Koduleht Koduleht

Spravato
esketamine

Pakendi infoleht: teave patsiendile


Spravato 28 mg ninasprei, lahus

esketamiin (esketaminum)


image

Sellele ravimile kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teatades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teatamise kohta vt lõik 4.


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.


TÄHTIS! Veenduge, et patsient ootab 5 minutit pärast iga spreipakendi kasutamist, et ravim saaks imenduda.


Hävitamine


Visake kasutatud konteiner/konteinerid minema vastavalt kohalikele nõuetele.


image

Läbi vaadatud: {kuu AAAA}