Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Trimbow

HINNAD

TRIMBOW inhal aerosool 5+9+87mcg/d 120d

Hulgimüük: 0,00 €
Jaemüük: 69,01 €
Hüvitatud: 0,00 €

Pakendi infoleht: teave kasutajale


Trimbow 172 mikrogrammi/5 mikrogrammi/9 mikrogrammi inhalatsiooniaerosool, lahus

beklometasoondipropionaat/formoteroolfumaraatdihüdraat/glükopürroon


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.


Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Trimbow ja milleks seda kasutatakse

 2. Mida on vaja teada enne Trimbowi kasutamist

 3. Kuidas Trimbowit kasutada

 4. Võimalikud kõrvaltoimed

 5. Kuidas Trimbowit säilitada

 6. Pakendi sisu ja muu teave


 1. Mis ravim on Trimbow ja milleks seda kasutatakse


  Trimbow on ravim, mis hõlbustab hingamist ja sisaldab kolme toimeainet:

  • beklometasoondipropionaat

  • formoteroolfumaraatdihüdraat

  • glükopürroon


   Beklometasoondipropionaat kuulub ravimirühma nimetusega kortikosteroidid, mis vähendavad turset ja ärritust kopsudes.


   Formoterool ja glükopürroon on ravimid, mida nimetatakse pikatoimelisteks bronhilõõgastiteks. Need toimivad erinevatel viisidel, lõõgastades hingamisteede lihaseid, aidates laiendada hingamisteid ning võimaldades teil kergemini hingata.


   Regulaarne ravi nende kolme toimeainega aitab leevendada ja vältida obstruktiivse kopsuhaigusega täiskasvanud patsientidel selliseid sümptomeid nagu hingamisraskus, vilistav hingamine ja köha.


   Trimbowit kasutatakse astma tavaraviks täiskasvanutel.


   Trimbow võib vähendada astma sümptomite ägenemist. Astma on raske pikaajaline haigus, mille korral hingamisteid ümbritsevad lihased tõmbuvad kokku (bronhokonstriktsioon), lähevad tursesse ja neis tekib ärritus (põletik). Sümptomid tulevad ja lähevad ja on muu hulgas hingamisraskus, vilistav hingamine, pitsitustunne rindkeres ja köha.


   Te peate kasutama Trimbowit iga päev, mitte ainult siis, kui teil on hingamisprobleemid või muud astma sümptomid. Nii on tagatud, et ravim hoiab teie astma korralikult kontrolli all. Ärge kasutage seda ravimit ootamatult tekkiva hingamisraskuse või vilistava hingamise hoo leevendamiseks.

 2. Mida on vaja teada enne Trimbowi kasutamist Trimbowit ei tohi kasutada

  Kui olete beklometasoondiproprionaadi, formoteroolfumaraatdihüdraadi ja/või glükopürrooni või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.


  Hoiatused ja ettevaatusabinõud

  Trimbowit kasutatakse obstruktiivse kopushaiguse säilitusraviks. Seda ravimit ei tohi kasutada

  ootamatult tekkiva hingamisraskuse või vilistava hingamise ravimiseks. Kui hingamine muutub raskemaks

  Kui hingamisraskus või vilistav hingamine (vilistava heliga hingamine) süveneb vahetult pärast ravimi inhaleerimist, lõpetage Trimbowi inhalaatori kasutamine ja kasutage viivitamatult oma kiiretoimelist lõõgastava toimega inhalaatorit. Võtke viivitamatult ühendust oma arstiga. Arst hindab teie sümptomeid ja võib vajaduse korral määrata teile muu ravi.

  Vt ka lõik 4 „Võimalikud kõrvaltoimed“.


  Kui kopsuhaigus süveneb


  Kui sümptomid süvenevad või neid on raske kontrollida (nt kui te kasutate sagedamini muud lõõgastava toimega inhalaatorit) või kui lõõgastava toimega inhalaator sümptomeid ei leevenda, pöörduge kohe oma arsti poole. Võimalik, et teie kopsuhaigus süveneb ja arst peab määrama teile muu ravi.


  Enne Trimbowi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga:


  • kui teil on mis tahes probleeme südamega, nt stenokardia (valu südames või rindkeres), hiljutine infarkt (müokardiinfarkt), südamepuudulikkus, südant ümbritsevate arterite ahenemine (südame isheemiatõbi), südameklapirike või mõni muu südamehäire või kui teil on seisund, mida nimetatakse hüpertroofiliseks obstruktiivseks kardiomüopaatiaks (seisund, kus südamelihas on kahjustunud);


  • kui teil on südame rütmihäired nagu südame ebaühtlane löögisagedus, südamepekslemine (palpitatsioonid) või kui teile on öeldud, et teie südametöö jälg (EKG) on normist erinev;


  • kui teil on arterite ahenemine (ehk arterioskleroos), kui teil on kõrge vererõhk või kui teil on aneurüsm (veresoone seina ebaloomulik väljasopistumine);


  • kui teil on kilpnäärme liigtalitlus;


  • kui teie vere kaaliumisisaldus on madal (hüpokaleemia). Trimbow kombinatsioonis mõne muu kopsuravimiga või muude ravimitega, nagu diureetikumid (organismist vett väljutavad ravimid südamehaiguse või kõrge vererõhu ravimiseks) võib põhjustada järsku langust vere kaaliumisisalduses. Seetõttu võib arst soovida aeg-ajalt kontrollida teie vere kaaliumisisaldust;


  • kui teil on maksa- või neeruhaigus;


  • kui teil on suhkurtõbi. Suured formoterooliannused võivad suurendada teie vere glükoosisisaldust, mistõttu võib olla vajalik teha täiendavaid vereanalüüse veresuhkru kontrollimiseks ravimi kasutamise alustamisel ja aeg-ajalt ravi ajal;


  • kui teil on neerupealise kasvaja (feokromotsütoom);


  • kui teile hakatakse manustama anesteetikumi. Olenevalt anesteetikumi tüübist võib olla vajalik peatada Trimbowi kasutamine vähemalt 12 tunniks enne anesteesiat;

  • kui teil ravitakse või on kunagi varem ravitud tuberkuloosi või kui teil on rindkereelundi infektsioon;


  • kui teil on silmahaigus, mida nimetatakse suletudnurga glaukoomiks;


  • kui teil on urineerimisraskused;


  • kui teil on suu- või kõripõletik.


   Kui mõni eespool nimetatud seisunditest kehtib teie kohta, teatage sellest oma arstile, enne kui hakkate Trimbowit kasutama.

   Kui teil on või on olnud mis tahes terviseprobleeme või allergiaid või kui te ei ole kindel, kas te võite Trimbowit kasutada, pidage enne inhalaatori kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.


   Kui te juba kasutate Trimbowit


   Kui te kasutate pika perioodi vältel Trimbowit või suurtes annustes inhaleeritavaid kortikosteroide ja satute stressiolukorda (nt kui teid viiakse haiglasse pärast õnnetust, rasket kehavigastust või enne operatsiooni), võite vajada seda ravimit rohkem. Sellises olukorras võib arstil olla vaja suurendada stressiga toimetulemiseks teie kortikosteroidiannust ja määrata seda tablettide või süstidena.

   Kui teil esineb nägemise ähmastumist või muid nägemishäireid, pidage nõu arstiga.


   Lapsed ja noorukid

   Ärge andke seda ravimit lastele ega alla 18-aastastele noorukitele.


   Muud ravimid ja Trimbow

   Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid. See hõlmab Trimbowiga sarnaseid ravimeid, mida kasutatakse teie kopsuhaiguse ravimiseks.


   Mõni ravim võib suurendada Trimbowi toimet ja teie arst võib soovida teid hoolikalt jälgida, kui te neid ravimeid võtate (sh HIV-ravimid: ritonaviir, kobitsistaat).


   Seda ravimit võib kasutada koos beetablokaatorit sisaldava ravimiga (kasutatakse teatud südameprobleemide, nt stenokardia ravimiseks või vererõhu alandamiseks) ainult juhul, kui teie arst on valinud beetablokaatori, mis ei avalda toimet teie hingamisele. Beetablokaatorid (sh beetablokaatoreid sisaldavad silmatilgad), võivad vähendada formoterooli toimeid või need võivad üldse kaduda. Teisest küljest võib muude beeta2-agoniste sisaldavate ravimite (mis toimivad samal viisil kui formoterool) kasutamine suurendada formoterooli toimeid.


   Trimbowi kasutamine koos


  • järgmiste ravimitega:

   • südame rütmihäirete ravimid (kinidiin, disopüramiid, prokaiinamiid),

   • allergiliste reaktsioonide leevendamise ravimid (antihistamiinid),

   • depressiooni ja vaimsete häirete sümptomite leevendamise ravimid, nagu monoamiini

    oksüdaasi inhibiitorid (nt fenelsiin ja isokarboksasiid), tritsüklilised antidepressandid

    (näiteks amitriptüliin ja imipramiin) ja fenotiasiinid,

    võib põhjustada muutusi elektrokardiogrammis (EKG, südametöö jälgimine). Need võivad põhjustada ka südame rütmihäireid (ventrikulaarsed arütmiad);


  • Parkinsoni tõve ravimitega (levodopa), kilpnäärme alatalitluse ravimitega (levotüroksiin), oksütotsiini sisaldavate ravimitega (mis põhjustavad emaka kokkutõmbeid) ja alkoholiga võib suurendada formoterooli südant mõjutavate kõrvaltoimete tekkeriski;

  • monoamiini oksüdaasi inhibiitoritega, sh sarnaste omadustega ravimitega nagu vaimsete häirete ravis kasutatav furasolidoon ja prokarbasiin, võib põhjustada vererõhu tõusu;


  • südamehaiguse ravimitega (digoksiin) võib põhjustada vere kaaliumisisalduse langust. See võib suurendada südame rütmihäirete tõenäosust;


  • muude obstruktiivse kopsuhaiguse ravimitega (teofülliin, aminofülliin või kortikosteroidid) ja diureetikumidega võib samuti põhjustada vere kaaliumisisalduse langust;


  • mõne anesteetikumiga võib suurendada südame rütmihäirete tekkeriski;


  • disulfiraamiga, ravimiga, mida kasutatakse alkoholiprobleemidega (alkoholism) inimeste ravimiseks, või metronidasooliga, antibiootikumiga, mida kasutatakse organismis tekkinud infektsiooni ravimiseks, võib põhjustada kõrvaltoimeid (nt iiveldus, oksendamine, kõhuvalu) Trimbowis sisalduva väikese alkoholikoguse tõttu.


   Rasedus ja imetamine

   Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.


   Te võite kasutada Trimbowit raseduse ajal ainult juhul, kui arst seda teile soovitab. Trimbowi kasutamist tuleb eelistatavalt vältida sünnitamise ajal formoterooli emaka kokkutõmbeid pärssiva toime tõttu.

   Ärge kasutage Trimbowit rinnaga toitmise ajal. Te peate koos oma arstiga otsustama, kas peate lõpetama rinnaga toitmise või Trimbow-ravi lõpetama/ravist hoiduma, arvestades rinnaga toitmise kasu lapsele ja ravi kasu teile.


   Autojuhtimine ja masinatega töötamine

   Trimbow ei mõjuta tõenäoliselt autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet.


   Trimbow sisaldab etanooli

   Trimbow sisaldab 8,856 mg alkoholi (etanool) ühes pihustuses, mis vastab 17,712 mg-le ühes kahest pihustusest koosnevas annuses. Alkoholi sisaldus selle ravimi kahes pihustuses on väiksem kui 1 ml-s veinis või õlles. Väike kogus alkoholi selles ravimis ei oma märkimisväärset toimet.


 3. Kuidas Trimbowit kasutada


Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus on kaks pihustust hommikul ja kaks pihustust õhtul. Ärge kasutage rohkem, kui arst on teile öelnud.

Te peate kasutama Trimbowit iga päev, isegi kui astma teid ei sega.

Ärge kasutage seda ravimit ootamatult tekkiva hingamisraskuse või vilistava hingamise hoo

leevendamiseks.


Kui te tunnete, et ravim ei ole piisavalt efektiivne, pidage nõu oma arstiga.

Kui te olete varem kasutanud muud beklometasoondiproprionaati sisaldavat inhalaatorit, pidage nõu oma arstiga, sest Trimbowis sisalduv beklometasoondiproprionaadi efektiivne annus obstruktiivse kopsuhaiguse ravimiseks võib olla väiksem kui mõnes muus inhalaatoris.


Manustamisviis

Trimbowit kasutatakse inhalatsiooniks.

Te peate inhaleerima ravimit suu kaudu ja see viib ravimi otse kopsudesse.

Ravim on rõhukonteineris, mis on huulikuga inhalaatoris.


Trimbow on saadaval kahe suurusega konteinerites:


Kõrvaltoimetest teatamine

image

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada riikliku teavitussüsteemi (vt V lisa) kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.


 1. Kuidas Trimbowit säilitada


  Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

  Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil ja karbil pärast „ EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.


  Mitte lasta külmuda.

  Mitte hoida temperatuuril üle 50°C. Rõhukonteinerit mitte läbi torgata.


  Enne väljastamist

  Hoida külmkapis (2°C…8°C).


  Pärast väljastamist (ravimi saamist apteekrilt)

  60 pihustusega rõhukonteiner: hoida inhalaatorit temperatuuril kuni 25°C kuni 2 kuu

  jooksul.

  120 pihustusega rõhukonteiner

  • Ühe konteineriga pakend: hoida inhalaatorit temperatuuril kuni 25°C kuni 3 kuu

   jooksul.

  • Mitmikpakend: hoida mitmikpakend külmkapis (2...8°C). Võtke üks

  inhalaator mõni minut enne kasutamist külmkapist välja ja laske lahusel soojeneda. Pärast kasutamist hoida inhalaatorit temperatuuril kuni 25°C kuni 3 kuu jooksul.


  Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


 2. Pakendi sisu ja muu teave Mida Trimbow sisaldab

Toimeained on beklometasoondipropionaat, formoteroolfumaraatdihüdraat ja glükopürroon.


Üks inhaleeritav annus (huulikust väljuv annus) sisaldab 172 mikrogrammi beklometasoondipropionaati, 5 mikrogrammi formoteroolfumaraatdihüdraati ja 9 mikrogrammi glükopürrooni (11 mikrogrammi glükopürroonbromiidina).


Üks mõõdetud annus (klapist väljuv annus) sisaldab 200 mikrogrammi beklometasoondipropionaati, 6 mikrogrammi formoteroolfumaraatdihüdraati ja 10 mikrogrammi glükopürrooni (12,5 mikrogrammi glükopürroonbromiidina).


Teised koostisosad on veevaba etanool (vt lõik 2), vesinikkloriidhape, propellent norfluraan.


Kuidas Trimbow välja näeb ja pakendi sisu

Trimbow on inhalatsiooniaerosool, lahus.


Trimbowit turustatakse mõõteklapiga rõhukonteineris (alumiiniumist). Rõhukonteiner on sisestatud plastinhalaatorisse. See koosneb huulikust, millel on plastist kaitsekork, ja kas annuseloendurist (60 ja 120 pihustusega konteinerid).


Ühes pakendis on kas 60 pihustusega või 120 pihustusega rõhukonteiner. Lisaks on saadaval mitmikpakendid, mis sisaldavad kas 240 pihustust (2 rõhukonteinerit, mõlemas 120 pihustust) või 360 pihustust (3 rõhukonteinerit, igas 120 pihustust).


Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

Chiesi Farmaceutici S.p.A. Via Palermo 26/A

43122 Parma Itaalia


Tootja

Chiesi Farmaceutici S.p.A. Via San Leonardo 96 43122 Parma

image

Itaalia


Chiesi SAS

2 rue des Docteurs Alberto et Paolo Chiesi 41260 La Chaussée Saint Victor Prantsusmaa


Chiesi Pharmaceuticals GmbH Gonzagagasse 16/16

1010 Wien

Austria


image

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:


België/Belgique/Belgien

Chiesi sa/nv

Tél/Tel: + 32 (0)2 788 42 00

Lietuva

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Tel: + 43 1 4073919


България

Chiesi Bulgaria EOOD

Teл.: + 359 29201205

Luxembourg/Luxemburg

Chiesi sa/nv

Tél/Tel: + 32 (0)2 788 42 00


Česká republika

Chiesi CZ s.r.o.

Tel: + 420 261221745

Magyarország Chiesi Hungary Kft. Tel.: + 36-1-429 1060


Danmark

Chiesi Pharma AB

Tlf: + 46 8 753 35 20

Malta

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Tel: + 39 0521 2791


Deutschland

Chiesi GmbH

Tel: + 49 40 89724-0

Nederland

Chiesi Pharmaceuticals B.V. Tel: + 31 88 501 64 00


Eesti

Chiesi Pharmaceuticals GmbH Tel: + 43 1 4073919

Norge

Chiesi Pharma AB Tlf: + 46 8 753 35 20


Ελλάδα

Chiesi Hellas AEBE

Τηλ: + 30 210 6179763

Österreich

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Tel: + 43 1 4073919


España

Chiesi España, S.A.U. Tel: + 34 93 494 8000

Polska

Chiesi Poland Sp. z.o.o. Tel.: + 48 22 620 1421

France

Chiesi S.A.S.

Tél: + 33 1 47688899

Portugal

Chiesi Farmaceutici S.p.A. Tel: + 39 0521 2791


Hrvatska

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Tel: + 43 1 4073919

România

Chiesi Romania S.R.L.

Tel: + 40 212023642


Ireland

Chiesi Farmaceutici S.p.A. Tel: + 39 0521 2791

Slovenija

Chiesi Slovenija d.o.o. Tel: + 386-1-43 00 901


Ísland

Chiesi Pharma AB Sími: +46 8 753 35 20

Slovenská republika Chiesi Slovakia s.r.o. Tel: + 421 259300060


Italia

Chiesi Italia S.p.A.

Tel: + 39 0521 2791

Suomi/Finland

Chiesi Pharma AB

Puh/Tel: +46 8 753 35 20


Κύπρος

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Τηλ: + 39 0521 2791

Sverige

Chiesi Pharma AB Tel: +46 8 753 35 20


Latvija

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Tel: + 43 1 4073919

United Kingdom (Northern Ireland)

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Tel: + 39 0521 2791


Infoleht on viimati uuendatud

.