Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Topotecan Teva

Pakendi infoleht: teave kasutajale


Topotecan Teva 4 mg/4 ml infusioonilahuse kontsentraat

topotekaan (topotecanum)


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

veega.

- Kõik manustamiseks või puhastamiseks kasutatavad esemed, k.a kindad, tuleb asetada ohtlike jäätmete hävitamise kottidesse ning tuhastada kõrgel temperatuuril.