Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Mysildecard

HINNAD

MYSILDECARD tablett 20mg N90

Hulgimüük: 0,00 €
Jaemüük: 285,20 €
Hüvitatud: 0,00 €

Pakendi infoleht: teave patsiendile


Mysildecard 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid

sildenafiil


Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.


Tableti sisu: mikrokristalne tselluloos (PH 102), kaltsiumvesinikfosfaat, kroskarmelloosnaatrium (vt lõik 2 „Mysildecard sisaldab naatriumi“) ja magneesiumstearaat. Õhuke polümeerikate: hüpromelloos (6 mPas), titaandioksiid (E171) ja triatsetiin.


Kuidas Mysildecard välja näeb ja pakendi sisu


Õhukese polümeerikattega tabletid Mysildecard on valged ja ümarad. Tablettide ühele küljele on märgitud „M“ ja teisele küljele „SL“ ning selle alla „20“. Tabletid tarnitakse blisterpakendites karpides, mis sisaldavad 90, 300 ja (90 × 1) tabletti. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja Müügiloa hoidja:

Viatris Limited

Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin 15, DUBLIN

Iirimaa


Tootja:

Mylan Hungary Kft. Mylan utca 1 Komárom,

2900,

image

Ungari


Mylan Germany GmbH

Zweigniederlassung Bad Homburg v. d. Hoehe, Benzstrasse 1 Bad Homburg v. d. Hoehe

Hessen, 61352, Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.


België/Belgique/Belgien

Mylan bvba/sprl

Tél/Tel: + 32 02 658 61 00

Lietuva

UAB GL Pharma Vilnius Tel: +370 5 261 0705


България

Майлан ЕООД

Тел.: +359 2 44 55 400

Luxembourg/Luxemburg

Mylan bvba/sprl

Tél/Tel: + 32 02 658 61 00

(Belgique/Belgien)


Česká republika

Viatris CZ s.r.o

Tel: +420 222 004 400

Magyarország

Mylan EPD Kft

Tel: + 36 1 465 2100


Danmark

Viatris ApS

Tlf: +45 28 11 69 32

Malta

V.J. Salomone Pharma Ltd Tel: + 356 21 22 01 74


Deutschland

Viatris Healthcare GmbH Tel: +49 800 0700 800

Nederland

Mylan BV

Tel: +31 (0)20 426 3300


Eesti

G.L. Pharma Eesti OÜ Tel: +372 50 87 043

Norge

Viatris AS

Tlf: + 47 66 75 33 00


Ελλάδα

Generics Pharma Hellas ΕΠΕ Τηλ: +30 210 993 6410

Österreich

Arcana Arzneimittel GmbH Tel: +43 1 416 2418


España

Viatris Pharmaceuticals, S.L.U. Tel: + 34 900 102 712

Polska

Mylan Healthcare Sp. z.o.o. Tel.: + 48 22 546 64 00


France

Substipharm

Tél: +33 1 43181300

Portugal

Mylan, Lda.

Tel: + 351 21 412 72 56


Hrvatska

Mylan Hrvatska d.o.o. Tel: +385 1 23 50 599

România

Aurobindo Pharma Romania SRL Tel: 004021 361 1011


Ireland

Mylan Ireland Limited Tel: +353 1 8711600

Slovenija

Mylan Healthcare d.o.o. Tel: + 386 1 23 63 180


Ísland

Icepharma hf

Sími: +354 540 8000

Slovenská republika Viatris Slovakia s.r.o. Tel: +421 2 32 199 100


Italia

Mylan Italia S.r.l.

Tel: + 39 02 612 46921

Suomi/Finland

Viatris OY

Puh/Tel: +358 20 720 9555

Κύπρος

Varnavas Hadjipanayis Ltd

Τηλ: +357 2220 7700

Sverige

Viatris AB

Tel: + 46 (0)8 630 19 00


Latvija

SIA G.L. Pharma Riga Tel: +371 67887140

United Kingdom (Northern Ireland)

Mylan IRE Healthcare Limited Tel: +353 18711600


Infoleht on viimati uuendatud


/. Samuti on seal viited teistele kodulehtedele harvaesinevate haiguste ja ravi kohta.