Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Onivyde pegylated liposomal (previously known as Onivyde)

Pakendi infoleht: teave kasutajale


ONIVYDE pegylated liposomal 4,3 mg/ml infusioonidispersiooni kontsentraat

irinotekaan


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.Kõrvaltoimetest teavitamine


image

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

 1. Kuidas ONIVYDE pegylated liposomal’i säilitada


  Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.


  Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja viaalil pärast „Kõlblik kuni:”. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.


  Hoida külmkapis (2°C...8°C). Mitte lasta külmuda.

  Hoida viaali välispakendis valguse eest kaitstult.


  Pärast kontsentraadi 5% glükoosi või 9 mg/ml (0,9%) naatriumkloriidi süstelahusega infusiooniks lahjendamist tuleb dispersioon ära kasutada võimalikult kiiresti, kuid seda võib säilitada toatemperatuuril (15–25 °C) kuni 6 tundi. Lahjendatud infusioonidispersiooni võib enne kasutamist hoida külmkapis (2–8 °C) kuni 24 tundi. Seda tuleb hoida valguse eest kaitstult ja seda ei tohi lasta külmuda.


  Ärge visake seda ravimit kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


 2. Pakendi sisu ja muu teave


Mida ONIVYDE pegylated liposomal sisaldab