Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Resolor

Pakendi infoleht: teave kasutajale


Resolor 1 mg õhukese polümeerikattega tabletid Resolor 2 mg õhukese polümeerikattega tabletid prukalopriid


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.


Kui te imetate last, võib prukalopriid erituda rinnapiima. Resolor-ravi ajal ei ole imetamine soovitatav. Pidage selle üle nõu oma arstiga.


Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arstiga.


Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Resolor ei mõjuta tõenäoliselt autojuhtimise või masinatega töötamise võimet. Samas võib Resolor mõnikord põhjustada peapööritust ja väsimust (eelkõige esimesel ravipäeval) ja see võib mõjutada autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet.


Resolor sisaldab laktoosi

Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate enne ravimi kasutamist pidama nõu oma arstiga.


 1. Kuidas Resolori võtta


  Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu selles infolehes on kirjeldatud ja nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Võtke Resolori iga päev, nii kaua, kui arst seda teile määranud on.


  Pärast esimest 4 ravinädalat (ja korrapäraste ajavahemike järel ka pärast seda) võib teie arst soovida teie seisundit ja ravist saadavat kasu uuesti hinnata.


  Enamikule patsientidele on Resolori tavaannus üks 2 mg tablett üks kord ööpäevas.


  Üle 65-aastaste või raske maksahaigusega patsientide algannus on üks 1 mg tablett üks kord ööpäevas. Seda annust võib teie arst vajaduse korral suurendada 2 mg-ni üks kord ööpäevas.


  Teie arst võib teile soovitada väiksemat annust (üks 1 mg tablett ööpäevas), kui teil on raske neeruhaigus.


  Soovitatust suurema annuse võtmine ei suurenda ravimi kasulikkust.


  Resolor on mõeldud kasutamiseks ainult täiskasvanutel ning seda ei tohi võtta alla 18-aastased lapsed ja noorukid.


  Kui te võtate Resolori rohkem kui ette nähtud

  On oluline järgida arsti määratud annust. Kui te olete võtnud Resolori rohkem kui ette nähtud, on võimalik, et teil tekivad kõhulahtisus, peavalu ja/või iiveldus. Kõhulahtisuse korral jooge piisavalt

  vett.

  Kui te unustate Resolori võtta

  Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata. Võtke lihtsalt oma järgmine annus tavalisel ajal.


  Kui te lõpetate Resolori võtmise

  Kui te lõpetate Resolori võtmise, võivad kõhukinnisuse nähud tagasi tulla.


  Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


 2. Võimalikud kõrvaltoimed


  Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Kõrvaltoimed tekivad peamiselt ravi alguses ja kaovad ravi jätkamisel tavaliselt paari päevaga.


  Väga sageli on teatatud järgmistest kõrvaltoimetest (võivad esineda rohkem kui 1 inimesel 10st): peavalu, iiveldus, kõhulahtisus ja kõhuvalu.


  Sageli on teatatud järgmistest kõrvaltoimetest (võivad esineda kuni 1 inimesel 10st): isu vähenemine, pearinglus, oksendamine, seedehäired (düspepsia), kõhupuhitus, ebanormaalsed soolehääled, väsimus.


  Aeg-ajalt on täheldatud ka järgmisi kõrvaltoimeid (võivad esineda kuni 1 inimesel 100st): värinad, südamepekslemine, veritsus pärasoolest, urineerimissageduse suurenemine (pollakisuuria), palavik ja halb enesetunne. Südamepekslemise ilmnemisel teatage sellest oma arstile.


  Kõrvaltoimetest teatamine

  Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla

  ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi,misonloetletudVlisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.


 3. Kuidas Resolori säilitada


  Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.


  Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blisterpakendil ja pappkarbil pärast märget EXP. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.


  Hoida originaal-blisterpakendis, hoida niiskuse eest kaitstult.


  Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


 4. Pakendi sisu ja muu teave Mida Resolor sisaldab

Toimeaine on prukalopriid.

Üks Resolori 1 mg õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 1 mg prukalopriidi (suktsinaadina). Üks Resolori 2 mg õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 2 mg prukalopriidi (suktsinaadina).


Teised koostisosad on:

laktoosmonohüdraat (vt lõik 2), mikrokristalne tselluloos, kolloidne ränidioksiid, magneesiumstearaat, hüpromelloos, triatsetiin, titaandioksiid (E171), makrogool. 2 mg tablett sisaldab ka punast raudoksiidi

(E172), kollast raudoksiidi (E172), indigokarmiin-alumiiniumlakki (E132).

Kuidas Resolor välja näeb ja pakendi sisu

Resolori 1 mg õhukese polümeerikattega tabletid on valged või tuhmvalged ümmargused tabletid, mille ühel küljel on tähistus “PRU 1”.

Resolori 2 mg õhukese polümeerikattega tabletid on roosad ümmargused tabletid, mille ühel küljel on tähistus “PRU 2”.


Resolor on saadaval alumiiniumist / perforeeritud alumiiniumist ühikannuse blisterpakendis (millele on märgitud kalendripäevad), mis sisaldab 7 tabletti. Iga pakend sisaldab 7 x 1, 14 x 1, 28 x 1 või

84 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti.


Kõik pakendi suurused ei pruugi olla teie riigis müügil.


Müügiloa hoidja

Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland Branch Block 3 Miesian Plaza

50 – 58 Baggot Street Lower

Dublin 2 Iirimaa

Tel: +800 66838470

E-mail: medinfoEMEA@takeda.com


Tootja Sanico NV Veedijk 59

B-2300 Turnhout Belgia


Infoleht on viimati uuendatud.


image

image

/.