Koduleht Koduleht

Nepexto
etanercept

Pakendi infoleht: teave kasutajale


Nepexto 50 mg süstelahus pen-süstlis

etanertsept (etanerceptum)


image Sellele ravimile kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teatades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teatamise kohta vt lõik 4.


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.


Kuidas Nepexto välja näeb ja pakendi sisu


Nepexto on saadaval pen-süstlina, mis sisaldab läbipaistvat kuni sillerdavat värvitut kuni kollast süstelahust.


Nepexto on saadaval pakendites, mis sisaldavad 4 või 12 pen-süstlit. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.


Müügiloa hoidja


Mylan IRE Healthcare Limited Unit 35/36 Grange Parade Baldoyle Industrial Estate Dublin 13

Iirimaa


Tootja


McDermott Laboratories Ltd T/A Mylan Dublin Biologics Newenham Court

Northern Cross Malahide Road Dublin 17 Iirimaa


Mylan Germany GmbH

Zweigniederlassung Bad Homburg v. d. Hoehe, Benzstrasse 1 Bad Homburg v. d. Hoehe

Hessen, 61352 Saksamaa


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:


België/Belgique/Belgien Mylan EPD bvba/sprl Tél/Tel: + 32 (0)2 658 61 00

Lietuva

Mylan Healthcare UAB Tel: +370 5 205 1288


България

Майлан ЕООД

Luxembourg/Luxemburg

Mylan EPD bvba/sprl

Тел: +359 2 44 55 400 Tél/Tel: + 32 (0)2 658 61 00

(Belgique/Belgien)


Česká republika

Mylan Healthcare CZ s.r.o. Tel: + 420 222 004 400

Magyarország

Mylan EPD Kft

Tel: + 36 1 465 2100


Danmark

Viatris ApS

Tlf: + 45 28 11 69 32

Malta

V.J. Salomone Pharma Ltd Tel: + 356 21 22 01 74


Deutschland

Mylan Healthcare GmbH Tel: +49 800 0700 800

Nederland

Mylan Healthcare B.V. Tel: +31 (0)20 426 3300


Eesti

BGP Products Switzerland GmbH Eesti filiaal Tel: + 372 6363 052

Norge

Viatris AS

Tel: + 47 66 75 33 00


Ελλάδα

BGP ΠΡΟΪΟΝΤΑ Μ.Ε.Π.Ε. Τηλ.: +30 210 9891 777

Österreich

Mylan Österreich GmbH Tel: +43 1 86390


España

Viatris Pharmaceuticals, S.L.U Tel: + 34 900 102 712

Polska

Mylan Healthcare Sp. z.o.o. Tel: + 48 22 546 64 00


France

Mylan Medical SAS Tel: +33 1 56 64 10 70

Portugal

Mylan, Lda.

Tel: + 351 21 412 72 56


Hrvatska

Mylan Hrvatska d.o.o. Tel: +385 1 23 50 599

România

BGP Products SRL Tel: + 40 372 579 000


Ireland

Mylan Ireland Limited Tel: + 353 1 8711600

Slovenija

Mylan Healthcare d.o.o. Tel: + 386 1 23 63 180


Ísland

Icepharma hf.

Sími: +354 540 8000

Slovenská republika

Mylan s.r.o.

Tel: +421 2 32 199 100


Italia

Mylan Italia S.r.l.

Tel: + 39 02 612 46921

Suomi/Finland

Viatris Oy

Puh/Tel: +358 20 720 9555


Κύπρος

Varnavas Hadjipanayis Ltd Τηλ: + 357 22207700

Sverige

Viatris AB

Tel: + 46 (0)8 630 19 00


Latvija

Mylan Healthcare SIA Tel: +371 676 055 80

United Kingdom (Northern Ireland)

Mylan IRE Healthcare Limited Tel: +353 18711600


Infoleht on viimati uuendatud

.


 1. Kasutusjuhend


  Enne Nepexto kasutamist ja iga kord, kui retsepti uuendate, lugege kasutusjuhendit. Juhised võivad sisaldada uut teavet.


  • Ärge proovige ennast ise süstida, kui arst või meditsiiniõde ei ole teile näidanud, kuidas seda teha.


Pakendist puuduvad:


image

Seadme osad


Kõlblikkusaeg Kõlblikkusaeg


Aken Roosa aken (süstimine on lõppenud) Süstelahus

Roosa kork on peal Roheline kaitsekate Roosa kork on maas


 1. Süstimiseks ettevalmistumine


  Leidke hästivalgustatud, puhta pinnaga, tasane tööpind ja seadke kõik vajalik käeulatusse.


  1. Võtke pen-süstleid sisaldav Nepexto pakend külmikust välja ja asetage see tasasele tööpinnale.

   Võtke pakendist üks pen-süstel ning asetage see tööpinnale. Ärge raputage pen-süstlit. Pange ülejäänud pen-süstleid sisaldav pakend tagasi külmikusse. Ärge kunagi pange katet nõelale tagasi.

   Nepexto säilitamise kohta vaadake palun lõik 5. Kui teil on säilitamise kohta küsimusi, võtke ühendust oma arsti, meditsiiniõe või apteekriga edasiste juhiste saamiseks.

   • Ärge kasutage pen-süstlit pärast kõlblikkusaja lõppu.

   • Ärge kasutage pen-süstlit, kui see on kukkunud kõvale pinnale (osad pen-süstli sees võivad olla katki).

   • Ärge kasutage pen-süstlit, kui nõela kork on puudu või ei ole kindlalt kinnitatud.

  2. Kontrollige lahust:

   Vaadake ravimit läbi vaateakna.

   • Ravim peab olema selge või sillerdav, värvitu kuni kollane ning võib sisaldada väikseid valgeid või peaaegu läbipaistvaid valguosakesi.

   • Lahust ei tohi kasutada, kui see on värvi muutnud, hägune või kui esineb eelpool kirjeldatust erinevaid osakesi.

  3. Laske ravimil saavutada toatemperatuur.

   Eemaldage üks pen-süstel külmikus säilitatud pakendist ja jätke see enne süstimist vähemalt 30 minutiks toatemperatuurile.

   See on oluline, et ravimit oleks lihtsam ja mugavam süstida.

   • Ärge eemaldage nõelakatet enne, kui olete süstimiseks valmis.

   • Ärge kasutage Nepexto soojendamiseks teisi soojusallikaid, näiteks mikrolaineahju või kuuma vett.

    image

  4. Valige süstekoht.

   Pen-süstel on ette nähtud subkutaanseks süstimiseks.

   See tuleb süstida reide, kõhtu või õlavarre tagakülge (vt pilti paremal).

   Vahetage süstekohta igal süstimisel.


   Kui süstite kõhtu, valige koht, mis on nabast vähemalt 5 cm kaugusel.


   • Ärge süstige piirkondadesse, mis on punetavad, kõvad, verevalumitega või hellad.

   • Ärge süstige armidesse või venitusarmidesse.

   • Kui teil on psoriaas, ärge süstige ühtegi kõrgemasse, paksu, punetavasse või ketendavasse nahapiirkonda ega kahjustusse.


 2. Süstimise etapid


  image

  1. samm


   Peske oma käed korralikult seebi ja veega.


   image

  2. samm


   Pühkige nahka süstekohal alkoholis niisutatud lapiga.

   Vt punktist „4. Süstekoha valik” juhiseid süstekoha valimiseks.

   • Ärge puudutage seda piirkonda uuesti enne süstimist.


    image

  3. samm


   Tõmmake nõelakate otse maha ja visake see prügikasti või teravate jäätmete konteinerisse.

   • Ärge keerake ega painutage nõelakatet selle eemaldamise ajal, see võib nõela kahjustada.

   • Ärge mitte kunagi pange katet nõelale tagasi.


    image

  4. samm


   Pinguldage õrnalt nahka puhastatud süstekohas.

   Paigutage pen-süstel naha suhtes ligikaudu 90-kraadise nurga alla.

   • Ärge pigistage nahka.

   • Naha pinguldamine tekitab süstimiseks kindla pinna.

  5. samm


   Vajutage pen-süstel kindlalt alla süstekohale süstimise alustamiseks. Seade teeb klõpsu, kui süstimine algab.

   Hoidke pen-süstlit edasi kindlalt süstekohal. Seade teeb teise klõpsu.


  6. samm


   Pärast teist klõpsu lugege aeglaselt 15-ni veendumaks, et süstimine on lõppenud.

   • Ärge vabastage survet süstekoha vastu enne, kui süstimine on lõppenud.

   • Ärge liigutage pen-süstlit süstimise ajal.


  7. samm


   Eemaldage tühi pen-süstel nahalt. Nõelakate katab nõela täielikult.

   Kontrollige aknas roosat kolvivarrast veendumaks, et kogu annus on manustatud.


   „KLÕPS“


   image

   Vajutage alla


   image

   Kui süst on tehtud, läheb aken roosaks


   image

   image

   Kõrvaldamine


   Visake tühi pen-süstel ja kork selleks ettenähtud teravate jäätmete konteinerisse.


   Täpsemate juhiste saamiseks, kuidas täidetud teravate jäätmete konteinerist nõuetekohaselt vabaneda, pöörduge tervishoiuteenuse pakkuja poole.

   Teravate jäätmete konteinerit saab osta kohalikust apteegist.

   • Ärge visake teravate jäätmete konteinerit olmeprügikasti.

   • Ärge suunake taastöötlusesse.

   • Hoidke teravate jäätmete konteiner alati lastele kättesaamatus kohas.


 3. Süstekoha hooldamine


Kui süstekohas tekib veritsus, suruge süstekohale marlilapp.

Kui teil on küsimusi või vajate lisateavet, rääkige oma arsti, meditsiiniõe või apteekriga.