Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

M-M-RVaxPro

Pakendi infoleht: teave kasutajale


M-M-RvaxPro Süstesuspensiooni pulber ja lahusti

Leetrite, mumpsi ja punetiste (elus)vaktsiin


Enne teie või teie lapse vaktsineerimist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.


Nagu ka teiste vaktsiinide puhul, ei pruugi M-M-RvaxPro tagada kõigi vaktsineeritute täielikku kaitset. Samuti, kui vaktsineeritav inimene on juba kokku puutunud leetrite, mumpsi või punetiste viirusega, kuid ei ole veel haigestunud, ei pruugi M-M-RvaxPro ära hoida haiguse ilmnemist.


M-M-RvaxProd võib anda isikutele, kes on hiljuti (viimase 3 päeva sees) kokku puutunud leetritega ning haigusel võib olla alles peiteaeg. Kuid M-M-RvaxPro ei ole sellistel juhtudel alati võimeline vältima leetrite teket.


Muud ravimid ja M-M-RvaxPro

Teatage oma arstile või apteekrile, kui vaktsineeritav isik kasutab või on hiljuti kasutanud mis tahes muid ravimeid (muid vaktsiine).


Arst võib vaktsineerimise vähemalt 3 kuu võrra edasi lükata pärast vere- või plasmaülekandeid või immunoglobuliini (nimetatakse IG) manustamist. Pärast M-M-RvaxProga vaktsineerimist ei tohi IG-d manustada 1 kuu jooksul, välja arvatud kui teie arst ei määra teisiti.


Kui vajalik on tuberkuliinitest, tuleb see teha mis tahes ajal enne vaktsineerimist M-M-RvaxProga, sellega üheaegselt või 4...6 nädalat pärast seda.


M-M-RvaxProd võib anda koos Prevenari ja/või hepatiit A vaktsiiniga samal visiidil, kasutades teist süstekohta (nt teine käsi või jalg).


M-M-RvaxProd võib anda koos mõnede tavapäraste lapsepõlve vaktsiinidega, millede manustamine võib sattuda samale ajale. M-M-RvaxProd tuleb anda 1 kuu enne või pärast selliste vaktsiinide manustamist, mida ei tohi anda samal ajal.


Rasedus ja imetamine

M-M-RvaxProd ei tohi manustada rasedatele naistele. Viljakas eas naised peavad rakendama vajalikke ettevaatusabinõusid, et vältida pärast vaktsineerimist rasestumist 1 kuu jooksul (või arsti poolt soovitatud aja jooksul).


Rinnaga toitvad või rinnaga toitmist planeerivad naised peavad sellest teavitama arsti. Arst otsustab, kas M-M-RvaxProd tohib manustada.


Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle vaktsiini kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Puudub informatsioon, mis viitaks sellele, et M-M-RvaxPro mõjutab autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet.


M-M-RvaxPro sisaldab naatriumi

Ravim sisaldab vähem kui 1 mmol (23 milligrammi) naatriumi annuses, see tähendab põhimõtteliselt

„naatriumivaba“.


M-M-RvaxPro sisaldab kaaliumi

Ravim sisaldab vähem kui 1 mmol (39 milligrammi) kaaliumi annuses, see tähendab põhimõtteliselt

kaaliumivaba.


M-M-RvaxPro sisaldab sorbitooli (E 420)

Ravim sisaldab 14,5 milligrammi sorbitooli ühes annuses. Tuleb arvestada sorbitooli (või fruktoosi) sisaldavate ravimite ja toiduga saadava sorbitooli (või fruktoosi) samaaegsel kasutamisel tekkiva liittoimega.


 1. Kuidas M-M-RvaxProd kasutada


  M-M-RvaxProd süstitakse reie väliskülje või õlavarre lihasesse või naha alla. Väikestel lastel tehakse lihasesisesed süsted tavaliselt reiepiirkonda, samal ajal kui vanematel isikutel on eelistatud süstekoht õlavarre piirkond. M-M-RvaxProd ei tohi süstida otse mitte ühessegi veresoonde.


  M-M-RvaxProd antakse järgmiselt:

  Üks annus antakse valitud kuupäeval, tavaliselt alates vanusest 12 kuud. Erandjuhtudel võib vaktsiini manustada alates 9. elukuust. Järgnevad annused peab manustama vastavalt teie arsti soovitustele. Ajavahemik kahe annuse vahel peab olema vähemalt 4 nädalat.


  Lahustamise juhised meditsiini- ja tervishoiutöötajatele on pakendi infolehe lõpus.


 2. Võimalikud kõrvaltoimed


  Sagedus

  Kõrvaltoime

  Väga sage (võib esineda rohkem kui ühel vaktsineeritul 10-st)

  Sage (võib esineda kuni ühel vaktsineeritul 10-st)

  Aeg-ajalt (võib esineda kuni ühel vaktsineeritul 100-st)

  • Palavik (38,5 °C või kõrgem).

  • Punetus, valu ja paistetus süstekohal.

  • Lööve (sh leetritetaoline lööve).

  • Verevalum süstekohal.

  • Ninakinnisus ja kurguvalu, ülemiste hingamisteede nakkus või viiruslik nakkus, nohu.

  • Nutt.

  • Kõhulahtisus, oksendamine.

  • Nõgeslööve.

  • Lööve süstekohal.

  Nagu kõik ravimid, võib ka see vaktsiin põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. M-M-RvaxPro kasutamisel on teatatud järgmistest kõrvaltoimetest:


  Sagedus

  Kõrvaltoime

  Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)*

  munandite turse, keskkõrvapõletik, süljenäärmepõletik, atüüpilised leetrid (seda on kirjeldatud patsientidel, kes said leetrite surmatud viiruse vaktsiini, mida tavaliselt anti enne

  1975. aastat).

  seljaaju) põletikust tingitud haigused.

  (Stevensi-Johnsoni sündroom).

  villid ja/või nõgeslööve süstekohal.

  • Aseptiline ajukelmepõletik (palavik, haiglane enesetunne, oksendamine, peavalu, kael kange ja valgustundlikkus),

  • Lümfisõlmede turse.

  • Sinikate ja veritsuste tekkimine tavalisest kergemini.

  • Raske allergiline reaktsioon, millega võivad kaasneda hingamisraskused, näo- ja jäsemete turse, paikne paistetus.

  • Ärrituvus.

  • Krambihood ilma palavikuta, palavikuga lastel krambihood, ebakindel kõnnak, peapööritus, närvisüsteemi (pea- ja/või

  • Haigus, mida iseloomustavad lihasnõrkus, ebatavalised aistingud ning surin kätes, jalgades ja ülakehas (Guillaini-Barré sündroom).

  • Peavalu; minestamine; närvide haigusseisundid, mis võivad põhjustada nõrkust, surinat või tuimust; silmade närvihäired.

  • Eritis silmadest ja nende sügelemine, kooriku tekkimine silmalaule (silma sidekesta põletik).

  • Silma võrkkesta põletik koos muutustega nägemises.

  • Kurtus.

  • Köha, kopsupõletik palavikuga või ilma.

  • Haiglane enesetunne (iiveldus).

  • Sügelemine; nahaaluse rasvkoe põletik; punased või lillad, lamedad, nööpnõelapea moodi täpid naha all; kõvenenud kõrgenenud ala nahal; tõsine haigus haavandite või villidega nahal, suu limaskestal, silmalaugudel ja/või suguelunditel

  • Liigesvalu ja/või turse (tavaliselt mööduv ning harva krooniline), lihasvalu.

  • Lühikese kestusega põletus- ja/või torkiv tunne süstekohal,

  • Üldine halb enesetunne, tursed, valulikkus.

  • Veresoonte põletik.


 3. Kuidas M-M-RvaxProd säilitada


  Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

  Ärge kasutage seda vaktsiini pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud välispakendil pärast märget

  EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.


  Hoida ja transportida külmas (2 C...8 C).

  Hoida pulbriviaal välispakendis, valguse eest kaitstult. Mitte lasta külmuda.


  Ärge visake vaktsiine kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


 4. Pakendi sisu ja muu teave Mida M-M-RvaxPro sisaldab

Toimeained on:


Pärast manustamiskõlblikuks muutmist sisaldab üks annus (0,5 ml):


leetrite viiruse1 Enders’ Edmonston tüve (elus, nõrgestatud) mitte vähem kui 1 x 103 TCID50* mumpsi viiruse1 Jeryl Lynn™-i (Level B) tüve (elus, nõrgestatud) mitte vähem kui 12,5 x 103 TCID50* punetiste viiruse2 Wistar RA 27/3 tüve (elus, nõrgestatud) mitte vähem kui 1 x 103 TCID50*


 1. Paljundatud kanaembrüo rakkudes.

 2. Paljundatud inimese diploidsetes kopsu (WI-38) fibroblastides. Teised koostisosad on:

Pulber:

Sorbitool (E 420), naatriumfosfaat (NaH2PO4/Na2HPO4), kaaliumfosfaat (KH2PO4/K2HPO4), sahharoos, hüdrolüüsitud želatiin, Hanksi sooladega sööde 199, MEM, naatriumglutamaat, neomütsiin, fenoolpunane, naatriumvesinikkarbonaat (NaHCO3), vesinikkloriidhape (HCl) (pH

reguleerimiseks) ja naatriumhüdroksiid (NaOH) (pH reguleerimiseks).


Lahusti: Süstevesi.


Kuidas M-M-RvaxPro välja näeb ja pakendi sisu

Vaktsiin on pulber süstesuspensiooni valmistamiseks ning on saadaval üheannuselises viaalis, mida tuleb segada kaasasoleva lahustiga.


Lahusti on selge ja värvitu vedelik. Pulber on helekollane kompaktne paakunud tükk. M-M-RvaxProd on pakendis 1, 5 või 10. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. Müügiloa hoidja ja tootja

Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem, Holland


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:


België/Belgique/Belgien

MSD Belgium

Tél/Tel: +32(0)27766211

dpoc_belux@merck.com

Lietuva

UAB Merck Sharp & Dohme Tel.: +370.5.2780.247

msd_lietuva@merck.com

България

Мерк Шарп и Доум България ЕООД Тел.: +359 2 819 3737

info-msdbg@merck.com


Luxembourg/Luxemburg

MSD Belgium

Tél/Tel: +32(0)27766211

dpoc_belux@merck.com


Česká republika

Merck Sharp & Dohme s.r.o. Tel.: +420.233.010.111

dpoc_czechslovak@merck.com


Magyarország

MSD Pharma Hungary Kft. Tel.: + 36.1.888.5300

hungary_msd@merck.com


Danmark

MSD Danmark ApS Tlf: + 45 4482 4000

dkmail@merck.com

Malta

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited., Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

malta_info@merck.com


Deutschland

MSD Sharp & Dohme GmbH

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 0)

e-mail@msd.de

Nederland

Merck Sharp & Dohme B.V.

Tel: 0800 9999000

(+31 23 5153153)

medicalinfo.nl@merck.com


Eesti

Merck Sharp & Dohme OÜ Tel: +372.6144 200

msdeesti@merck.com

Norge

MSD (Norge) AS Tlf: +47 32 20 73 00

msdnorge@msd.no


Ελλάδα

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

Τηλ: +30 210 98 97 300

dpoc_greece@merck.com


Österreich

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H. Tel: +43 (0) 1 26 044

dpoc_austria@merck.com


España

Merck Sharp & Dohme de España, S.A. Tel: +34 91 321 06 00

msd_info@merck.com

Polska

MSD Polska Sp. z o.o. Tel.: +48.22.549.51.00

msdpolska@merck.com


France

MSD France

Tél: + 33 (0)1 80 46 40 40

Portugal

Merck Sharp & Dohme, Lda Tel: +351 21 4465700

inform_pt@merck.com


Hrvatska

Merck Sharp & Dohme d.o.o. Tel: +385 1 66 11 333

croatia_info@merck.com

România

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L. Tel: + 4021 529 29 00

msdromania@merck.com


Ireland

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health) Limited

Tel: +353 (0)1 2998700

medinfo_ireland@merck.com

Slovenija

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.

Tel: +386.1.520.4201

msd.slovenia@merck.com


Ísland

Vistor hf.

Sími: + 354 535 7000

Slovenská republika

Merck Sharp & Dohme, s. r. o. Tel: +421.2.58282010

dpoc_czechslovak@merck.com

Italia

MSD Italia S.r.l.

Tel: 800 23 99 89 (+39 06 361911)

medicalinformation.it@msd.com

Suomi/Finland

MSD Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 804 650

info@msd.fi


Κύπρος

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Τηλ: 80000 673 (+357 22866700)

cyprus_info@merck.com


Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB Tel: +46 77 5700488

medicinskinfo@merck.com


Latvija

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija Tel: +371 67364 224

msd_lv@merck.com

United Kingdom (Northern Ireland)

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health) Limited

Tel: +353 (0)1 2998700

medinfoNI@msd.com


Infoleht on viimati uuendatud <KK.AAAA> <kuu AAAA>.

.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajatele:

Enne lahustiga segamist on vaktsiinipulber helekollane kompaktne paakunud tükk. Lahusti on selge värvitu vedelik. Täielikult manustamiskõlblikuks muudetult on vaktsiin selge kollane vedelik.


Manustamiskõlblikuks muutmisel kasutage kaasasolevat lahustit.


Selleks et vältida haigustekitajate ülekannet ühelt inimeselt teisele on tähtis igal vaktsineeritaval kasutada eraldi steriilset süstalt ja nõela.


Manustamiskõlblikuks muutmisel tuleb kasutada ühte nõela ja süstimisel uut eraldi nõela. Manustamiskõlblikuks muutmise juhised

Tõmmake viaalist kogu manustamiskõlblikuks muutmiseks ja süstimiseks kasutatav lahusti süstlasse. Süstige kogu süstla sisu pulbrit sisaldavasse viaali. Põhjalikult segamiseks loksutage ettevaatlikult.


Kui manustamiskõlblikuks muudetud vaktsiinis leidub võõrosakesi või kui lahusti, pulbri või manustamiskõlblikuks muudetud vaktsiini väljanägemine erineb eespool kirjeldatust, ei tohi seda kasutada.


Pärast manustamiskõlblikuks muutmist on soovitatav manustada vaktsiin kohe, et minimeerida toime kaotust, või 8 tunni jooksul, kui vaktsiini hoitakse külmkapis.


Manustamiskõlblikuks muudetud vaktsiinil ei tohi lasta külmuda.


Tõmmake viaalist kogu manustamiskõlblikuks muudetud vaktsiin süstlasse, vahetage nõel ja süstige kogu süstla sisu subkutaanselt või intramuskulaarselt.


Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele. Vt ka lõik 3. Kuidas M-M-RvaxProd kasutada.