Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Ilumetri

Pakendi infoleht: teave kasutajale


Ilumetri 100 mg süstelahus süstlis

tildrakizumab


image

Sellele ravimile kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teatades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teatamise kohta vt lõik 4.


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.


Infolehe sisukord


 1. Mis ravim on Ilumetri ja milleks seda kasutatakse

 2. Mida on vaja teada enne Ilumetri kasutamist

 3. Kuidas Ilumetri’t kasutada

 4. Võimalikud kõrvaltoimed

 5. Kuidas Ilumetri’t säilitada

 6. Pakendi sisu ja muu teave


 1. Mis ravim on Ilumetri ja milleks seda kasutatakse


  Ilumetri sisaldab toimeainena tildrakizumabi. Tildrakizumab kuulub ravimite rühma, mida kutsutakse interleukiini (IL) inhibiitoriteks.

  See ravim töötab blokeerides IL-23 nimelise valgu aktiivsuse; see on kehas leiduv aine, mis osaleb normaalsetes põletiku- ja immuunvastustes ning mida on rohkem selliste haiguste korral nagu psoriaas.


  Ilumetri’ga ravitakse täiskasvanutel mõõduka kuni raske kuluga nahahaigust, mis kannab nimetust naastuline psoriaas.

  Ilumetri kasutamine soodustab naha olukorra paranemist ja sümptomite vähenemist.


 2. Mida on vaja teada enne Ilumetri kasutamist Ilumetri’t ei tohi kasutada:

  • kui olete tildrakizumabi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

  • kui teil on infektsioon, mida teie arst oluliseks peab, nt aktiivne tuberkuloos, nakkuslik haigus, mis

   mõjutab peamiselt kopse.


   Hoiatused ja ettevaatusabinõud

   Enne Ilumetri kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga:

  • Kui teil esineb allergilisi reaktsioone sümptomitega nagu pingetunne rindkeres, vilistav hingamine, näo, huulte või kõri turse, ärge süstige rohkem Ilumetri’t ja võtke kohe ühendust arstiga.

  • Kui teil on praegu infektsioon või teil tekivad tihti infektsioonid.

  • Kui teid hiljuti vaktsineeriti või teil on plaanis end lähiajal vaktsineerida.

   Kui te ei ole kindel, kas midagi ülaltoodust kehtib teie kohta, rääkige enne Ilumetri kasutamist arsti, apteekri või meditsiiniõega.


   Pange tähele infektsioonide ja allergiliste reaktsioonide teket

   Ilumetri võib põhjustada tõsiseid kõrvaltoimeid, sh infektsioone ja allergilisi reaktsioone. Te peate Ilumetri kasutamise ajal ennast nende seisundite tundemärkide osas jälgima.

   Lõpetage Ilumetri kasutamine ja pöörduge arsti poole või otsige viivitamatult arstiabi, kui täheldate

   mistahes tõsisele infektsioonile või allergilisele reaktsioonile viitavaid sümptomeid (vt lõik 4.

   „Võimalikud kõrvaltoimed“).


   Lapsed ja noorukid

   Ilumetri’t ei soovitata kasutada lastel ja alla 18-aastastel noorukitel. Põhjuseks asjaolu, et seda ravimit ei ole selles vanusegrupis uuritud.


   Muud ravimid ja Ilumetri

   Teatage arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mistahes muid ravimeid. Sinna hulka kuuluvad vaktsiinid ja immunosupressandid (ravimid, mis mõjutavad

   immuunsüsteemi).


   Ilumetri kasutamise ajal ei tohi teile teatud vaktsiine (elusvaktsiine) manustada. Ilumetri ja elusvaktsiinide samaaegse kasutamise kohta andmed puuduvad.


   Rasedus, imetamine ja viljakus

   Ilumetri kasutamist raseduse ajal on soovitatav vältida. Selle ravimi mõju rasedatele naistele ei ole teada.


   Kui olete rasestumisvõimeline naine, soovitatakse teil Ilumetri ravi ajal ja vähemalt 17 nädalat pärast ravi rasedust vältida ning kasutada tõhusaid rasestumisvastaseid vahendeid.


   Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu arsti või apteekriga.


   Autojuhtimine ja masinatega töötamine

   Ilumetri’l ei ole või on ebaoluline toime autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.


 3. Kuidas Ilumetri’t kasutada


  Ilumetri’t peab kasutama psoriaasi diagnoosimise ja ravimise kogemusega arsti juhendamisel ja järelvalve all.


  Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu arsti või apteekriga. See ravim on vaid ühekordseks kasutamiseks.


  Ilumetri soovitatav annus on 100 mg subkutaanse süstina 0. ja 4. nädalal ning seejärel iga 12. nädala tagant.

  Teatavate eripäradega patsientidel (nt suur haiguskoormus, kehakaal ≥ 90 kg) võib 200 mg olla

  efektiivsem.


  Seda, kui pika aja jooksul peate Ilumetri’t kasutama, otsustab teie arst.


  Pärast nahaaluse süstimise nõuetele vastava tehnika harjutamist võite süstida Ilumetri’t ise, kui teie arst otsustab, et see on kohane.

  Juhised Ilumetri endale süstimiseks leiate selle infolehe lõpus olevast lõigust „Juhised kasutamiseks”. Arutage arstiga, millal saate oma süstid ja järelkontrolli.

  Kasutamine lastel ja noorukitel

  Ilumetri ohutus ja efektiivsus lastel ja alla 18-aastastel noorukitel ei ole veel kindlaks tehtud ja seetõttu ei soovitata Ilumetri’t kasutada lastel või noorukitel.


  Kui kasutate Ilumetri’t rohkem, kui ette nähtud

  Kui te olete manustanud rohkem Ilumetri’t, kui te peaksite või kui annus on manustatud varem kui ette nähtud, rääkige sellest arstile.


  Kui te unustate Ilumetri’t kasutada

  Kui olete unustanud või teil on Ilumetri annus vahele jäänud, süstige järgmine annus võimalikult kiiresti. Seejärel jätkake annustamist regulaarselt planeeritud intervalliga.


  Kui te lõpetate Ilumetri kasutamise

  Ravi lõpetamise otsust peaksite arutama arstiga. Ravi lõpetamisel võivad teie sümptomid naasta. Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu arsti, apteekri või meditsiiniõega.


 4. Võimalikud kõrvaltoimed


  Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.


  Tõsiseid kõrvaltoimeid

  Kui te täheldate endal mõnda järgmistest kõrvaltoimetest, pöörduge kohe arsti poole:

  • Näo, huulte või kõri turse

  • Hingamisraskused

   Need võivad olla allergilise reaktsiooni tunnused.


   Teised kõrvaltoimed

   Enamik järgmistest kõrvaltoimetest on kerged. Juhul kui mõni kõrvaltoimetest muutub tõsiseks, informeerige arsti või apteekrit.


   Väga sage (võivad esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st)

   • Ülemiste hingamisteede infektsioonid


    Sage (võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st)

   • mao-peensoolepõletik

   • iiveldus

   • kõhulahtisus

   • valu süstekohas

   • seljavalu

   • peavalu


    Kõrvaltoimetest teatamine

    Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada riikliku teavitussüsteemi (vt V lisa) kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

 5. Kuidas Ilumetri’t säilitada


  Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.


  Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil ja süstli etiketil pärast märget

  „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.


  Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult. Mitte raputada. Hoida külmkapis (2°C...8°C). Mitte lasta külmuda.

  Pärast süstli külmkapist välja võtmist oodake umbes 30 minutit, et Ilumetri lahus süstlis jõuaks saavutada toatemperatuuri (kuni 25 °C). Ärge soojendage ühelgi muul viisil.


  Mitte kasutada, kui vedelik sisaldab nähtavaid osakesi, on hägune või selgelt pruuni värvi.


  Pärast külmkapist väljavõtmist ärge hoidke tildrakizumabi temperatuuril üle 25 ºC ega pange seda külmkappi tagasi.

  Märkige välispakendil ettenähtud kohta külmkapist väljavõtmise kuupäev ja sellele vastav äraviskamise kuupäev. Ravim tuleb ära kasutada 30 päeva jooksul pärast selle külmkapist väljavõtmist või enne kõlblikkusaja möödumist, kui see saabub varem.


  Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


 6. Pakendi sisu ja muu teave Mida Ilumetri sisaldab

  • Toimeaine on tildrakizumab. Üks süstel sisaldab 100 mg tildrakizumabi.

  • Teised koostisosad on histidiin, histidiinvesinikkloriid monohüdraat, polüsorbaat 80, sahharoos ja süstevesi.


Kuidas Ilumetri välja näeb ja pakendi sisu

Ilumetri on selge kuni kergelt opalestseeruv ja värvitu kuni kollakas lahus.

Ilumetri on saadaval 1 süstlit sisaldavates üksikpakendites ja 2 süstlit sisaldavates pakendites. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.


Müügiloa hoidja

Almirall, S.A.

Ronda General Mitre, 151 08022 Barcelona, Hispaania


Tootja

SUN Pharmaceuticals Industries (Europe) B.V. Polarisavenue 87

image

2132JH Hoofddorp, Holland


Industrias Farmacéuticas Almirall, S.A. Ctra. de Martorell 41-61

08740 Sant Andreu de la Barca, Barcelona, Hispaania

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:


België/Belgique/Belgien/ Luxembourg/Luxemburg Almirall N.V.

Tél/Tel: +32 (0)2 771 86 37

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 70 00


България/ Česká republika/ Eesti/ Ελλάδα/ España/ Hrvatska/ Κύπρος/ Latvija/ Lietuva/ Magyarország/ Malta/ România/ Slovenija/ Slovenská republika

Almirall, S.A.

Teл./ Tel/ Τηλ: +34 93 291 30 00

Tel (Česká republika / Slovenská republika): +420

220 990 139

Italia

Almirall SpA

Tel.: +39 02 346181


Danmark/ Norge/ Suomi/Finland/ Sverige

Almirall ApS

Tlf/ Puh/Tel: +45 70 25 75 75

Nederland

Almirall B.V.

Tel: +31 (0)307991155


Deutschland

Almirall Hermal GmbH Tel.: +49 (0)40 72704-0

Österreich

Almirall GmbH

Tel.: +43 (0)1/595 39 60


France

Almirall SAS, 1

Tél.: +33(0)1 46 46 19 20

Polska

Almirall Sp.z o. o. Tel.: +48 22 330 02 57


Ireland/ United Kingdom (Northern Ireland)

Almirall, S.A.

Tel: +353 (0) 1431 9836

Portugal

Almirall - Produtos Farmacêuticos, Lda. Tel.: +351 21 415 57 50


Infoleht on viimati uuendatud


.

JUHISED KASUTAMISEKS


Enne süstlite kasutamist:

Oluline teave


TOOTEKIRJELDUS

Selline näeb välja Ilumetri süstel:


image


ALUSTAMINE

 1. Võtke pakend külmkapist välja (kui seda hoiti külmkapis)

  • Veenduge, et süstlis olev annus vastab teie arsti poolt välja kirjutatud annusele.

  • 100 mg annuse jaoks on vaja üht süstlit ja 200 mg annuse jaoks on vaja kaht süstlit.

  • Võtke pappkarp külmkapist välja ja asetage see ilma avamata puhtale ja tasasele tööpinnale.


   image

 2. Oodake 30 minutit (kui seda hoiti külmkapis)

  • Jätke süstel välimisse karpi (suletud kaanega) ja laske sellel soojeneda toatemperatuuril 30 minutit.


 3. Kontrollige ravimit

  • Eemaldage süstel pakendist, kui olete süstimiseks valmis.

   • Kontrollige kõlblikkusaega karbil ja süstlil ja visake see ära, kui kuupäev on möödunud.

   • ÄRGE eemaldage nõelakatet enne, kui olete valmis süstima.

  • Enne manustamist kontrollige Ilumetri’t visuaalselt tahkete osakeste ja värvimuutuse suhtes.

   • Ilumetri on selge kuni kergelt opalestseeruv ja värvitu kuni kollakas lahus.

   • ÄRGE kasutage süstlit, kui lahus sisaldab nähtavaid osakesi või süstel on kahjustatud.

    Võib esineda õhumulle; nende eemaldamine pole vajalik.

   • ÄRGE kasutage preparaati, kui see on kukkunud kõvale pinnale või on kahjustatud.


    image

 4. Pange valmis kõik vajalikud materjalid

  • Asetage puhtale ja hästi valgustatud tööpinnale:

   • alkoholiga immutatud lapid

   • vatipadi või marlilapp

   • plaaster

   • teravate esemete konteiner


 5. Peske oma käed

  • Pese käed hoolikalt seebi ja veega.

   image

 6. Valige süstekoht

  • Valige puhta nahaga kergesti ligipääsetav süstekoht nagu alakõht, reied või õlavars.

   • ÄRGE manustage 5 cm raadiusesse naba ümber või kohta, kus nahk on tundlik, verevalumitega, punane, kõvastunud või psoriaasi kahjustustega.

   • ÄRGE süstige armide, venitusarmide või veresoonte piirkonda.

   • Õlavars sobib vaid sel juhul, kui teid süstib keegi teine.

   • Teise süsti jaoks valige erinev koht.


 7. Puhastage süstekoht

  • Puhastage süstekoha piirkond alkoholiga immutatud lapiga ja laske nahal kuivada.

   o Ärge puudutage seda piirkonda uuesti enne süstimist.


   image


   SÜSTIMINE

   200 mg annuse korral on vaja kasutada 2 süstlit iga kord, kui toodet manustate.


 8. Tõmmake ära nõelakate

  • Hoides süstlit korpusest eemaldage nõelakate nagu näidatud ja visake see ära. Nõela otsa võib tekkida 1 või 2 vedelikutilka, see on normaalne.

   • ÄRGE puudutage veel sinist kolbi.

   • ÄRGE kasutage, kui süstel või nõel on kõver.

   image


 9. Pigistage nahk sõrmede vahele ja sisestage nõel

  • Pigistage valitud süstekohal nahk õrnalt sõrmede vahele.

  • Sisestage kogu nõel sõrmede vahele pigistatud nahavolti 45- kuni 90-kraadise nurga all.

   o ÄRGE asetage nõela sisestamise ajal näppu kolvile.

  • Hoidke süstlit kindlalt paigal.

   image


 10. Süstige

  • Pärast nõela sisestamist laske nahk õrnalt lahti.

  • Lükake sinine kolb lõpuni alla, kuni selle liikumine peatub. See aktiveerib ohutusmehhanismi, mis tagab nõela täieliku eemaldamise pärast süstimist.

   image

   o Täisannus on manustatud, kui sinise kolvi liikumine peatub ja lekkeid pole.


 11. Eemaldage kasutatud süstel

  • Enne sinise kolvi vabastamist eemaldage kogu nõel nahast.

image

o Pärast sinise kolvi vabastamist tõmbab turvalukk nõela nõelakaitsmesse.