Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Levitra

Pakendi infoleht: teave kasutajale


Levitra 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid

vardenafiil


Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.


Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Levitra võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Levitra

arsti poole.


Lapsed ja noorukid

Levitra ei ole mõeldud lastele ja alla 18-aastastele noorukitele.


Muud ravimid ja Levitra

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Mõned ravimid võivad põhjustada probleeme, eriti:


Ärge kasutage Levitra õhukese polümeerikattega tablette koos ühegi teise erektsioonihäire raviks

kasutatava ravimiga, sh Levitra suus dispergeeruvate tablettidega.


Levitra koos toidu, joogi ja alkoholiga


Rasedus ja imetamine

Levitra ei ole ette nähtud kasutamiseks naistel.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Levitra võib mõnel inimesel põhjustada pearinglust või nägemishäireid. Kui teil tekib Levitra manustamise järgselt pearinglus või nägemishäire, siis ärge juhtige autot ega töötage masinatega.


 1. Kuidas Levitra’t kasutada


  Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage

  nõu oma arsti või apteekriga. Soovitatav annus on 10 mg.


  Levitra tablett tuleb sisse võtta umbes 25…60 minutit enne seksuaaltegevust. Koos seksuaalse stimulatsiooniga võib erektsiooni saavutada alates 25 minutist kuni neli või viis tundi pärast Levitra võtmist.

  - Neelake tablett alla koos klaasitäie veega.


  Ärge võtke Levitra õhukese polümeerikattega tablette koos ühegi teise Levitra ravimvormiga.


  Ärge võtke Levitra’t sagedamini kui üks kord päevas.


  Kui teil on tunne, et Levitra toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arstiga. Arst võib

  ravimi toimest lähtuvalt soovitada teile teistsuguse annusega alternatiivset Levitra ravimvormi.


  Kui te võtate Levitra’t rohkem, kui ette nähtud

  Ettenähtust rohkem Levitra’t kasutanud meestel võib tekkida rohkem kõrvaltoimeid või tugev

  seljavalu. Kui te peaksite võtma rohkem Levitra’t kui ette nähtud, informeerige sellest oma arsti. Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


 2. Võimalikud kõrvaltoimed


  Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Enamik

  kõrvaltoimeid on kerge või mõõduka raskusega.


  Patsientidel on ilmnenud osaline, äkiline, ajutine või püsiv ühe või mõlema silma nägemisvõime

  vähenemine või kadumine. Lõpetage Levitra võtmine ja pöörduge kohe oma arsti poole.

  Teada on antud kuulmise äkilisest vähenemisest või kadumisest.


  Vardenafiili kasutavatel meestel on esinenud äkksurma, südamerütmi kiirenemist või südamerütmihäireid, südameinfarkti, valu rindkeres ja ajuverevarustuse häireid (sh ajutine ajuverevoolu vähenemine ja ajuverejooks). Enamikul meestest, kellel need kõrvaltoimed tekkisid, oli juba enne selle ravimi kasutamist probleeme südamega. Ei ole võimalik kindlaks teha, kas nende kõrvaltoimete teke oli otseselt seotud vardenafiili kasutamisega.


  Kõrvaltoime tekkimise võimalust on kirjeldatud järgmiste kategooriate järgi:


  Väga sage:

  võib tekkida rohkem kui ühel kasutajal 10-st

  • Peavalu.


   Sage:

   võib tekkida kuni ühel kasutajal 10-st

  • Pearinglus.

  • Näopunetus.

  • Ninakinnisus või nohu.

  • Seedehäired.

   Aeg-ajalt:

   võib tekkida kuni ühel kasutajal 100-st

  • Naha- ja limaskesta turse, sh näo-, huulte- või kõriturse.

  • Unehäired.

  • Tuimus ja kahjustunud puutetundlikkus.

  • Unetus.

  • Toime nägemisele, silmade punetus, toime värvitajule, valu ja ebamugavustunne silmades,

   valgustundlikkus.

  • Helin kõrvus, peapööritus.

  • Kiire pulss või südamepekslemine.

  • Õhupuudus.

  • Ninakinnisus.

  • Happerefluks, gastriit, kõhuvalu, kõhulahtisus, oksendamine, halb enesetunne (iiveldus),

   suukuivus.

  • Maksaensüümide suurenenud sisaldus veres.

  • Lööve, nahapunetus.

  • Selja- või lihasvalu, lihasensüümide (kreatiinfosfokinaas) suurenenud sisaldus veres, lihasjäikus.

  • Pikenenud erektsioonid.

  • Haiglane enesetunne.


   Harv:

   võib tekkida kuni ühel kasutajal 1000-st

  • Silmapõletik (konjunktiviit).

  • Allergiline reaktsioon.

  • Ärevus.

  • Minestus.

  • Mälukaotus.

  • Krambid.

  • Silma siserõhu suurenemine (glaukoom), suurenenud pisaravool.

  • Toimed südamele (nt infarkt, muutused pulsikiiruses või stenokardia).

  • Kõrge või madal vererõhk.

  • Ninaverejooks.

  • Vereanalüüsides muutused maksafunktsiooni näitajates.

  • Naha tundlikkus päiksevalguse suhtes.

  • Valulikud erektsioonid.

  • Valu rindkeres.

  • Ajutine ajuverevoolu vähenemine.


   Väga harv või teadmata:

   võib tekkida vähem kui ühel kasutajal 10 000-st või esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel

  • Veri uriinis (hematuuria).

  • Peenise veritsus (peenise hemorraagia).

  • Vere esinemine spermas (hematospermia).

  • Äkksurm.

  • Ajuverejooks.


   Kõrvaltoimetest teatamine

   Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arstiga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada riikliku teavitussüsteemi (vt V lisa) kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.


 3. Kuidas Levitra't säilitada


  Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

  Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast märget „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.


  Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


 4. Pakendi sisu ja muu teave Mida Levitra sisaldab

Tableti sisu: krospovidoon, magneesiumstearaat, mikrokristalliline tselluloos, kolloidne veevaba ränidioksiid.

Tableti kate: makrogool 400, hüpromelloos, titaandioksiid (E171), kollane raudoksiid (E172), punane raudoksiid (E172).


Kuidas Levitra välja näeb ja pakendi sisu

Levitra 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid on oranžid tabletid, mille ühel küljel on BAYERi rist ja teisel küljel tableti tugevus (20). Tabletid on saadaval blisterpakendites: pakendis on 2, 4, 8, 12 või 20 tabletti. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.


Müügiloa hoidja ja tootja


Müügiloa hoidja Bayer AG

51368 Leverkusen

Saksamaa


Tootja Bayer AG

Kaiser-Wilhelm-Allee 51368 Leverkusen Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.


België/Belgique/Belgien

Bayer SA-NV

Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11

България

Байер България ЕООД

Tел.: +359-(0)2-424 72 80

Česká republika

Bayer s.r.o.

Tel: +420 266 101 111

Danmark

Bayer A/S

Tlf: +45 45 23 50 00

Deutschland

Jenapharm GmbH & Co. KG

Tel: +49 (0)3641-87 97 444

Eesti

Bayer OÜ

Tel: +372 655 85 65

Ελλάδα

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ Τηλ: +30 210 61 87 500

España

Bayer Hispania S.L.

Tel: +34-93-495 65 00

France

Bayer HealthCare

Tél (N° vert) : +33-(0)800 87 54 54

Hrvatska

Bayer d.o.o.

Tel: + 385-(0)1-6599 900

Ireland

Bayer Limited

Tel: +353 1 216 3300

Ísland

Icepharma hf.

Sími: +354-540 8000

Italia

Bayer S.p.A.

Tel: +39 02 397 81

Κύπρος

NOVAGEM Limited Τηλ: +357 22 48 38 58

Latvija

SIA Bayer

Tel: +371 67 845 563

Lietuva

UAB Bayer

Tel: +370 523 36 868

Luxembourg/Luxemburg

Bayer SA-NV

Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11

Magyarország Bayer Hungária KFT Tel.: +36 14 87-4100

Malta

Alfred Gera and Sons Ltd. Tel: +35 621 44 62 05

Nederland

Bayer B.V.

Tel: +31-(0)297-28 06 66

Norge

Bayer AS

Tlf: +47-23 13 05 00

Österreich

Bayer Austria Ges. m. b. H.

Tel: +43-(0)1-711 46-0

Polska

Bayer Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 572 35 00

Portugal

Bayer Portugal, Lda.

Tel: +351 21 416 42 00

România

SC Bayer SRL.

Tel: +40-21-529 59 00

Slovenija

Bayer d. o. o.

Tel: +386 (0)1 58 14 400

Slovenská republika

Bayer, spol. s r.o.

Tel: +421 2-59 21 31 11

Suomi/Finland

Bayer Oy

Puh/Tel: +358-20 785 21

Sverige

Bayer AB

Tel: +46 (0)8 580 223 00

United Kingdom (Northern Ireland)

Bayer AG

Tel: +44-(0)118 206 3000


Infoleht on viimati uuendatud