Koduleht Koduleht

Hycamtin
topotecan

Pakendi infoleht: teave kasutajale


Hycamtin 1 mg infusioonilahuse kontsentraadi pulber Hycamtin 4 mg infusioonilahuse kontsentraadi pulber topotekaan (topotecanum)


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.