Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Dzuveo

Pakendi infoleht: teave kasutajale


Dzuveo 30 µg keelealune tablett

sufentaniil


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

naatriumkroskarmelloos, indigokarmiin (E 132), steariinhape ja magneesiumstearaat.


Kuidas Dzuveo välja näeb ja pakendi sisu

Dzuveo on sinine lamedapinnaline ümarate servadega keelealune tablett. Selle läbimõõt on 3 mm ja see paigutatud üheannuselisse aplikaatorisse (märgistusega [sublingual tablet]“). Tablett koos aplikaatoriga on pakendatud kotikesse.


Iga kotike sisaldab üht aplikaatorit ja üht sufentaniili 30 µg tabletti. Igas pakendis on kas 5 või 10 kotikest.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Laboratoire Aguettant

1, rue Alexander Fleming 69007 Lyon

Prantsusmaa


Infoleht on viimati uuendatud


<------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------>


Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajatele:


Üheannuselise aplikaatori kasutusjuhend


Üksikannus / mitte korduskasutada.


Mitte kasutada, kui kotikese pitser on eelnevalt avatud. Mitte kasutada, kui üheannuseline aplikaator on kahjustatud. Öelge patsiendile, et tabletti ei tohi närida ega alla neelata.

Öelge patsiendile, et 10 minutit pärast tableti manustamist ei tohi süüa ega juua ning soovitatav on vältida rääkimist.


 1. Kui patsient on ravimi manustamiseks valmis, rebige kotike sälgu kohalt täies ulatuses lahti.

  Kotike sisaldab ühte läbipaistvast plastist üheannuselist aplikaatorit, mille otsas on üks sinine tablett, ning hapnikuabsorberit. Hapnikuabsorber tuleb ära visata.


  image

  Kotikese sisu:


  Kolb


  Lukk


  Tablett


 2. Eemaldage roheliselt kolvilt valge lukk , surudes luku küljed kokku ja eemaldades selle kolvi küljest. Visake lukk ära.

  image


 3. Paluge patsiendil tõsta keel vastu suulage, kui võimalik.

 4. Toetage üheannuseline aplikaator kergelt vastu patsiendi hambaid või huuli.

 5. Asetage üheannuselise aplikaatori ots keele alla ja suunake see patsiendi suupõhja poole. NB!

  Vältige üheannuselise aplikaatori otsa vahetut kokkupuudet suu limaskestaga.


  image


 6. Vajutage roheline kolb alla, mis asetab tableti patsiendi keele alla, ja veenduge, et tablett on õiges kohas.


image


Üheannuseline aplikaator tuleb hävitada vastavalt asutusesisesele korrale ja kohalikele nõuetele.