamine, öine higistamine, juustekadu, akne, soomuseline nahk, küünte värvuse muutus

  • lihasvalu, lihaskrambid või –nõrkus, valu jäsemetes, osteoporoos (luude hõrenemine)

  • kilpnäärme funktsiooni vähenemine. See on nähtav vereanalüüsis

  • kõrge vererõhk, punetus

  • punetavad või kuivad silmad

  • palavik, vedelikupeetusest tingitud alajäsemete turse, halb enesetunne, ärritatavus, valu

  • nakkuse tunnused, lihtherpes

  • erektsioonihäired, rinnanäärmete suurenemine meestel

  • unehäired, unisus, depressioon, ärevus, ebanormaalsed unenäod, seksuaaltungi vähenemine.


   Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad tekkida kuni 1 inimesel 1000-st)

  • DRESS-i reaktsioon [raske lööve, millega võivad kaasneda palavik, väsimus, näo või lümfisõlmede turse, eosinofiilide (liik valgeid vereliblesid) arvu suurenemine, toimed maksale, neerudele või kopsudele]

  • südamelihaseinfarkt, aeglane südamerütm, südamepekslemine

  • nägemishäired

  • külmavärinad, ebanormaalne tunne

  • segasusseisund või desorientatsioon, meeleolumuutused, rahutus

  • minestus, epileptilised krambid, maitsetundlikkuse muutus või kadu

  • haavandid suus, veriokse, huulepõletik, huulte kuivus, keelekatt

  • vesine nohu

  • nahahaavandid, naha kuivus

  • lihaste või liigeste jäikus, liigesvalu kas koos põletikuga või ilma

  • muutused mõnede vererakkude arvus või verekeemias. Neid võib näha vere ja/või uriinianalüüside tulemustes. Neid selgitab teile arst. Näiteks: mõnede vere valgeliblede arvu suurenemine.


   Mõned kõrvaltoimed on tüüpilised HIV-vastastele ravimitele, mis kuuluvad samasse rühma Darunavir Krka’ga. Nendeks on:

  • lihasvalu, -hellus või -nõrkus. Harva on need lihaste häired olnud tõsised.


  Kõrvaltoimetest teatamine

  Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla

  image

  ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada riikliku teavitussüsteemi (vt V lisa) kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.


 5. Kuidas Darunavir Krka’t säilitada


  Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.


  Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil pärast „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.


  Hoida pudel tihedalt suletuna, niiskuse eest kaitstult. Kõlblikkusaeg pärast esmast avamist: 3 kuud.


  Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


 6. Pakendi sisu ja muu teave Mida Darunavir Krka sisaldab

– ainult 400 mg õhukese polümeerikattega tablettides ja punane raudoksiid (E172) õhukeses polümeerikattes.

Kuidas Darunavir Krka välja näeb ja pakendi sisu

Darunavir Krka 400 mg õhukese polümeerikattega tabletid:

Kollakaspruunid, ovaalsed, kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid, graveeringuga „S1“ ühel küljel. Tableti mõõtmed: 17 x 8,5 mm.

Darunavir Krka 800 mg õhukese polümeerikattega tabletid:

Pruunikaspunased, ovaalsed, kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid, graveeringuga „S3“ ühel küljel. Tableti mõõtmed: 20 x 10 mm.


Darunavir Krka 400 mg õhukese polümeerikattega tabletid on saadaval pudelites, mis sisaldavad 30 õhukese polümeerikattega tabletti (1 pudel 30 õhukese polümeerikattega tablettidega), 60 õhukese polümeerikattega tabletti (2 pudelit 30 õhukese polümeerikattega tablettidega), 90 õhukese polümeerikattega tabletti (3 pudelit 30 õhukese polümeerikattega tablettidega) ja 180 õhukese polümeerikattega tabletti (6 pudelit 30 õhukese polümeerikattega tablettidega) karbis.


Darunavir Krka 800 mg õhukese polümeerikattega tabletid on saadaval pudelites, mis sisaldavad 30 õhukese polümeerikattega tabletti (1 pudel 30 õhukese polümeerikattega tablettidega) ja 90 õhukese polümeerikattega tabletti (3 pudelit 30 õhukese polümeerikattega tablettidega) karbis.


Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.


Müügiloa hoidja

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Sloveenia


Tootjad

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Sloveenia TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Saksamaa


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:


België/Belgique/Belgien

KRKA Belgium, SA.

Tél/Tel: +32 (0) 487 50 73 62

Lietuva

UAB KRKA Lietuva Tel: + 370 5 236 27 40


България

КРКА България ЕООД Teл.: + 359 (02) 962 34 50

Luxembourg/Luxemburg

KRKA Belgium, SA.

Tél/Tel: +32 (0) 487 50 73 62 (BE)


Česká republika

KRKA ČR, s.r.o.

Tel: + 420 (0) 221 115 150

Magyarország

KRKA Magyarország Kereskedelmi Kft. Tel.: + 36 (1) 355 8490


Danmark

KRKA Sverige AB

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Malta

E. J. Busuttil Ltd.

Tel: + 356 21 445 885


Deutschland

TAD Pharma GmbH

Tel: + 49 (0) 4721 606-0

Nederland

KRKA Belgium, SA.

Tel: +32 (0) 487 50 73 62 (BE)


Eesti

KRKA, d.d., Novo mesto Eesti filiaal Tel: + 372 (0) 6 671 658

Norge

KRKA Sverige AB

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)


Ελλάδα

KRKA ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ Τηλ: +30 2100101613

Österreich

KRKA Pharma GmbH, Wien Tel: + 43 (0)1 66 24 300

España

KRKA Farmacéutica, S.L. Tel: + 34 911 61 03 80

Polska

KRKA-POLSKA Sp. z o.o. Tel.: + 48 (0)22 573 7500


France

KRKA France Eurl

Tél: + 33 (0)1 57 40 82 25

Portugal

KRKA Farmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda.

Tel: + 351 (0)21 46 43 650


Hrvatska

KRKA - FARMA d.o.o.

Tel: + 385 1 6312 100

România

KRKA Romania S.R.L., Bucharest

Tel: + 4 021 310 66 05


Ireland

KRKA Pharma Dublin, Ltd. Tel: + 353 1 413 3710

Slovenija

KRKA, d.d., Novo mesto Tel: + 386 (0) 1 47 51 100


Ísland

LYFIS ehf.

Sími: + 354 534 3500

Slovenská republika KRKA Slovensko, s.r.o. Tel: + 421 (0) 2 571 04 501


Italia

KRKA Farmaceutici Milano S.r.l. Tel: + 39 02 3300 8841

Suomi/Finland

KRKA Finland Oy Puh/Tel: +358 20 754 5330


Κύπρος

KI.PA. (PHARMACAL) LIMITED Τηλ: + 357 24 651 882

Sverige

KRKA Sverige AB

Tel: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)


Latvija

KRKA Latvija SIA

Tel: + 371 6 733 86 10

United Kingdom (Northern Ireland)

Consilient Health Limited

Tel: +353 (0)1 2057760


Infoleht on viimati uuendatud


.