Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Lifmior

Pakendi infoleht: teave kasutajale


LIFMIOR 50 mg süstelahus pen-süstlis

Etanertsept


image

Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teavitades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest.

Kõrvaltoimetest teavitamise kohta vt lõik 4.


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte (selle mõlemat külge), sest siin on teile vajalikku teavet.


Kõrvaltoimed lastel ja noorukitel


Ravimil on müügiluba lõppenud

Lastel ja noorukitel täheldatud kõrvaltoimed on samasugused kui täiskasvanutel.


Kõrvaltoimetest teavitamine


image

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.


 1. Kuidas LIFMIORi säilitada


  Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.


  Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja eeltäidetud pen-süstlil MYCLIC pärast „Kõlblik kuni“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.


  Hoida külmkapis (2C...8C). Mitte lasta külmuda. Hoida pen-süstlid karbis. Hoida valguse eest kaitstult.


  Pärast pen-süstli võtmist külmikust oodake ligikaudu 15...30 minutit, kuni pen-süstlis sisalduv LIFMIORi lahus saavutab toatemperatuuri. Ärge soojendage seda muul viisil. Seejärel soovitatakse see kohe ära kasutada.


  LIFMIORi võib säilitada temperatuuril kuni maksimaalselt 25C ühekordse neljanädalase perioodi vältel, pärast seda ei tohi LIFMIORi uuesti külmikusse panna. Kui LIFMIORi ei kasutata ära nelja nädala jooksul pärast külmikust väljavõtmist, tuleb see ära visata. Soovitatav on üles märkida kuupäev, millal LIFMIOR külmikust välja võeti, ja kuupäev, mille järel LIFMIOR tuleb ära visata (mitte enam kui 4 nädalat pärast külmikust eemaldamist).

  Kontrollige läbi läbipaistva kontrollakna pen-süstlis olevat lahust. Lahus peab olema selge või kergelt sillerdav, värvitu kuni kahvatukollane või kahvatupruun ning võib sisaldada väikseid valgeid või peaaegu läbipaistvaid valguosakesi. See on tavaline LIFMIORile. Ärge kasutage lahust, kui see on värvi muutnud, hägune või kui esineb eelpool kirjeldatust erinevaid osakesi. Kui teile teeb muret lahuse väljanägemine, võtke ühendust oma apteekriga abi saamiseks.


  Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


 2. Pakendi sisu ja muu teave Mida LIFMIOR sisaldab

  Toimeaine LIFMIORis on etanertsept. Iga pen-süstel MYCLIC sisaldab 50 mg etanertsepti.


  Teised abiained on sahharoos, naatriumkloriid, L-arginiinvesinikkloriid, dinaatriumvesinikfosfaatdihüdraat, naatriumdivesinikfosfaatdihüdraat ja süstevesi.


  Kuidas LIFMIOR välja näeb ja pakendi sisu


  LIFMIOR on saadaval süstelahusena pen-süstlis (MYCLIC) (süstelahus). Pen-süstel MYCLIC sisaldab läbipaistvat, värvitut kuni kahvatukollast või kahvatupruuni süstelahust. Üks pakend sisaldab 2, 4 või 12 pen-süstlit ja 2, 4 või 12 alkoholiga immutatud lappi. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.


  Ravimil on müügiluba lõppenud

  Müügiloa hoidja ja tootja


  Müügiloa hoidja:

  Pfizer Europe MA EEIG Boulevard de la Plaine 17 1050 Brüssel

  Belgia


  Tootjad:

  Wyeth Pharmaceuticals New Lane

  Havant

  Hampshire, PO9 2NG Ühendkuningriik


  Pfizer Manufacturing Belgium NV Rijksweg 12,

  2870 Puurs Belgia


  Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:


  België/Belgique/Belgien Luxembourg/Luxemburg Pfizer S.A. / N.V.

  Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

  Kύπρος

  PFIZER EΛΛAΣ A.E. (CYPRUS BRANCH) T: +357 22 817690


  Česká Republika Pfizer PFE, spol. s r.o. Tel: +420-283-004-111

  Magyarország

  Pfizer Kft.

  Tel: +36 1 488 3700


  Danmark

  Pfizer ApS

  Tlf: +45 44 201 100

  Malta

  Vivian Corporation Ltd. Tel: +35621 344610

  Deutschland

  Pfizer Pharma GmbH

  Tel: +49 (0)30 550055-51000

  Nederland

  Pfizer bv

  Tel: +31 (0)10 406 43 01


  България

  Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България

  Teл: +359 2 970 4333

  Norge

  Pfizer Norge AS

  Tlf: +47 67 52 61 00


  Eesti

  Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal Tel: +372 666 7500

  Österreich

  Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H. Tel: +43 (0)1 521 15-0


  Ελλάδα

  PFIZER EΛΛAΣ A.E. Τηλ.: +30 210 67 85 800

  Polska

  Pfizer Polska Sp. z o.o. Tel.: +48 22 335 61 00


  España

  Pfizer, S.L.

  Télf: +34 91 490 99 00

  Portugal

  Pfizer Biofarmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda Tel: (+351) 21 423 55 00


  France

  Pfizer

  Tél +33 (0)1 58 07 34 40

  România

  Pfizer Romania S.R.L Tel: +40 (0) 21 207 28 00


  Hrvatska

  Ravimil on müügiluba lõppenud

  Pfizer Croatia d.o.o. Tel: +385 1 3908 777

  Slovenija

  Pfizer Luxembourg SARL, Pfizer, podružnica za svetovanje s področja farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

  Tel: +386 (0)1 52 11 400


  Ireland

  Pfizer Healthcare Ireland

  Tel: +1800 633 363 (toll free)

  Tel: +44 (0)1304 616161

  Slovenská Republika

  Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka Tel: +421 2 3355 5500


  Ísland

  Icepharma hf.

  Tel: +354 540 8000

  Suomi/Finland

  Pfizer Oy

  Puh/Tel: +358 (0)9 430 040


  Italia

  Pfizer S.r.l.

  Tel: +39 06 33 18 21

  Sverige

  Pfizer Innovations AB Tel: +46 (0)8 550 520 00


  Latvija

  Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā Tel. +371 67035775

  United Kingdom

  Pfizer Limited

  Tel: +44 (0)1304 616161


  Lietuva

  Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje Tel. +3705 2514000


  Infoleht on viimati uuendatud


  .

 3. Pen-süstli MYCLIC kasutamine LIFMIORi süstimiseks


See osa on jagatud järgmisteks alalõikudeks.


Sissejuhatus

 1. samm: Ettevalmistus LIFMIORi süstimiseks

 2. samm: Süstekoha valik

 3. samm: LIFMIORi lahuse süstimine

 4. samm: Kasutatud pen-süstli MYCLIC hävitamine Sissejuhatus

Järgnevalt toodud juhised selgitavad, kuidas kasutada pen-süstlit MYCLIC LIFMIORi süstimiseks. Palun lugege instruktsioon tähelepanelikult läbi ja järgige seda samm-sammult. Enda süstimistehnika osas juhendab teid esmalt arst/meditsiiniõde. Ärge püüdke ravimit süstida enne, kui olete kindel, et saate aru, kuidas tuleb pen-süstlit MYCLIC õigesti kasutada. Kui teil on süstimise kohta küsimusi, küsige abi oma arstilt või meditsiiniõelt.


Joonis 1


Pen-süstel MYCLIC


Roheline käivitusnupp


Kõlblikkusaeg


image

Ravimil on müügiluba lõppenud

Valge nõelakork Läbipaistev kontrollaken


1. samm: Ettevalmistus LIFMIORi süstimiseks


 1. Otsige endale hästivalgustatud, lame tööpind.


 2. Koguge kokku süstimiseks vajalikud esemed ja asetage need tasasele tööpinnale.


  1. Üks pen-süstel MYCLIC ja üks alkoholis niisutatud lapp (võtke need pen-süstlite karbist, mida hoiate külmkapis). Ärge raputage pen-süstlit.


  2. Üks vati- või marlitampoon


 3. Kontrollige pen-süstlile märgitud kõlblikkusaega (kuu/aasta). Kui kuupäev on möödunud, ärge pen-süstlit kasutage ja pöörduge abi saamiseks apteekri poole.


 4. Kontrollige läbi läbipaistva kontrollakna pen-süstlis olevat lahust. See peab olema selge või kergelt sillerdav, värvitu kuni kahvatukollane või kahvatupruun ning võib sisaldada väikseid valgeid või peaaegu läbipaistvaid valguosakesi. See on tavaline LIFMIORile. Ärge kasutage lahust, kui see on värvi muutnud, hägune või kui esineb eelpool kirjeldatust erinevaid osakesi. Kui teile teeb muret lahuse väljanägemine, võtke ühendust oma apteekriga abi saamiseks.


 5. Jätke valge nõelakork otsa ja oodake ligikaudu 15...30 minutit, kuni LIFMIORi lahus pen- süstlis saavutab toatemperatuuri. Kui oodata, kuni lahus soojeneb toatemperatuurini, võib see süstimise teile mugavamaks muuta. Ärge soojendage seda muul viisil. Hoidke pen-süstlit alati laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.


Kuni lahus pen-süstlis soojeneb toatemperatuurini, lugege läbi (allpool) 2. samm ja valige süstekoht.

2. samm: Süstekoha valik (vt joonis 2)


 1. Soovitatav süstekoht on reie keskosa esikülg. Soovi korral võite kasutada kõhupiirkonda, välja arvatud 5 cm piirkond ümber naba. Keegi teine võib teid süstida ka õlavarre välisküljele.


  Joonis 2


  image


 2. Iga uus süste tuleb teha vähemalt 3 cm kaugusele eelmisest süstekohast. Süstida ei tohi piirkondadesse, kus nahk on valulik, marraskil või kõvenenud. Vältige armide või venitusarmidega piirkondi. (Kasulik oleks teha märkmeid eelmiste süstekohtade kohta.).


 3. Kui teil on psoriaas, püüdke mitte süstida otse nahapinnast kõrgematesse, paksenenud, punastesse või ketendavatesse nahalaikudesse.


Ravimil on müügiluba lõppenud

3. samm: LIFMIORi lahuse süstimine


 1. Oodake ligikaudu 15...30 minutit, kuni pen-süstlis olev lahus soojeneb toatemperatuurini, ning peske siis seebi ja veega käed.


 2. Puhastage süstekoht alkoholis niisutatud lapiga, kasutades ringjaid liigutusi, ja laske sellel kuivada. Ärge puudutage seda piirkonda uuesti enne süstimist.


 3. Võtke pen-süstel ja eemaldage valge nõelakork, tõmmates selle otse süstlalt maha (vt joonis 3). Jälgige, et te valge nõelakorgi painutamisega selle eemaldamisel nõela ei vigastaks ja ärge seda peale tagasi pange. Pärast nõelakorgi eemaldamist näete lillat nõela kaitsekatet, mis nõela otsast veidi välja ulatub. Nõel on pen-süstlis kaitstud kuni pen-süstli aktiveerimiseni. Ärge kasutage pen-süstlit, kui see on ilma nõelakorgita käest kukkunud.


  Joonis 3


  Valge nõelakork


  image

  Lilla nõela kaitsekate

 4. Kergemaks ja mugavamaks süstimiseks pigistage nahk süstekohal kergelt vaba käe pöidla ja nimetissõrme vahele.


 5. Hoidke pen-süstlit süstekoha suhtes õige nurga all (90°). Vajutage pen-süstli lahtine ots kindlalt vastu nahka, et nõela kaitsekate täielikult pen-süstlisse suruda. Nahk vajub veidi lohku (vt joonis 4). Pen-süstel aktiveerub vaid siis, kui nõela kaitsekate on täielikult pen-süstlisse surutud.


  Joonis 4


  image

  Nõela kaitsekate kaob pen-süstlisse


  Ravimil on müügiluba lõppenud

 6. Suruge pen-süstel kindlalt vastu nahka, et nõela kaitsekate täielikult pen-süstlisse suruda, vajutage süstimise alustamiseks pöidlaga pen-süstli otsas oleva rohelise nupu keskele ja vabastage see kohe (vt joonis 5). Nupu keskele vajutamisel kuulete klõpsu. Hoidke pen-süstlit kindlalt naha vastas, kuni kuulete teist klõpsu või kuni esimesest klõpsust on möödunud 10 sekundit (kui see aeg täitub varem).


  Märkus: kui teil ei õnnestu süstimist kirjeldatud viisil alustada, vajutage pen-süstel tugevamalt naha vastu ja vajutage uuesti rohelist nuppu.


  Joonis 5  image

  klõps

 7. Kui kuulete klõpsu (kui te teist klõpsu ei kuule, siis 10 sekundi möödumisel), on süst valmis (vt joonis 6). Nüüd võite võtta pen-süstli nahalt ära (vt joonis 7). Pen-süstli ülestõstmisel tuleb lilla nõela kaitsekate automaatselt nõelale peale.


  Joonis 6 Joonis 7


  image

  image

  klõps  Lilla nõela kaitsekate tuleb nõelale peale


  Kontrollaken on lillaks muutunud


  Ravimil on müügiluba lõppenud

 8. Pen-süstli kontrollaken peaks nüüd olema üleni lilla, mis kinnitab, et annus on õigesti süstitud (vt joonis 8). Kui aken ei ole üleni lilla, küsige abi meditsiiniõelt või apteekrilt, sest pen-süstel võis süstida LIFMIORi lahust puudulikult. Ärge proovige pen-süstlit uuesti kasutada ja ärge püüdke meditsiiniõe või apteekriga nõu pidamata kasutada teist pen-süstlit.


  Joonis 8


  image

  Kontrollaken peab olema lilla


 9. Kui märkate süstekohal veretilka, võite süstekohale 10 sekundiks suruda vati- või marlitampooni. Süstekohta ei tohi hõõruda.


 1. samm: Kasutatud pen-süstli MYCLIC hävitamine


  • Pen-süstel on ette nähtud ainult ühekordseks manustamiseks – seda ei tohi kunagi uuesti kasutada. Visake kasutatud pen-süstel ära vastavalt arsti, meditsiiniõe või apteekri juhistele. Ärge poovige nõelale uuesti katet peale panna.


Kui teil tekib veel küsimusi, pöörduge LIFMIORi ravi kogemustega arsti, meditsiiniõe või apteekri poole.