Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Esbriet

HINNAD

ESBRIET kapsel 267mg N252

Hulgimüük: 0,00 €
Jaemüük: 2 268,84 €
Hüvitatud: 0,00 €

ESBRIET tablett 267mg N252

Hulgimüük: 0,00 €
Jaemüük: 2 268,84 €
Hüvitatud: 0,00 €

ESBRIET tablett 801mg N84

Hulgimüük: 0,00 €
Jaemüük: 2 268,84 €
Hüvitatud: 0,00 €

Pakendi infoleht: teave kasutajale


Esbriet 267 mg õhukese polümeerikattega tabletid Esbriet 534 mg õhukese polümeerikattega tabletid Esbriet 801 mg õhukese polümeerikattega tabletid pirfenidoon


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.


Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Esbriet ja milleks seda kasutatakse

 2. Mida on vaja teada enne Esbrieti kasutamist

 3. Kuidas Esbrieti kasutada

 4. Võimalikud kõrvaltoimed

 5. Kuidas Esbrieti säilitada

 6. Pakendi sisu ja muu teave


 1. Mis ravim on Esbriet ja milleks seda kasutatakse


  Esbriet sisaldab toimeainena pirfenidooni ja seda kasutatakse kerge kuni mõõduka idiopaatilise kopsufibroosi raviks täiskasvanutel.


  Idiopaatiline kopsufibroos on haigus, kus kopsukude aja jooksul tursub ja armistub, mille tõttu on raske sügavalt hingata. See raskendab teie kopsude normaalset talitlust. Esbriet aitab kopsude armistumist ja tursumist vähendada ning kergendab hingamist.


 2. Mida on vaja teada enne Esbrieti kasutamist Esbrieti ei tohi võtta

  • kui olete pirfenidooni või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

  • kui teil on varem esinenud pirfenidooni kasutamisel angioödeemi, sealhulgas sümptomeid, nagu näo, huulte ja/või keele turse, millega võivad kaasneda hingamisraskus või vilistav hingamine;

  • kui te võtate fluvoksamiini sisaldavaid ravimeid (teatud depressiooni- ja obsessiiv-kompulsiivse häire ravimid);

  • kui teil on raske või lõppstaadiumis maksahaigus;

  • kui teil on raske või lõppstaadiumis neeruhaigus, mis vajab dialüüsravi.


   Kui midagi nendest kehtib teie kohta, ärge võtke Esbrieti. Kui te ei ole kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


   Hoiatused ja ettevaatusabinõud

   Enne Esbrieti võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga

  • Esbrieti kasutamise ajal võite muutuda otsesele päikesevalgusele tundlikumaks (fotosensitiivsusreaktsioon). Vältige Esbrieti kasutamise ajal otsest päikesevalgust (samuti solaariumivalgust). Kasutage iga päev päikesekaitsekreemi ja katke käsivarred, jalad ning pea, et vähendada kokkupuudet otsese päikesevalgusega (vt lõik 4 „Võimalikud kõrvaltoimed“).

  • Te ei tohi kasutada muid ravimeid, mis muudavad teid päikesevalgusele tundlikumaks, sh tetratsükliinantibiootikume (nt doksütsükliini).

  • Rääkige arstile, kui teil on probleeme neerudega.

  • Rääkige arstile, kui teil on kerged kuni mõõdukad maksahäired.

  • Enne Esbrietiga ravi alustamist tuleb teil suitsetamisest loobuda ja ravi ajal ei tohi suitsetada.

   Sigareti suitsetamine võib Esbrieti toimet nõrgendada.

  • Esbriet võib põhjustada peapööritust ja väsimust. Olge hoolikas tegevuste juures, mis nõuavad ärksust ja head koordinatsiooni.

  • Esbriet võib põhjustada kehakaalu langust. Arst jälgib ravimi kasutamise ajal teie kehakaalu.

  • Esbrieti kasutamisega seoses on teatatud Stevensi-Johnsoni sündroomist ja toksilisest epidermaalsest nekrolüüsist. Lõpetage Esbrieti kasutamine ja pöörduge kohe arsti poole, kui te märkate mis tahes lõigus 4 kirjeldatud sümptomeid, mis on seotud nende tõsiste nahareaktsioonidega.


   Esbriet võib põhjustada tõsiseid maksaprobleeme ning mõned juhud on lõppenud surmaga. Enne Esbrietiga ravi alustamist ning kasutamise ajal tuleb esimese 6 kuu jooksul iga kuu aja tagant ja pärast seda iga 3 kuu tagant vereanalüüsidega kontrollida maksatalitlust. On tähtis, et te teeksite vereanalüüse kogu aja jooksul, mil te Esbrieti kasutate.


   Lapsed ja noorukid

   Esbrieti ei tohi anda alla 18-aastastele lastele ega noorukitele.


   Muud ravimid ja Esbriet

   Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

   Eriti oluline on see järgmisi toimeaineid sisaldavate ravimite korral, mis võivad muuta Esbrieti toimet. Toimeained, mis võivad Esbrieti kõrvaltoimeid tugevdada:

  • enoksatsiin (teatud antibiootikum)

  • tsiprofloksatsiin (teatud antibiootikum)

  • amiodaroon (teatud südameravim)

  • propafenoon (teatud südameravim)

  • fluvoksamiin (depressiooni ja obsessiiv-kompulsiivse häire ravim)


   Toimeained, mis võivad Esbrieti toimet nõrgendada:

  • omeprasool (seedehäirete ja gastroösofageaalse reflukshaiguse ravim)

  • rifampitsiin (teatud antibiootikum)


   Esbriet koos toidu ja joogiga

   Ärge jooge selle ravimi kasutamise ajal greibimahla. Greip võib halvendada Esbrieti toimet.


   Rasedus ja imetamine

   Ettevaatusabinõuna on parem Esbrieti kasutamisest hoiduda, kui olete rase, kavatsete rasestuda või arvate end olevat rase, sest võimalikud ohud lootele on teadmata.


   Kui te imetate või kavatsete seda teha, pidage enne Esbrieti võtmist nõu oma arsti või apteekriga. Kuna ei ole teada, kas Esbriet eritub rinnapiima ja kui te otsustate last rinnaga toita, räägib arst teiega ravimi kasutamise kasulikkusest ja riskidest imetamise ajal.


   Autojuhtimine ja masinatega töötamine

   Ärge juhtige autot ega töötage masinatega, kui te tunnete ennast pärast Esbrieti võtmist uimase või väsinuna.


   Esbriet sisaldab naatriumi

   Esbriet sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi tabletis, see tähendab põhimõtteliselt

   „naatriumivaba“.


 3. Kuidas Esbrieti võtta


  Ravi Esbrietiga peab alustama ja kontrollima idiopaatilise kopsufibroosi diagnoosimise ja ravi kogemusega eriarst.

  Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


  Tavaliselt võetakse seda ravimit suurenevates annustes järgmisel viisil:

  • esimesel 7 päeval võtke 267 mg annus (1 kollane tablett) 3 korda ööpäevas koos toiduga (kokku 801 mg ööpäevas)

  • 8. kuni 14. päevani võtke 534 mg annus (2 kollast tabletti või 1 oranž tablett) 3 korda ööpäevas koos toiduga (kokku 1602 mg ööpäevas)

  • alates 15. päevast (säilitusravi) võtke 801 mg annus (3 kollast tabletti või 1 pruun tablett) 3 korda ööpäevas koos toiduga (kokku 2403 mg ööpäevas)


   Esbrieti soovitatav ööpäevane säilitusannus on 801 mg (3 kollast tabletti või 1 pruun tablett) kolm korda ööpäevas koos toiduga, kokku 2403 mg ööpäevas.


   Neelake tabletid alla tervelt koos veega, kas söögi ajal või pärast seda, et vähendada selliste kõrvaltoimete, nagu iivelduse ja pearingluse riski. Kui sümptomid püsivad, pöörduge oma arsti poole.


   Annuse vähendamine kõrvaltoimete tõttu

   Arst võib teie annust vähendada, kui teil esinevad kõrvalnähud, nagu kõhuvaevused, nahareaktsioonid päikese- või solaariumivalgusele või maksaensüümide oluline muutus.


   Kui te võtate Esbrieti rohkem, kui ette nähtud

   Kui te olete võtnud ettenähtust rohkem tablette, pöörduge kohe arsti või apteekri poole või lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda ja võtke oma ravim kaasa.


   Kui te unustate Esbrieti võtta

   Kui te unustate annuse võtmata, võtke see niipea, kui see teil meelde tuleb. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. Kahe annuse vahele peab jääma vähemalt 3 tundi. Ärge võtke päeva jooksul määratud ööpäevasest annusest rohkem tablette.


   Kui te lõpetate Esbrieti võtmise

   Teatud olukordades võib arst soovitada, et lõpetaksite Esbrieti võtmise. Kui te peate mis tahes põhjusel katkestama Esbrieti võtmise rohkem kui 14 järjestikuseks päevaks, alustab arst teie ravimist 267 mg annusega 3 korda ööpäevas ja suurendab seda järk-järgult 801 mg annuseni 3 korda ööpäevas.


   Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


 4. Võimalikud kõrvaltoimed

  Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Lõpetage Esbrieti võtmine ja pöörduge otsekohe oma arsti poole järgmiste juhtudel:

  • Kui teil esinevad näo, huulte ja/või keele turse, sügelus, nõgestõbi, hingamisraskus või vilisev

   hingamine või minestamine, mis on tõsise allergilise reaktsiooni (angioödeemi) või anafülaksia nähud.

  • Kui teie silmad või nahk muutuvad kollaseks või uriin tumedaks, millega võib kaasneda ka nahakihelus, valu paremal pool ülakõhus, söögiisu kaotus, verejooksude või verevalumite tavalisest kergem teke või väsimustunne. Need võivad olla maksafunktsiooni kõrvalekallete nähud ja näidata maksakahjustust, mis on Esbrieti aeg-ajalt esinev kõrvaltoime.

  • Kui teil tekivad kehatüvele punetavad tasapinnalised või ringjad laigud, mille keskel on tihti vill, naha irdumine, haavandid suus, kurgus, ninas, suguelunditel ja silmades. Neile tõsistele nahalöövetele võivad eelneda palavik ja gripilaadsed sümptomid. Need nähud ja sümptomid võivad viidata Stevensi-Johnsoni sündroomile või toksilisele epidermaalsele nekrolüüsile.


   Muud võimalikud kõrvaltoimed

   Kui teil tekib mõni kõrvaltoime, rääkige sellest oma arstile.

   Väga sagedad kõrvaltoimed (võivad esineda rohkem kui 1 inimesel 10st):

  • kurgu või hingamisteede infektsioonid ja/või sinusiit;

  • iiveldus;

  • maohäired, näiteks maohappe tagasivool, oksendamine ja kõhukinnisus;

  • kõhulahtisus;

  • seedehäired või maoärritus;

  • kehakaalu langus;

  • vähenenud söögiisu;

  • unetus;

  • väsimus;

  • pearinglus;

  • peavalu;

  • hingeldus;

  • köha;

  • liigesevalu.


   Sagedad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 10st):

  • põienakkused;

  • unisus;

  • maitsehäired;

  • kuumahood;

  • maohäired, näiteks gaaside kogunemine, valu ja ebamugavustunne kõhus, kõrvetised ja kõhupuhitus;

  • vereanalüüs võib näidata maksaensüümide aktiivsuse suurenemist;

  • nahareaktsioonid pärast päikese käes olemist või solaariumis käimist;

  • nahaprobleemid, näiteks sügelus, punetus, kuivus, lööve;

  • lihasevalu;

  • nõrkustunne või jõuetus;

  • valu rindkeres;

  • päikesepõletus.


   Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 100st):

  • väike naatriumisisaldus veres. See võib põhjustada peavalu, pearinglust, segasust, nõrkust, lihaskrampe või iiveldust ja oksendamist;

  • vereanalüüsides võib olla vere valgeliblede vähenemist.


  Kõrvaltoimetest teatamine

  Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada riikliku teavitussüsteemi (vt V lisa) kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.


 5. Kuidas Esbrieti säilitada


  Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.


  Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pudeli etiketil, blistril ja karbil pärast Kõlblik kuni/EXP. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.


  See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.


  Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

 6. Pakendi sisu ja muu teave Mida Esbriet sisaldab

267 mg tablett

Toimeaine on pirfenidoon. Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 267 mg pirfenidooni.

Teised koostisosad on: mikrokristalliline tselluloos, naatriumkroskarmelloos, povidoon K30, kolloidne veevaba ränidioksiid, magneesiumstearaat.

Tableti katte koostisse kuuluvad: polüvinüülalkohol, titaandioksiid (E171), makrogool 3350, talk,

kollane raudoksiid (E172).


534 mg tablett

Toimeaine on pirfenidoon. Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 534 mg pirfenidooni.

Teised koostisosad on: mikrokristalliline tselluloos, naatriumkroskarmelloos, povidoon K30, kolloidne veevaba ränidioksiid, magneesiumstearaat.

Tableti katte koostisse kuuluvad: polüvinüülalkohol, titaandioksiid (E171), makrogool 3350, talk,

kollane raudoksiid (E172) ja punane raudoksiid (E172).


801 mg tablett

Toimeaine on pirfenidoon. Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 801 mg pirfenidooni.

Teised koostisosad on: mikrokristalliline tselluloos, naatriumkroskarmelloos, povidoon K30, kolloidne veevaba ränidioksiid, magneesiumstearaat.

Tableti katte koostisse kuuluvad: polüvinüülalkohol, titaandioksiid (E171), makrogool 3350, talk,

punane raudoksiid (E172) ja must raudoksiid (E172).


Kuidas Esbriet välja näeb ja pakendi sisu


267 mg tablett

Esbriet 267 mg õhukese polümeerikattega tabletid on kollased, ovaalsed, kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid, millel on pimetrükis kiri „PFD“.

Karbis on üks 21 tabletiga pudel, üks 42 tabletiga pudel, kaks 21 tabletiga pudelit (kokku 42 tabletti), üks 90 tabletiga pudel või kaks 90 tabletiga pudelit (kokku 180 tabletti) või üks 180 tabletiga pudel. Blisterpakendid sisaldavad 21, 42, 84 või 168 õhukese polümeerikattega tabletti ja mitmikpakendid

sisaldavad 63 (2 nädala ravi alustamise pakend 21+42) või 252 (jätkupakend 3x84) õhukese polümeerikattega tabletti.


534 mg tablett

Esbriet 534 mg õhukese polümeerikattega tabletid on oranžid, ovaalsed, kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid, millel on pimetrükis kiri „PFD“.

Karbis on üks 21 tabletiga pudel või üks 90 tabletiga pudel.


801 mg tablett

Esbriet 801 mg õhukese polümeerikattega tabletid on pruunid, ovaalsed, kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid, millel on pimetrükis kiri „PFD“.

Karbis on üks 90 tabletiga pudel.

Blisterpakendid sisaldavad 84 õhukese polümeerikattega tabletti ja mitmikpakendid sisaldavad 252 (jätkupakend 3x84) õhukese polümeerikattega tabletti.


Kolm korda päevas annuse võtmise meeles pidamiseks iga 801 mg blister tähistatud järgmiste sümbolitega ning nädalapäevade lühendatud nimetustega:

image

(päikesetõus; hommikune annus) image (päike; lõunane annus) ja image(kuu; õhtune annus). E T K N R L P


Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja


Roche Registration GmbH Emil-Barell-Strasse 1

79639 Grenzach-Wyhlen

Saksamaa


Tootja


Roche Pharma AG Emil-Barell-Strasse 1

D-79639 Grenzach-Whylen

Saksamaa


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:


België/Belgique/Belgien

N.V. Roche S.A.

Tél/Tel: +32 (0) 2 525 82 11

Lietuva

UAB “Roche Lietuva”

Tel: +370 5 2546799


България

Рош България ЕООД Тел: +359 2 818 44 44

Luxembourg/Luxemburg

(Voir/siehe Belgique/Belgien)


Česká republika

Roche s. r. o.

Tel: +420 - 2 20382111

Magyarország

Roche (Magyarország) Kft.

Tel: +36 1 279 4500


Danmark

Roche a/s

Tlf: +45 - 36 39 99 99

Malta

(See Ireland)


Deutschland

Roche Pharma AG Tel: +49 (0) 7624 140

Nederland

Roche Nederland B.V. Tel: +31 (0) 348 438050


Eesti

Roche Eesti OÜ

Tel: + 372 - 6 177 380

Norge

Roche Norge AS

Tlf: +47 - 22 78 90 00


Ελλάδα

Roche (Hellas) A.E.

Τηλ: +30 210 61 66 100

Österreich

Roche Austria GmbH

Tel: +43 (0) 1 27739


España

Roche Farma S.A.

Tel: +34 - 91 324 81 00

Polska

Roche Polska Sp.z o.o. Tel: +48 - 22 345 18 88


France

Roche

Tél: +33 (0) 1 47 61 40 00

Portugal

Roche Farmacêutica Química, Lda

Tel: +351 - 21 425 70 00


Hrvatska

Roche d.o.o.

Tel: +385 1 4722 333

România

Roche România S.R.L. Tel: +40 21 206 47 01

Ireland

Roche Products (Ireland) Ltd.

Tel: +353 (0) 1 469 0700

Slovenija

Roche farmacevtska družba d.o.o.

Tel: +386 - 1 360 26 00


Ísland

Roche a/s

c/o Icepharma hf Sími: +354 540 8000

Slovenská republika Roche Slovensko, s.r.o. Tel: +421 - 2 52638201


Italia

Roche S.p.A.

Tel: +39 - 039 2471

Suomi/Finland

Roche Oy

Puh/Tel: +358 (0) 10 554 500


Κύπρος

Γ.Α.Σταμάτης & Σια Λτδ. Τηλ: +357 - 22 76 62 76

Sverige

Roche AB

Tel: +46 (0) 8 726 1200


Latvija

Roche Latvija SIA

Tel: +371 - 6 7039831

United Kingdom (Northern Ireland)

Roche Products (Ireland) Ltd.

Tel: +44 (0) 1707 366000


Infoleht on viimati uuendatud


.


Samuti on seal viited teistele kodulehtedele harvaesinevate haiguste ja ravi kohta.