Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Ayvakyt

Pakendi infoleht: teave patsiendile


AYVAKYT 200 mg õhukese polümeerikattega tabletid

avapritiniib


image

Sellele ravimile kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teatades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teatamise kohta vt lõik 4.


Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

image


Kuidas AYVAKYT välja näeb ja pakendi sisu

AYVAKYT 200 mg õhukese polümeerikattega tabletid on ovaalsed, valged tabletid pikkusega 16 mm ja laiusega 8 mm, mille ühele küljele on trükitud sinise tindiga „BLU” ja teisele „200”.


AYVAKYT’i tarnitakse pudelis, mis sisaldab 30 õhukese polümeerikattega tabletti. Igas karbis on üks pudel.


Hoidke desikanti kanister pudelis


Müügiloa hoidja ja tootja

Blueprint Medicines (Netherlands) B.V. Gustav Mahlerplein 2

1082 MA Amsterdam Madalmaad

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. Blueprint Medicines (Netherlands) B.V., NL

Tel/ Tél/ Teл/ Tlf/ Τηλ/ Sími/ Puh: +31 85 064 4001

e-post: MedinfoEurope@blueprintmedicines.com

Infoleht on viimati uuendatud


Ravim on saanud tingimusliku heakskiidu.

See tähendab, et selle ravimi omaduste kohta oodatakse lisatõendeid.

Euroopa Ravimiamet vaatab vähemalt igal aastal läbi ravimi kohta saadud uue teabe ja vajadusel ajakohastatakse seda infolehte.


https://www.ema.europa.eu/en.