Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Reyataz

Pakendi infoleht: teave kasutajale


REYATAZ 50 mg suukaudne pulber

atasanaviir


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.


Kõrvaltoimetest teavitamine

image

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.


 1. Kuidas REYATAZ'i säilitada


  Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.


  Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil või kotikesel. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.


  See ravim ei vaja säilitamisel eritingimusi. Avage kotike vahetult enne kasutamist.


  Pärast suukaudse pulbri segamist toidu või joogiga võib seda hoida toatemperatuuril (kuni 30oC) kuni 1 tund.


  Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


 2. Pakendi sisu ja muu teave Mida REYATAZ sisaldab

  • Toimeaine on atasanaviir. Üks kotike sisaldab 50 mg atasanaviiri (sulfaadina).

  • - Teised koostisosad on aspartaam (E951), sahharoos ja apelsini-vanilje lõhna- ja maitseaine.


  Kuidas REYATAZ välja näeb ja pakendi sisu


  Üks kotike REYATAZ 50 mg suukaudse pulbriga sisaldab 50 mg atasanaviiri. Saadaval on üks pakendi suurus: 1 karp 30 kotikesega.


  Müügiloa hoidja


  Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG Plaza 254

  Blanchardstown Corporate Park 2 Dublin 15, D15 T867

  Iirimaa


  Tootja


  Swords Laboratories Unlimited Company T/A Lawrence Laboratories Unit 12 & 15, Distribution Centre

  Shannon Industrial Estate

  Shannon, Co. Clare, V14 DD39 Iirimaa


  Infoleht on viimati uuendatud

  Kasutusjuhend


  Käesolev juhend õpetab, kuidas REYATAZ’i suukaudse pulbri annust valmistada ja manustada. Enne ravimi andmist oma lapsele peate olema juhised läbi lugenud ja nendest aru saanud.

  Lapse arst määrab õige annuse lapse vanuse ja kehakaalu põhjal.


  Ravim tuleb alati lapsele sisse anda 60 minuti jooksul pärast segamist.


  Enne ravimi manustamist

  1. Määrake kindlaks annus ja vajalik REYATAZ’i suukaudse pulbri kotikeste arv (vt lõik 3 Kuidas REYATAZ’i kasutada).

  2. Enne kasutamist koputage vastu kotikest. Avage kotike mööda punktiirjoont lõigates.

  3. Enne REYATAZ’i suukaudse pulbri andmist oma lapsele tehke sobiv valik allpool loetletust.

Kasutada võib suuremaid imikutoidu, joogi või söögi koguseid. Veenduge, et kogu ravimit sisaldav imikutoit, jook või söök saab sisse võetud.


Ravimi valmistamine ja manustamine koos vedela imikutoiduga, kasutades ravimitopsi või väikest nõud ja suusüstalt (suusüstla saab osta apteegist):


 1. Võtke ravimitops või väike nõu ja kallake sinna kotikeste sisu.

 2. Lisage 10 ml valmistatud vedelat imikutoitu ja segage lusikaga.

 3. Pange suusüstla ots segu sisse ja tõmmake kolbi, kuni kogu imikutoit on süstlas.

 4. Viige süstla ots lapse suhu, suunates selle põse sisepinna poole ja ravimi manustamiseks vajutage kolb lõpuni alla.

 5. Pange topsi või nõusse veel 10 ml valmistatud imikutoitu, et topsi või nõusse jäänud suukaudne pulber eemaldada.

 6. Pange süstla ots segu sisse ja tõmmake kolbi, kuni kogu imikutoit on süstlas.

 7. Viige süstla ots lapse suhu, suunates selle põse sisepinna poole ja ravimi manustamiseks vajutage kolb lõpuni alla.

 8. Andke lapsele ritonaviiri soovitatav annus vahetult pärast REYATAZ’i suukaudse pulbri manustamist.


Ravimi valmistamine ja manustamine koos joogiga


 1. Kallake kotikeste sisu väikesesse joogitopsi.

 2. Lisage 30 ml jooki ja segage lusikaga.

 3. Laske lapsel segu ära juua.

 4. Lisage veel 15 ml jooki, segage ja laske lapsel segu ära juua.

 5. Kui kasutate vett, tuleb samal ajal ka süüa.


  Ravimi valmistamine ja manustamine koos söögiga


  1. Kallake kotikeste sisu väikesesse nõusse.

  2. Lisage vähemalt üks supilusikatäis sööki ja segage.

  3. Laske lapsel segu ära süüa.

  4. Lisage nõusse veel supilusikatäis sööki, segage ja andke see uuuesti lapsele.


Kui teil on küsimusi REYATAZ’i suukaudse pulbri annuse valmistamise või manustamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.