Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Yargesa

Pakendi infoleht: teave kasutajale


Yargesa 100 mg kõvakapslid

miglustaat


Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

kapsli sisu: naatriumtärklisglükolaat (A-tüüp), povidoon (K-29/32), magneesiumstearaat, kapsli kest: želatiin, titaandioksiid (E171),

trükitint: šellak, mustraudoksiid (E172), propüleenglükool, kontsentreeritud ammoniaagilahus.


Kuidas Yargesa välja näeb ja pakendi sisu

Yargesa on valge kõvakapsel, millel on läbipaistmatu valge kapslikaas ja kapslikeha, kapslikehal on mustaga märgistus „708“. Kapsli suurus on 4 (14,3 mm x 5,3 mm). Kapslid on alumiiniumiga kaetud PVC ja polüklorotrifluoroetüleen (PCTFE) perforeeritud üksikannuselises blisterpakendis.


Pakendi suurus: 84 x 1 kõvakapslit.

Müügiloa hoidja ja tootja: Piramal Critical Care B.V. Rouboslaan 32 (ground floor) 2252 TR, Voorschoten

Holland


Infoleht on viimati uuendatud <KK.AAAA> <kuu AAAA>.

.