Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Stelara

HINNAD

STELARA süstelahus süstlis 90mg/ml 0,5ml N1

Hulgimüük: 0,00 €
Jaemüük: 2 934,62 €
Hüvitatud: 0,00 €

STELARA süstelahus süstlis 90mg/ml 1ml N1

Hulgimüük: 0,00 €
Jaemüük: 2 934,62 €
Hüvitatud: 0,00 €

Pakendi infoleht: teave kasutajale


STELARA, 130 mg infusioonilahuse kontsentraat

ustekinumab (ustekinumabum)


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. See infoleht on kirjutatud ravimit saavale isikule.


Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Stelara ja milleks seda kasutatakse

 2. Mida on vaja teada enne Stelara kasutamist

 3. Kuidas Stelara’t manustatakse

 4. Võimalikud kõrvaltoimed

 5. Kuidas Stelara’t säilitada

 6. Pakendi sisu ja muu teave


 1. Mis ravim on Stelara ja milleks seda kasutatakse Mis ravim on Stelara

  Stelara sisaldab toimeainena ustekinumabi, mis on monoklonaalne antikeha. Monoklonaalsed antikehad on valgud, mis tunnevad teatud valgud organismis ära ja seonduvad spetsiifiliselt nendega.


  Stelara kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse immunosupressantideks. Nende ravimite toime nõrgestab teatud osa immuunsüsteemist.


  Milleks Stelara’t kasutatakse

  Stelara’t kasutatakse järgmiste põletikuliste haiguste raviks:

  • mõõdukas kuni raskekujuline Crohni tõbi – täiskasvanutel;

  • mõõdukas kuni raskekujuline haavandiline koliit – täiskasvanutel.


   Crohni tõbi

   Crohni tõbi on põletikuline soolehaigus. Kui teil on Crohni tõbi, siis antakse teile kõigepealt teisi ravimeid. Kui teie haigus ei allu piisavalt ravile või kui te ei talu neid ravimeid, siis manustatakse teile

   Stelara’t, et vähendada teie haiguse nähtusid ja sümptomeid.


   Haavandiline koliit

   Haavandiline koliit on põletikuline soolehaigus. Kui teil on haavandiline koliit, siis antakse teile kõigepealt teisi ravimeid. Kui teie haigus ei allu piisavalt ravile või kui te ei talu neid ravimeid, siis

   manustatakse teile Stelara’t, et vähendada teie haiguse nähtusid ja sümptomeid.


 2. Mida on vaja teada enne Stelara kasutamist Stelara’t ei tohi kasutada

  • kui olete ustekinumabi või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

  • kui teil on aktiivne infektsioon, mis on teie arsti arvates oluline.


   Kui te ei ole kindel, kas midagi ülaltoodust kehtib teie kohta, palun rääkige sellest enne Stelara kasutamist oma arstile või apteekrile.

   Hoiatused ja ettevaatusabinõud

   Enne Stelara kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga. Teie arst hindab, kui terve te olete enne ravi. Rääkige enne ravi oma arstile kindlasti kõigist haigustest, mis teil on. Samuti rääkige oma arstile,

   kui te olete hiljuti viibinud kellegagi koos, kellel võib olla tuberkuloos. Teie arst vaatab teid läbi ja

   teeb tuberkuloositesti, enne kui teile manustatakse Stelara’t. Kui teie arst arvab, et teil on risk nakatuda tuberkuloosi, võidakse teile anda tuberkuloosivastaseid ravimeid.


   Olge tähelepanelik tõsiste kõrvaltoimete suhtes

   Stelara võib põhjustada tõsiseid kõrvaltoimeid, sh allergilisi reaktsioone ja infektsioone. Te peate Stelara kasutamise ajal olema tähelepanelik teatud haigusnähtude suhtes. Nende kõrvaltoimete

   täielikku nimekirja vaadake peatükist „Rasked kõrvaltoimed“, lõigus 4.


   Öelge enne Stelara kasutamist oma arstile:

  • Kui teil on kunagi esinenud allergilist reaktsiooni Stelara’le. Küsige oma arstilt, kui te ei ole kindel.

  • Kui teil on kunagi olnud mingit tüüpi kasvajaid, sest immunosupressandid nagu Stelara nõrgestavad teatud osa immuunsüsteemist. See võib kasvaja tekkeohtu suurendada.

  • Kui teil on või on hiljuti olnud infektsioon või kui teil on ebanormaalseid nahamulgustusi (fistulid).

  • Kui teil on mis tahes uusi või muutuvaid nahakahjustusi kas seoses psoriaasiga või tervel nahal.

  • Kui te saate mõnda muud psoriaasi ja/või psoriaatrilise artriidi ravi, näiteks immunosupressanti või fototeraapiat (teie organismi ravitakse spetsiifilise ultraviolett-(UV-) valgusega). Need ravimeetodid võivad samuti nõrgestada osa immuunsüsteemist. Nende ravimite samaaegset kasutamist Stelara’ga ei ole uuritud. Samas on võimalik, et see võib suurendada nõrgema immuunsüsteemiga seostatavate haiguste esinemissagedust.

  • Kui te saate või olete kunagi saanud süste allergiate raviks – ei ole teada, kas Stelara võib neid allergiaid mõjutada.

  • Kui te olete 65-aastane või vanem – teil võib suurema tõenäosusega infektsioone esineda.


   Kui te ei ole kindel, kas midagi ülaltoodust kehtib teie kohta, rääkige sellest enne Stelara kasutamist oma arstile või apteekrile.


   Lapsed ja noorukid

   Stelara’t ei soovitata kasutada Crohni tõvega või haavandilise koliidiga alla 18-aastastel lastel, sest seda ravimit ei ole selles vanusegrupis uuritud.


   Muud ravimid, vaktsiinid ja Stelara

   Teatage oma arstile või apteekrile:

  • kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid,

  • kui teid on hiljuti vaktsineeritud või teid vaktsineeritakse lähimal ajal. Stelara kasutamise ajal ei tohi manustada teatud tüüpi vaktsiine (elusvaktsiinid).


   Rasedus ja imetamine

  • Raseduse ajal on soovitatav Stelara kasutamist vältida. Stelara toime rasedatele ei ole teada. Kui te olete fertiilses eas naine, on soovitatav rasestumist vältida ning te peate ravi ajal ja 15 nädalat pärast ravi lõppu kasutama efektiivseid rasestumisvastaseid meetodeid.

  • Rääkige oma arstiga, kui te olete rase, arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda.

  • Ustekinumab võib erituda rinnapiima. Rääkige oma arstiga, kui te toidate last rinnaga või plaanite last rinnaga toita. Teie ja teie arst peate otsustama, kas te toidate last rinnaga või kasutate Stelara’t. Te ei tohi teha mõlemat.


   Autojuhtimine ja masinatega töötamine

   Stelara’l ei ole või on ebaoluline toime autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

   Stelara sisaldab naatriumi

   Stelara sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi annuses, see tähendab põhimõtteliselt

   „naatriumivaba“, kuid enne teile manustamist segatakse Stelara naatriumi sisaldava lahusega. Rääkige oma arstile, kui te olete piiratud soolasisaldusega dieedil.


 3. Kuidas Stelara’t manustatakse


  Stelara on mõeldud kasutamiseks Crohni tõve või haavandilise koliidi diagnoosimise ja ravimise kogemusega arsti juhendamise ja jälgimise all.


  Stelara 130 mg infusioonilahuse kontsentraati manustab arst teile vähemalt ühetunnise kestusega tilkinfusioonina käeveeni (intravenoosne infusioon). Rääkige oma arstiga, millal te peate oma süsteid saama ja kordusvisiitidele tulema.


  Kui palju Stelara’t manustatakse

  Teie arst otsustab, kui palju Stelara’t te peate saama ja kui kaua peab ravi kestma.


  18-aastased ja vanemad täiskasvanud

  image

  • Arst arvutab teie kehakaalu järgi välja teile soovitatava intravenoosse infusiooni annuse.


   Teie kehakaal Annus

   ≤ 55 kg 260 mg

   > 55 kg kuni ≤ 85 kg 390 mg

   > 85 kg 520 mg


  • Pärast intravenoosset algannust manustatakse teile järgmine Stelara annus 90 mg nahaaluse süstena (subkutaanne süste) 8 nädala pärast, seejärel iga 12 nädala järel.


   Kuidas Stelara’t manustatakse

  • Stelara esimese annuse Crohni tõve või haavandilise koliidi raviks manustab arst teile tilkinfusioonina käeveeni (intravenoosne infusioon).

   Rääkige oma arstiga, kui teil on mingeid küsimusi selle kohta, kuidas Stelara’t teile manustatakse.


   Kui te unustate Stelara’t kasutada

   Kui te unustate või ei saa minna arsti juurde ravimiannuse manustamiseks, pöörduge oma arsti poole, et kokku leppida uus aeg.


   Kui te lõpetate Stelara kasutamise

   Stelara kasutamise lõpetamine ei ole ohtlik. Samas võivad ravi katkestamisel sümptomid tagasi tulla. Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


 4. Võimalikud kõrvaltoimed


  Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.


  Rasked kõrvaltoimed

  Mõnedel patsientidel võivad tekkida tõsised kõrvaltoimed, mis võivad vajada kohest ravi.


  Allergilised reaktsioonid võivad vajada kohest ravi. Pöörduge kohe oma arsti või kiirabi poole, kui te märkate mõnda järgnevatest nähtudest.

  • Tõsiseid allergilisi reaktsioone (anafülaksiat) esineb Stelara’t kasutavatel inimestel harva (võib tekkida kuni 1 kasutajal 1000-st). Nähtude hulka kuuluvad:

   • hingamis- või neelamisraskused;

   • madal vererõhk, mis võib põhjustada pearinglust või uimasust;

   • näo, huulte, suu või kõri turse.

  • Allergilise reaktsiooni sagedaste nähtude hulka kuuluvad nahalööve ja nõgestõbi (need võivad tekkida kuni 1 inimesel 100-st).


   Infusiooniga seotud reaktsioonid – kui te saate ravi Crohni tõve või haavandilise koliidi tõttu, manustatakse Stelara esimene annus tilgutiga veeni (intravenoosne infusioon). Mõnedel patsientidel on tekkinud infusiooni ajal tõsised allergilised reaktsioonid.


   Harvadel juhtudel on ustekinumabi saavatel patsientidel teatatud allergilistest kopsureaktsioonidest ja kopsupõletikust. Kui teil tekivad sellised sümptomid, nagu köha, hingeldus ja palavik, rääkige sellest kohe oma arstile.


   Kui teil tekib tõsine allergiline reaktsioon, võib teie arst otsustada, et te ei tohi enam Stelara’t kasutada.


   Infektsioonid võivad vajada kohest ravi. Pöörduge kohe oma arsti poole, kui te märkate mõnda järgnevatest nähtudest.

  • Esineb sageli nina- ja kurgupiirkonna infektsioone ning külmetusnähte (võivad tekkida kuni 1 kasutajal 10-st).

  • Aeg-ajalt esineb rindkereinfektsioone (võivad tekkida kuni 1 kasutajal 100-st).

  • Aeg-ajalt esineb nahaaluskoe põletikku (tselluliit) (võib tekkida kuni 1 kasutajal 100-st).

  • Esineb aeg-ajalt vöötohatist (teatud valulik villiline lööve) (võib tekkida kuni 1 kasutajal 100-st).


   Stelara võib nõrgendada teie vastupanuvõimet infektsioonidele. Mõned infektsioonid võivad muutuda tõsisteks ja nende hulka võivad kuuluda viiruste, seente või bakterite poolt põhjustatud infektsioonid, sh infektsioonid, mis esinevad peamiselt inimestel, kellel on nõrgenenud immuunsüsteem (oportunistlikud infektsioonid).

   Te peate Stelara kasutamise ajal infektsiooni nähtude suhtes tähelepanelik olema. Nende hulka kuuluvad:

  • palavik, gripitaolised sümptomid, öine higistamine;

  • väsimus- või hingeldustunne; köha, mis ei taandu;

  • soe, punetav ja valulik nahk või valulik nahalööve koos villidega;

  • kõrvetustunne urineerimisel;

  • kõhulahtisus.


   Pöörduge kohe oma arsti poole, kui te märkate mõnda infektsiooninähtu. Need võivad olla selliste infektsioonide nähud, nagu rindkereinfektsioonid, nahainfektsioonid, vöötohatis, millel võivad olla tõsised tüsistused. Öelge oma arstile, kui teil on mingi infektsioon, mis ei kao või tuleb korduvalt tagasi. Teie arst võib otsustada, et te ei tohi Stelara’t kasutada seni, kuni infektsioon on taandunud. Öelge oma arstile, kui teil on lahtisi haavu või lamatisi, sest nendes võib tekkida infektsioon.


   Naha koorumine – suurte kehapindade suurenenud nahapunetus ja naha koorumine võivad olla raskete nahahaiguste nii erütrodermilise psoriaasi kui eksfoliatiivse dermatiidi sümptomiteks. Kui te märkate mõnda nendest sümptomitest, peate kohe võtma ühendust oma arstiga.


   Muud kõrvaltoimed


   Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad tekkida kuni 1 kasutajal 10-st):

  • Kõhulahtisus

  • Iiveldus

  • Oksendamine

  • Väsimustunne

  • Pearingluse tunne

  • Peavalu

  • Kihelus (pruuritus)

  • Selja-, lihas- või liigesevalu

  • Kurguvalu

  • Punetus ja valu süstekohal

  • Ninakõrvalkoobaste infektsioon.


   Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad tekkida kuni 1 kasutajal 100-st):

  • Hammaste infektsioonid

  • Tupe pärmseeneinfektsioon

  • Depressioon

  • Ninakinnisus

  • Veritsus, verevalumid, kõvastumine, turse ja kihelus süstekohal

  • Nõrkustunne

  • Silmalau allavaje või lihaste lõtvumine ühel näopoolel (näo halvatus või Bell’i paralüüs), mis on tavaliselt mööduv

  • Muudatused psoriaasi kulus koos punaste ja uute väikeste kollaste või valgete villide tekkimisega nahal, millega mõnikord kaasneb palavik (pustulaarne psoriaas)

  • Naha koorumine

  • Akne


   Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad tekkida kuni 1 kasutajal 1000-st):

  • Naha punetus ja naha koorumine suurtelt kehapindadelt, mis võivad olla sügelevad või valusad (eksfoliatiivne dermatiit). Sarnased sümptomid tekivad mõnikord ka loomuliku muutusena teatud tüüpi psoriaasi sümptomites (erütrodermiline psoriaas)

  • Väikeste veresoonte põletik, mis võib põhjustada väikeste punaste või lillade muhkudega nahalöövet, palavikku või liigesevalu (vaskuliit)


   Väga harva esinevad kõrvaltoimed (võivad tekkida kuni 1 kasutajal 10 000-st):

  • Villid nahal, mis võivad olla punased, sügelevad ja valulikud (bulloosne pemfigoid).


   Kõrvaltoimetest teatamine

   Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada riikliku teavitussüsteemi(vtVlisa) kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.


 5. Kuidas Stelara’t säilitada


  • Stelara 130 mg infusioonilahuse kontsentraati manustatakse haiglas või kliinikus ning patsiendil ei ole tarvis seda säilitada ega käsitleda.

  • Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

  • Hoida külmkapis (2°C...8°C). Mitte lasta külmuda.

  • Hoida viaal välispakendis, valguse eest kaitstult.

  • Ärge loksutage Stelara viaale. Pikaajaline ja tugev loksutamine võib ravimit kahjustada.


   Ärge kasutage seda ravimit:

  • pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil ja karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale;

  • kui lahus on teistsugust värvi, hägune või kui lahuses leidub muid silmaga nähtavaid võõrkehasid (vt allpool lõik 6 „Kuidas Stelara välja näeb ja pakendi sisu”);

  • kui te teate või arvate, et ravimit on hoitud äärmuslikel temperatuuridel (nt kogemata külmutatud või kuumutatud);

  • kui ravimit on tugevalt loksutatud;

  • kui sulgur on katki.

   Stelara on ainult ühekordseks kasutamiseks. Viaali ja süstlasse jäänud lahjendatud infusioonilahus või kasutamata ravim tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.


 6. Pakendi sisu ja muu teave Mida Stelara sisaldab


Kuidas Stelara välja näeb ja pakendi sisu

Stelara on selge, värvitu kuni helekollane infusioonilahuse kontsentraat. Lahus on saadaval pakendites, milles on 1 klaasist ühekordse annuse 30 ml viaal. Üks viaal sisaldab 130 mg ustekinumabi 26 ml

infusioonilahuse kontsentraadis.


Müügiloa hoidja

Janssen-Cilag International NV Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse Belgia


Tootja

Janssen Biologics B.V. Einsteinweg 101

NL-2333 CB Leiden

Holland


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:


België/Belgique/Belgien Janssen-Cilag NV Tel/Tél: + 32 14 64 94 11

janssen@jacbe.jnj.com

Lietuva

UAB "JOHNSON & JOHNSON" Tel: +370 5 278 68 88

lt@its.jnj.com


България

„Джонсън & Джонсън България” ЕООД Тел.: +359 2 489 94 00

jjsafety@its.jnj.com

Luxembourg/Luxemburg

Janssen-Cilag NV Tél/Tel: +32 14 64 94 11

janssen@jacbe.jnj.com


Česká republika Janssen-Cilag s.r.o. Tel: +420 227 012 227

Magyarország Janssen-Cilag Kft. Tel.: +36 1 884 2858

janssenhu@its.jnj.com


Danmark

Janssen-Cilag A/S Tlf: +45 4594 8282

jacdk@its.jnj.com

Malta

AM MANGION LTD Tel: +356 2397 6000


Deutschland

Janssen-Cilag GmbH Tel: +49 2137 955 955

jancil@its.jnj.com

Nederland

Janssen-Cilag B.V. Tel: +31 76 711 1111

janssen@jacnl.jnj.com

Eesti

UAB "JOHNSON & JOHNSON" Eesti filiaal Tel: +372 617 7410

ee@its.jnj.com

Norge

Janssen-Cilag AS Tlf: + 47 24 12 65 00

jacno@its.jnj.com


Ελλάδα

Janssen-Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε. Tηλ: +30 210 80 90 000

Österreich

Janssen-Cilag Pharma GmbH Tel: +43 1 610 300


España

Janssen-Cilag, S.A. Tel: +34 91 722 81 00

contacto@its.jnj.com

Polska

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. Tel.: + 48 22 237 60 00


France

Janssen-Cilag

Tél: 0 800 25 50 75 / +33 1 55 00 40 03

medisource@its.jnj.com

Portugal

Janssen-Cilag Farmacêutica, Lda. Tel: +351 214 368 600


Hrvatska

Johnson & Johnson S.E. d.o.o. Tel: +385 1 6610 700

jjsafety@JNJCR.JNJ.com

Ireland

Janssen Sciences Ireland UC Tel: +353 1 800 709 122

România

Johnson & Johnson România SRL Tel: +40 21 207 1800


Slovenija

Johnson & Johnson d.o.o. Tel. +386 1 401 18 00

Janssen_safety_slo@its.jnj.com


Ísland

Janssen-Cilag AB c/o Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

janssen@vistor.is

Italia

Janssen-Cilag SpA

Tel: 800.688.777 / +39 02 2510 1

janssenita@its.jnj.com

Κύπρος

Βαρνάβας Χατζηπαναγής Λτδ Tηλ: +357 22 207 700


Latvija

UAB "JOHNSON & JOHNSON" filiāle

Latvijā

Tel: +371 678 93561

lv@its.jnj.com

Slovenská republika Johnson & Johnson, s.r.o. Tel: +421 232 408 400


Suomi/Finland

Janssen-Cilag Oy

Puh/Tel: +358 207 531 300

jacfi@its.jnj.com

Sverige

Janssen-Cilag AB Tfn: +46 8 626 50 00

jacse@its.jnj.com

United Kingdom (Northern Ireland)

Janssen Sciences Ireland UC Tel: +44 1 494 567 444


Infoleht on viimati uuendatud <KK.AAAA>.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajatele:


Jälgitavus

Bioloogiliste ravimpreparaatide jälgitavuse parandamiseks tuleb manustatava ravimi nimi ja partii number selgelt dokumenteerida.


Juhisedlahjendamiseks:


STELARA infusioonilahuse kontsentraadi lahjendamine ja ettevalmistamine peab toimuma aseptika reegleid järgides tervishoiutöötaja poolt.


 1. Patsiendi kehakaalu alusel arvutage välja annus ja vajalik STELARA viaalide arv (vt lõik 4.2, tabel 1). Üks 26 ml STELARA viaal sisaldab 130 mg ustekinumabi.

 2. Tõmmake 250 ml infusioonikotist välja ja visake minema 9 mg/ml (0,9%) naatriumkloriidi lahuse kogus, mis vastab lisatava STELARA kogusele (iga vajamineva STELARA viaali kohta tuleb infusioonikotist eemaldada 26 ml naatriumkloriidi lahust, st kui kasutatakse 2 viaali, tuleb

  eemaldada 52 ml, 3 viaali kasutamisel 78 ml ja 4 viaali kasutamisel 104 ml).

 3. Tõmmake igast viaalist süstlasse 26 ml STELARA’t ning lisage ravim 250 ml infusioonikotti.

  Infusioonikoti lõplik maht peab olema 250 ml. Segage ettevaatlikult.

 4. Enne manustamist kontrollige lahjendatud lahust visuaalselt. Ärge kasutage ravimit, kui selles on läbipaistmatuid osakesi või võõrkehasid või kui lahuse värvus on muutunud.

 5. Lahjendatud lahus tuleb manustada vähemalt üks tund kestva infusioonina. Lahjendatud ravimi infundeerimine peab olema lõpetatud kaheksa tunni jooksul alates infusioonikotis

  lahjendamisest.

 6. Kasutage üksnes sisseehitatud steriilse mittepürogeense madala valgusiduvusega filtriga (poori suurus 0,2 mikromeetrit) infusioonisüsteemi.

 7. Iga viaal on ainult ühekordseks kasutamiseks. Kasutamata ravimpreparaat tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.


Säilitamine

Vajadusel tohib lahjendatud infusioonilahust säilitada toatemperatuuril. Infusioon peab olema lõpetatud 8 tunni jooksul alates infusioonikotis lahjendamisest. Mitte lasta külmuda.