Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Aimovig

Pakendi infoleht: teave kasutajale


Aimovig 70 mg süstelahus pen-süstlis Aimovig 140 mg süstelahus pen-süstlis erenumab (erenumabum)


imageSellele ravimile kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teatades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teatamise kohta vt lõik 4.


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

image


(L)


Kontrollige süstekohta.

Kui nahal on verd, suruge süstekohale vatitampoon või marlipadjake. Süstekohta ei tohi hõõruda. Vajadusel asetage süstekohale plaaster.


image

Kui teie annus on 140 mg ja kasutate kahte Aimovigi 70 mg pen-süstlit, korrake samme 1(D) kuni 4 teise pen-süstliga, et süstida täisannus.