Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Docetaxel Kabi

Pakendi infoleht: teave kasutajale DOCETAXEL KABI 20 mg/1 ml infusioonilahuse kontsentraat

Docetaxelum


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.


Hävitamine:

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele. Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.