Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Zerbaxa

Pakendi infoleht: teave patsiendile


Zerbaxa 1 g / 0,5 g infusioonilahuse kontsentraadi pulber

tseftolosaan/tasobaktaam


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.


Rasedus ja imetamine

Kui olete rase või imetate või arvate end olevat rase, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti

või apteekriga. Teie arst annab nõu, kas te peaksite saama raseduse ajal Zerbaxat.


Kui te imetate, annab teie arst nõu, kas peate imetamise lõpetama või katkestama või vältima ravi Zerbaxaga, võttes arvesse imetamise kasu lapsele ja ravi kasu teile.


Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Zerbaxa võib põhjustada pearinglust, mis võib mõjutada teie autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.


Zerbaxa sisaldab naatriumi

Ravim sisaldab 230 mg naatriumi (söögisoola peamine koostisosa) ühes viaalis. See on võrdne

11,5%-ga naatriumi maksimaalsest soovitatud ööpäevasest toiduga saadavast kogusest täiskasvanutel. 10 ml 0,9% naatriumkloriidi süstelahusega (füsioloogiline lahus) manustamiskõlblikuks muudetud

viaal sisaldab 265 mg naatriumi ühes viaalis. See on võrdne 13,3%-ga naatriumi maksimaalsest soovitatud ööpäevasest toiduga saadavast kogusest täiskasvanutel.


 1. Kuidas Zerbaxat võtta


  Arst või muu meditsiinitöötaja manustab teile seda ravimit infusioonina (tilgutiga) ühte teie veenidest ühe tunni jooksul. Teile manustatav ravimiannus sõltub sellest, kas teil on või ei ole neeruhäireid.


  Täiskasvanud

  Annus sõltub teie infektsiooni tüübist, infektsiooni asukohast teie kehas ning sellest, kui tõsine see infektsioon on. Teie arst otsustab, milline on teile vajalik annus.


  Zerbaxa soovitatav annus on 1 g tseftolosaani ja 0,5 g tasobaktaami või 2 g tseftolosaani ja 1 g tasobaktaami iga 8 tunni järel, mis manustatakse teile veeni (otse vereringesse).


  Ravi Zerbaxaga kestab üldjuhul 4 kuni 14 päeva olenevalt infektsiooni raskusest ja kohast ning teie organismi ravivastusest.


  Neeruhäiretega patsiendid

  Teie arstil võib osutuda vajalikuks vähendada Zerbaxa annust või otsustada, kui sageli Zerbaxat teile manustatakse. Arst võib määrata teile ka raviannuse õigsuse kontrollimiseks vereanalüüse, eriti selle ravimi pikaajalisel kasutamisel.

  Kui te kasutate Zerbaxat rohkem, kui ette nähtud

  Kuna seda ravimit manustab teile arst või mõni muu tervishoiutöötaja, on teile liiga suure annuse Zerbaxa manustamine väga ebatõenäoline. Kui teil siiski on selles osas kahtlusi, pöörduge kohe oma

  arsti, meditsiiniõe või apteekri poole.


  Kui te lõpetate Zerbaxa kasutamise

  Kui arvate, et teile ei ole Zerbaxa annust manustatud, öelge seda kohe oma arstile või muule

  tervishoiutöötajale.


  Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


 2. Võimalikud kõrvaltoimed


  Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.


  Öelge oma arstile kohe, kui teil ilmnevad need sümptomid, kuna te võite vajada kiiret arstiabi:

  • äkki tekkiv huulte, näo, kõri või keele turse, tõsine lööve ja neelamis- või hingamisprobleemid.

   Need võivad olla tõsise allergilise reaktsiooni (anafülaksia) sümptomid ja võivad olla eluohtlikud.

  • Zerbaxa ravi ajal või selle järgselt tekkiv kõhulahtisus, mis muutub tõsiseks või ei möödu või väljaheide, mis sisaldab verd või lima. Sellisel juhul ei tohi te võtta ravimeid, mis peatavad või aeglustavad soolesisu liikumist.


  Kõhuõõne, neerude ja kuseteede tüsistunud infektsioonide ravi saavad patsiendid

  Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 10st):

  Peavalu, kõhuvalu, kõhukinnisus, kõhulahtisus, iiveldus, oksendamine, maksaensüümide taseme tõus (vereanalüüsis), lööve, palavik (kõrge kehatemperatuur), vererõhulangus, vere

  kaaliumisisalduse langus (vereanalüüsis), teatud vererakkude ehk vereliistakute

  (trombotsüütide) arvu suurenemine, pearinglus, ärevus, magamisraskused, infusioonikoha reaktsioonid


  Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 100st):

  Bakterist C. difficile põhjustatud jämesoolepõletik, maopõletik, kõhupuhitus, seedehäire, liigsed gaasid maos või sooltes, soolte ummistus, pärmseeninfektsioon suus (soor), naiste suguelundite

  pärmseeninfektsioon, kuseteede seeninfektsioon, suhkru (glükoosi) taseme tõus veres (vereanalüüsis), magneesiumi taseme langus (vereanalüüsis), fosfaadi taseme langus

  (vereanalüüsis), isheemiline insult (aju verevarustuse vähenemisest põhjustatud insult), veeniärritus või -põletik süstekohal, veenitromboos (verehüüve veenis), madal punavereliblede tase, kodade virvendusarütmia (kiired või ebaregulaarsed südamelöögid), kiirenenud südame

  löögisagedus, stenokardia (valu või pigistustunne rinnus, surve- või raskustunne rinnus), sügelev lööve või naha turse, nõgestõbi, positiivne Coombsi test (vereanalüüs, mis näitab, kas

  teil on antikehasid, mis võivad võidelda teie punaste vereliblede vastu), neeruprobleemid, neeruhaigus, hingeldus


  Kopsupõletikuks ehk pneumooniaks nimetatava kopsuinfektsiooni ravi saavad patsiendid

  Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 10st):

  C. difficile bakteri infektsiooni poolt põhjustatud jämesoole põletik, kõhulahtisus, oksendamine, maksaensüümide aktiivsuse suurenemine (vereanalüüsides)


  Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 100st):

  C. difficile bakteri infektsioon, positiivne C. difficile test (rooja analüüsist), positiivne Coombsi test (vereanalüüs, mis näitab, kas teil on antikehasid, mis võivad võidelda teie punaste

  vereliblede vastu)

  Kõrvaltoimetest teatamine

  image

  Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada riikliku

  teavitamissüsteemi (vt V lisa) kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.


 3. Kuidas Zerbaxat säilitada


  Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.


  Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja viaalil pärast „Kõlblik kuni/EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.


  Avamata viaalid: hoida külmkapis (2 °C...8 °C). Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult.

  Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni. Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada

  vastavalt kohalikele nõuetele. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


 4. Pakendi sisu ja muu teave Mida Zerbaxa sisaldab


Kuidas Zerbaxa välja näeb ja pakendi sisu

Zerbaxa on valge kuni kollakas infusioonilahuse kontsentraadi pulber (kontsentraadi pulber), mida tarnitakse viaalis.


Zerbaxa on saadaval pakendites, milles on I tüüpi klaasist läbipaistev 20 ml viaal punnkorgi (bromobutüülkummist) ja eemaldatava kattega.


Pakendis on 10 viaali.


Müügiloa hoidja

Merck Sharp & Dohme B.V.

Waarderweg 39

2031 BN Haarlem Holland


Tootja

FAREVA Mirabel Route de Marsat

Riom

63963, Clermont-Ferrand Cedex 9 Prantsusmaa


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Belgique/België/Belgien MSD Belgium BVBA/SPRL Tél/Tel: +32(0)27766211

dpoc_belux@merck.com

Lietuva

UAB Merck Sharp & Dohme Tel.: +370 5 278 02 47

msd_lietuva@merck.com


България

Мерк Шарп и Доум България ЕООД

Тел.: +359 2 819 3737

info-msdbg@merck.com

Luxembourg/Luxemburg MSD Belgium BVBA/SPRL Tél/Tel: +32(0)27766211

dpoc_belux@merck.com


Česká republika

Merck Sharp & Dohme s.r.o.

Tel.: +420 233 010 111

dpoc_czechslovak@merck.com

Magyarország

MSD Pharma Hungary Kft.

Tel.: +361 888 53 00

hungary_msd@merck.com


Danmark

MSD Danmark ApS

Tlf: +45 4482 4000

dkmail@merck.com

Malta

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

malta_info@merck.com


Deutschland

MSD Sharp & Dohme GmbH

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)

e-mail@msd.de

Nederland

Merck Sharp & Dohme B.V.

Tel: 0800 9999000 (+31 23 5153153)

medicalinfo.nl@merck.com


Eesti

Merck Sharp & Dohme OÜ

Tel.: +372 6144 200

msdeesti@merck.com

Norge

MSD (Norge) AS

Tlf: +47 32 20 73 00

msdnorge@ msd.no


Ελλάδα

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

Τηλ: +30 210 98 97 300

dpoc_greece@merck.com

Österreich

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0) 1 26 044

msd-medizin@merck.com


España

Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

Tel: +34 91 321 06 00

msd_info@merck.com

Polska

MSD Polska Sp.z o.o.

Tel.: +48 22 549 51 00

msdpolska@merck.com


France

MSD France

Tél: + 33 (0) 1 80 46 40 40

Portugal

Merck Sharp & Dohme, Lda

Tel: +351 21 4465700

inform_pt@merck.com


Hrvatska

Merck Sharp & Dohme d.o.o.

Tel: + 385 1 6611 333

croatia_info@merck.com

România

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.

Tel: +40 21 529 29 00

msdromania@merck.com


Ireland

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health)

Limited

Tel: +353 (0)1 299 8700

medinfo_ireland@merck.com

Slovenija

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.

Tel: + 386 1 5204 201

msd_slovenia@merck.com

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Merck Sharp & Dohme, s. r. o. Tel.: +421 2 58282010

dpoc_czechslovak@merck.com


Ιtalia

MSD Italia S.r.l.

Tel: +39 06 361911

medicalinformation.it@merck.com

Suomi/Finland

MSD Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0) 9 804650

info@msd.fi


Κύπρος

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Τηλ: 800 00 673 (+357 22866700)

cyprus_info@merck.com

Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

Tel: +46 77 5700488

medicinskinfo@merck.com


Latvija

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija

Tel: +371 67364224

msd_lv@merck.com.

United Kingdom

Merck Sharp & Dohme Limited

Tel: +44 (0) 1992 467272

medicalinformationuk@msd.com


Infoleht on viimati uuendatud {kuu AAAA}.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajatele: Lahuste ettevalmistamine

Iga viaal on mõeldud ainult ühekordseks kasutamiseks. Infusioonilahuse valmistamisel tuleb järgida aseptilist meetodit. Annuste ettevalmistamine

Infusioonilahuse kontsentraadi pulber lahustatakse igas viaalis 10 ml süsteveega või 9 mg/ml (0,9%) naatriumkloriidi süstelahusega viaali kohta; pärast lahuse valmistamist tuleb pulbri lahustamiseks viaali ettevaatlikult loksutada. Lõplik maht on ligikaudu 11,4 ml viaali kohta. Saadav kontsentratsioon on ligikaudu 132 mg/ml (88 mg/ml tseftolosaani ja 44 mg/ml tasobaktaami) viaali kohta.


ETTEVAATUST! LAHUSTATUD LAHUS EI OLE ETTE NÄHTUD OTSESEKS SÜSTIMISEKS.


Vt ravimi omaduste kokkuvõtte lõigust 4.2 Zerbaxa soovitatavaid annustamisskeeme vastavalt näidustusele ja neerufunktsioonile. Alljärgnevalt on kirjeldatud iga annuse ettevalmistamist.


2 g tseftolosaani / 1 g tasobaktaami annuse ettevalmistamiseks: tõmmata kahest viaalist kogu lahustatud sisu (ligikaudu 11,4 ml viaali kohta) süstla abil välja ja lisada infusioonikotti, mis sisaldab 100 ml 0,9% naatriumkloriidi süstelahust (füsioloogiline lahus) või 5% glükoosi süstelahust.


1,5 g tseftolosaani / 0,75 g tasobaktaami annuse ettevalmistamiseks: tõmmata ühest viaalist kogu lahustatud sisu (ligikaudu 11,4 ml viaali kohta) ja teisest viaalist 5,7 ml lahustatud sisu süstla abil välja ja lisada infusioonikotti, mis sisaldab 100 ml 0,9% naatriumkloriidi süstelahust (füsioloogiline lahus) või 5% glükoosi süstelahust.

1 g tseftolosaani / 0,5 g tasobaktaami annuse ettevalmistamiseks: tõmmata viaali kogu lahustatud sisu (ligikaudu 11,4 ml) süstla abil välja ja lisada infusioonikotti, mis sisaldab

100 ml 0,9% naatriumkloriidi süstelahust (füsioloogiline lahus) või 5% glükoosi süstelahust.


500 mg tseftolosaani / 250 mg tasobaktaami annuse ettevalmistamiseks: tõmmata viaali lahustatud sisust 5,7 ml välja ja lisada infusioonikotti, mis sisaldab 100 ml 0,9% naatriumkloriidi süstelahust (füsioloogiline lahus) või 5% glükoosi süstelahust.


300 mg tseftolosaani / 150 mg tasobaktaami annuse ettevalmistamiseks: tõmmata viaali lahustatud sisust 3,5 ml välja ja lisada infusioonikotti, mis sisaldab 100 ml 0,9% naatriumkloriidi süstelahust (füsioloogiline lahus) või 5% glükoosi süstelahust.


250 mg tseftolosaani / 125 mg tasobaktaami annuse ettevalmistamiseks: tõmmata viaali lahustatud sisust 2,9 ml välja ja lisada infusioonikotti, mis sisaldab 100 ml 0,9% naatriumkloriidi süstelahust (füsioloogiline lahus) või 5% glükoosi süstelahust.


100 mg tseftolosaani / 50 mg tasobaktaami annuse ettevalmistamiseks: tõmmata viaali lahustatud sisust 1,2 ml välja ja lisada infusioonikotti, mis sisaldab 100 ml 0,9% naatriumkloriidi süstelahust (füsioloogiline lahus) või 5% glükoosi süstelahust.


Zerbaxa infusioonilahus on selge ja värvitu kuni kollakas lahus. Värvuse varieerumine selles vahemikus ravimi tugevust ei mõjuta.

Pärast manustamiskõlblikuks muutmist ja lahjendamist on ravimi kasutusaegne keemilis-füüsikaline stabiilsus tõestatud 24 tunni jooksul toatemperatuuril või 4 päeva jooksul temperatuuril 2 °C...8 °C. Ravim on valgustundlik ning seda tuleb kaitsta valguse eest, kui seda ei säilitata originaalpakendis.


Mikrobioloogilise saastatuse vältimiseks tuleb ravim kohe pärast manustamiskõlblikuks muutmist ära kasutada. Kui ravimit ei kasutata kohe, vastutab selle säilitamisaja ja -tingimuste eest kasutaja. Ravimit võib säilitada kuni 24 tundi temperatuuril 2 °C kuni 8 °C, välja arvatud juhul, kui lahjendamine/manustamiskõlblikuks muutmine on toimunud kontrollitud ja valideeritud aseptilistes tingimustes.


Üks toimeainetest, tseftolosaan, võib põhjustada kahjulikke toimeid, kui see satub vesikeskkonda. Ärge visake kasutamata ravimpreparaate ega jäätmematerjali kanalisatsiooni. Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.