Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Bevespi Aerosphere

HINNAD

BEVESPI AEROSPHERE inhal aerosool 5+7,2mcg/d 120d

Hulgimüük: 0,00 €
Jaemüük: 61,70 €
Hüvitatud: 0,00 €

Pakendi infoleht: teave kasutajale


Bevespi Aerosphere 7,2 mikrogrammi / 5 mikrogrammi inhalatsiooniaerosool, suspensioon

glükopürroonium/formoteroolfumaraatdihüdraat (glycopyrronium/formoteroli fumaras dihydricus)


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.


atenolool või propranolool) või glaukoomi raviks (nt timolool);


Kui midagi ülaltoodust kehtib teie kohta või te ei ole selles kindel, pidage enne Bevespi Aerosphere'i kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.


Rasedus ja imetamine


Kui te olete rase, imetate, arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne Bevespi Aerosphere'i kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Ärge kasutage Bevespi Aerosphere'i kui olete rase, välja arvatud juhul, kui arst ütleb teile, et võite seda teha.


Ärge kasutage Bevespi Aerosphere'i kui imetate last, välja arvatud juhul, kui arst ütleb teile, et võite seda teha.


Autojuhtimine ja masinatega töötamine


On ebatõenäoline, et see ravim mõjutaks autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet. Siiski on pearinglus ja iiveldus sagedased kõrvaltoimed, mis võivad tekkida. Nende tekkimise korral ärge juhtige autot või tehke tööd masinatega.


 1. Kuidas Bevespi Aerosphere'i kasutada


  Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


  Kui palju kasutada?

  Soovitatav annus on kaks pihustust kaks korda ööpäevas.

  Oluline on kasutada Bevespi Aerosphere'i iga päev, isegi siis, kui teil ei ole parasjagu KOKi

  sümptomeid.


  Kuidas kasutada?

  Bevespi Aerosphere on ette nähtud sissehingamiseks.

  Palun lugege infolehe lõpus olevat kasutusjuhendit. Kui te ei ole kindel, kuidas Bevespi Aerosphere'i kasutada, võtke ühendust oma arsti või apteekriga.


  Bevespi Aerosphere'i kasutamine koos vahemahutiga

  Kui teil on raske korraga vajutada inhalaatori annustile ja sisse hingata, rääkige sellest oma arstile või

  apteekrile. Sellisel juhul on teil võimalik kasutada oma inhalaatorit koos vahemahutiga.


  Kui te kasutate Bevespi Aerosphere'i rohkem kui ette nähtud


  Kui olete kasutanud Bevespi Aerosphere'i rohkem kui ette nähtud, võtke kohe ühendust arsti või apteekriga. Te võite vajada arstiabi. Te võite märgata, et teie süda lööb kiiremini kui tavaliselt, teil võivad olla värinad, nägemishäired, suukuivus, peavalu või iiveldus.


  Kui te unustate Bevespi Aerosphere'i kasutada


  Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. Võtke annus kohe, kui see teile meenub. Kui järgmise annuse võtmise aeg on lähedal, ärge vahelejäänud annust võtke. Ärge kasutage rohkem kui kaks pihustust kaks korda ööpäevas.


  Kui te lõpetate Bevespi Aerosphere'i kasutamise


  See ravim on ette nähtud kasutamiseks pika aja jooksul. See toimib üksnes niikaua, kui te seda kasutate.

  Ärge lõpetage ravimi kasutamist ilma arstiga nõu pidamata, seda ka siis, kui teie enesetunne on parem,

  sest sümptomid võivad halveneda. Kui te soovite ravi lõpetada, rääkige esmalt oma arstiga. Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


 2. Võimalikud kõrvaltoimed


  Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

  Rasked kõrvaltoimed

  Lõpetage Bevespi Aerosphere'i kasutamine ja pöörduge kohe arsti poole, kui te märkate mõnda alljärgnevatest sümptomitest:


  Aeg-ajalt: võib esineda kuni 1 inimesel 100-st:

  • näopiirkonna turse, eelkõige suu piirkonnas (keele ja kurgu turse, mis võib põhjustada neelamisraskust);

  • lööve või nõgeslööve koos hingamisraskusega

  • äkiline nõrkustunne.

   Need sümptomid võivad olla allergilise reaktsiooni nähud, mis võivad muutuda raskeks.


   Muud võimalikud kõrvaltoimed


   Sage: võib esineda kuni 1 inimesel 10-st:

   • peavalu

   • suukuivus

   • iiveldus (süda on paha)

   • valulik ja sage urineerimine (võivad olla kuseteede infektsiooni sümptomid)

   • lihaskrambid

   • valu rinnus

   • ärevus

   • pearinglus


    Aeg-ajalt: võib esineda kuni 1 inimesel 100-st:

   • värisemine (treemor)

   • veresuhkru kõrge tase

   • ärrituvus

   • rahutus

   • unehäired

   • kiire või ebaregulaarne südametegevus

   • urineerimisraskused (uriinipeetus)


   Kõrvaltoimetest teatamine


   image

   Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada riikliku teavitussüsteemi (vt V lisa)* kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.


 3. Kuidas Bevespi Aerosphere'i säilitada


  Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.


  Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil, fooliumkotil ja rõhukonteineril pärast „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.


  Inhalaatorit võib kasutada 3 kuud pärast fooliumkoti esmakordset avamist. Kirjutage fooliumkoti avamise kuupäev inhalaatori etiketil olevasse selleks ette nähtud kohta.


  Hoida temperatuuril kuni 30 °C.


  Hoiatus: Rõhukonteinerit ei tohi lõhkuda, läbi torgata ega põletada isegi siis, kui see tundub olevat tühi. Mitte hoida temperatuuril üle 50oC.


  Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

 4. Pakendi sisu ja muu teave


Mida Bevespi Aerosphere sisaldab

Toimeained on glükopürroonium ja formoteroolfumaraatdihüdraat.


Üks pihustus sisaldab 9 mikrogrammi glükopürrooniumbromiidi (mis vastab 7,2 mikrogrammile glükopürrooniumile) ja 5 mikrogrammi formoteroolfumaraatdihüdraati.


Teised koostisained on norfluraan, 1,2- distearoüül-sn-glütsero-3-fosfokoliin ja kaltsiumkloriid.


Kuidas Bevespi Aerosphere välja näeb ja pakendi sisu


Bevespi Aerosphere on inhalatsiooniaerosool, suspensioon.

Bevespi Aerosphere'i tarnitakse annuse näidikuga rõhukonteineris koos valgest plastist annusti ja huulikuga (vt infolehe lõpus oleva kasutusjuhendi joonist 1). Huulik on kaetud oranži kaitsekorgiga. Bevespi Aerosphere on pakendatud fooliumkotti, mis sisaldab kuivatusaine kotikest, ning on koos fooliumkotiga omakorda pakendatud kartongkarpi.


Toimeained on rõhukonteineris olevas suspensioonis rõhu all.


Bevespi Aerosphere on saadaval pakendites, mis sisaldavad ühte 120 doosiga inhalaatorit ja multipakendites, mis sisaldavad kolme 120 doosiga inhalaatorit.


Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.


Müügiloa hoidja:

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje Rootsi


Tootja:

AstraZeneca Dunkerque Production 224 Avenue de la Dordogne Dunkerque

59640

Prantsusmaa


AstraZeneca GmbH Tinsdaler Weg 183

22880 Wedel Saksamaa


image

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:


België/Belgique/Belgien AstraZeneca S.A./N.V. Tel: +32 2 370 48 11

Lietuva

UAB AstraZeneca Lietuva Tel: +370 5 2660550


България

АстраЗенека България ЕООД Тел.: +359 24455000

Luxembourg/Luxemburg AstraZeneca S.A./N.V. Tél/Tel: +32 2 370 48 11

Česká republika

AstraZeneca Czech Republic s.r.o. Tel: +420 222 807 111

Magyarország AstraZeneca Kft. Tel.: +36 1 883 6500


Danmark AstraZeneca A/S Tlf: +45 43 66 64 62

Malta

Associated Drug Co. Ltd Tel: +356 2277 8000


Deutschland AstraZeneca GmbH Tel: +49 40 809034100

Nederland

AstraZeneca BV

Tel: +31 79 363 2222


Eesti

AstraZeneca

Tel: +372 6549 600

Norge

AstraZeneca AS

Tlf: +47 21 00 64 00


Ελλάδα

AstraZeneca A.E.

Τηλ: +30 210 6871500

Österreich

AstraZeneca Österreich GmbH Tel: +43 1 711 31 0


España

AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A. Tel: +34 91 301 91 00

Polska

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. Tel.: +48 22 245 73 00


France

AstraZeneca

Tél: +33 1 41 29 40 00

Portugal

Tecnimede - Sociedade Técnico-Medicinal, S.A. Tel: +351 21 041 41 00


Hrvatska AstraZeneca d.o.o. Tel: +385 1 4628 000


Ireland

AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) Ltd Tel: +353 1609 7100

România

AstraZeneca Pharma SRL Tel: +40 21 317 60 41


Slovenija

AstraZeneca UK Limited Tel: +386 1 51 35 600


Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika AstraZeneca AB, o.z. Tel: +421 2 5737 7777


Italia

AstraZeneca S.p.A. Tel: +39 02 00704500

Suomi/Finland

AstraZeneca Oy

Puh/Tel: +358 10 23 010


Κύπρος

Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ Τηλ: +357 22490305

Sverige

AstraZeneca AB

Tel: +46 8 553 26 000


Latvija

SIA AstraZeneca Latvija Tel: +371 67377100

United Kingdom (Northern Ireland)

AstraZeneca UK Ltd Tel: +44 1582 836 836


Infoleht on viimati uuendatud <{<KK.AAAA>}><{<kuu AAAA}>.

Kasutusjuhend


Bevespi Aerosphere 7,2 mikrogrammi / 5 mikrogrammi inhalatsiooniaerosool, suspensioon

glükopürroonium/formoteroolfumaraatdihüdraat


Lugege seda kasutusjuhendit ja pakendi infolehte enne, kui te hakkate Bevespi Aerosphere'i kasutama, ja iga kord siis, kui saate uue inhalaatori. Need võivad sisaldada uut teavet. Siinset teavet tuleb kasutada samaaegselt arstiga oma tervislikku seisundit ja ravi arutades.


Tähtis teave:

o Ärge kasutage Bevespi Aerosphere'i annustit mitte ühegi teise ravimiga.

o Ärge kasutage Bevespi Aerosphere'i rõhukonteinerit mitte ühegi teise inhalaatori annustiga.


KÜLGVAADE

PEALTVAADE


Annusenäidik Annuse akenRõhukonteiner

Osuti


Annusti


Vajutage siia


Huulik


Kaitsekork


image

Joonis 1


Bevespi Aerosphere'i inhalaatori kasutamine:

 1. samm: Eemaldage huulikult kaitsekork (vt joonis 6).


  image

  Joonis 6


 2. samm: Loksutage inhalaatorit kõvasti enne igat kasutamise korda (vt joonis 7).


  image

  Joonis 7


 3. samm: Suunake inhalaatori huulik enda poole ja hingake suu kaudu nii sügavalt välja, kui te vähegi suudate (vt joonis 8).


  image

  Joonis 8


 4. samm: Suruge oma huuled kõvasti ümber huuliku ja kallutage oma pead tahapoole, hoides keelt huuliku all (vt joonis 9).

  image

  Joonis 9

 5. samm: Samal ajal kui te sügavalt ja aeglaselt suu kaudu sisse hingate, vajutage annusenäidiku keskosale, kuni rõhukonteiner enam annustis ei liigu ja ravim on pihustatud (vt joonis 10). Seejärel lõpetage annusenäidikule vajutamine.


  image

  Joonis 10


 6. samm: Kui te olete sissehingamise lõpetanud, eemaldage huulik suult. Hoidke hinge niikaua kinni, kuni te ennast mugavalt tunnete, soovitatavalt 10 sekundit (vt joonis 11).


  image

  Joonis 11


 7. samm: Hingake ettevaatlikult välja (vt joonis 12). Korrake samme 2 kuni 7, et manustada teine Bevespi Aerosphere'i pihustus.


  image

  Joonis 12

 8. samm: Asetage kaitsekork huulikule tagasi kohe pärast kasutamise lõpetamist (vt joonis 13).


image

Joonis 13


Kuidas Bevespi Aerosphere'i inhalaatorit puhastada:

Puhastage esimesel kolmel nädalal inhalaatorit kord nädalas. Väga oluline on hoida inhalaator puhtana, et ravim ei koguneks inhalaatorisse ega takistaks selle pihustumist läbi huuliku (vt joonis 14).


image

Joonis 14


 1. samm: Võtke rõhukonteiner annustist välja (vt joonis 15). Ärge puhastage rõhukonteinerit ega tehke seda märjaks.


  image


 2. samm: Eemaldage huulikult kaitsekork.

  Joonis 15


 3. samm: Hoidke annustit voolava kraanivee all ja laske soojal veel sellest umbes 30 sekundi vältel läbi voolata. Keerake annusti teistpidi ja loputage annustit uuesti umbes 30 sekundi jooksul läbi huuliku (vt joonis 16).

  image

  Joonis 16


 4. samm: Raputage annustist välja nii palju vett, kui võimalik.


 5. samm: Veenduge , et annustisse ja huulikusse ei ole jäänud ravimi kogumeid. Kui seal on endiselt ravimi jääke, korrake selle lõigu samme 3 kuni 5.


 6. samm: Laske annustil öö läbi õhu käes kuivada (vt joonis 17). Ärge pange rõhukonteinerit annustisse tagasi, kui see on veel märg.

  image

  Joonis 17

 7. samm: Kui annusti on kuiv, suruge rõhukonteiner ettevaatlikult annusti sisse (vt joonis 18). Ärge suruge rõhukonteinerit liiga tugevalt. See võib vabastada ravimi pihustuse.


  image

  Joonis 18


 8. samm: Kontrollige oma Bevespi Aerosphere'i inhalaatorit pärast iga puhastamist. Inhalaatori kontrollimiseks loksutage inhalaatorit tugevalt ja vajutage kaks korda annusenäidiku keskosale, et lasta õhku suunaga näost eemale kokku kaks pihustust. Teie inhalaator on nüüd kasutusvalmis.


Kui te ei kasuta oma Bevespi Aerosphere'i inhalaatorit üle seitsme päeva või kui see on olnud madalal temperatuuril või maha kukkunud:

image

Kui te ei kasuta oma Bevespi Aerosphere'i inhalaatorit üle seitsme päeva või kui see on olnud madalal temperatuuril või maha kukkunud, siis peate seda uuesti kontrollima.

Inhalaatori kontrollimiseks loksutage inhalaatorit tugevalt ja vajutage kaks korda annusenäidiku keskosale, et lasta õhku suunaga näost eemale kokku kaks pihustust. Teie inhalaator on nüüd kasutusvalmis.