Koduleht Koduleht

Coagadex
human coagulation factor X

Pakendi infoleht: teave patsiendile


Coagadex 250 RÜ süstelahuse pulber ja lahusti Coagadex 500 RÜ süstelahuse pulber ja lahusti


Inimese X hüübimisfaktor


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.


Kuidas Coagadex välja näeb ja pakendi sisu

Coagadex on valge või valkjas pulber, mis on pakendatud 250 RÜ ja 500 RÜ viaalis. Pärast valmistamist on lahus värvitu, läbipaistev või pärljas (veiklev). Enne süstimist kontrollige lahust. Kui lahus on hägune või sisaldab osakesi, ärge seda kasutage.

Komplekti kuulub ka ülekandeseade Mix2Vial. 250 RÜ pakendi sisu

1 viaal 250 RÜ pulbriga

1 viaal 2,5 ml süsteveega

1 ülekandeseade (Mix2Vial)


500 RÜ pakendi sisu

1 viaal 500 RÜ pulbriga

1 viaal 5 ml süsteveega

1 ülekandeseade (Mix2Vial)


Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.


Müügiloa hoidja

BPL Bioproducts Laboratory GmbH

Dornhofstraße 34, 63263 Neu-Isenburg Saksamaa


Tootja

PNR Pharma Services Limited, Skybridge House, Corballis Road North, Dublin Airport, Swords, Co. Dublin, K67 P6K2, Iirimaa


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

België/Belgique/Belgien

Bio Products Laboratory Ltd Tél/Tel: + 44 (0) 20 8957 2255

e-mail: medinfo@bpl.co.uk (Royaume-Uni/Verenigd

Koninkrijk/Großbritannien)

Lietuva

Bio Products Laboratory Ltd Tel: +44 (0) 20 8957 2255

e-mail: medinfo@bpl.co.uk (Jungtinė Karalystė)


България

Bio Products Laboratory Ltd Teл.: + 44 (0) 20 8957 2255

e-mail: medinfo@bpl.co.uk (Обединено кралство)

Luxembourg/Luxemburg Bio Products Laboratory Ltd Tél/Tel: + 44 (0) 20 8957 2255

e-mail: medinfo@bpl.co.uk (Royaume-Uni/Verenigd Koninkrijk/Großbritannien)


Česká republika

Bio Products Laboratory Ltd Tel: +44 (0) 20 8957 2255

e-mail: medinfo@bpl.co.uk (Velká Británie)

Magyarország

Bio Products Laboratory Ltd Tel: +44 (0) 20 8957 2255

e-mail: medinfo@bpl.co.uk (Egyesült Királyság)


Danmark

Bio Products Laboratory Ltd Tfl: +44 (0) 20 8957 2255

e-mail: medinfo@bpl.co.uk (Storbritannien)

Malta

Bio Products Laboratory Ltd Tel: +44 (0) 20 8957 2255

e-mail: medinfo@bpl.co.uk (Ir Renju Unit)


Deutschland

BPL Bioproducts Laboratory GmbH Tel: +49 (0) 2408 146 0245

e-mail: bpl@medwiss-extern.de

Deutschland

Nederland

Bio Products Laboratory Ltd Tel: +44 (0) 20 8957 2255

e-mail: medinfo@bpl.co.uk

(Verenigd Koninkrijk)


Eesti

Bio Products Laboratory Ltd Tel: +44 (0) 20 8957 2255

e-mail: medinfo@bpl.co.uk (Ühendkuningriik)

Norge

Bio Products Laboratory Ltd Tlf: +44 (0) 20 8957 2255

e-mail: medinfo@bpl.co.uk (Storbritannia)


Ελλάδα

Bio Products Laboratory Ltd

Τηλ: +44 (0) 20 8957 2255

e-mail: medinfo@bpl.co.uk (Ηνωμένο Βασίλειο)

Österreich

Bio Products Laboratory Ltd

Tel: +44 (0) 20 8957 2255

e-mail: medinfo@bpl.co.uk (Großbritannien)


España

Bio Products Laboratory Ltd Tel: +44 (0) 20 8957 2255

e-mail: medinfo@bpl.co.uk (Reino Unido)

Polska

Bio Products Laboratory Ltd Tel: +44 (0) 20 8957 2255

e-mail: medinfo@bpl.co.uk (Wielka Brytania)


France

Bio Products Laboratory Ltd Tél: +44 (0) 20 8957 2255

e-mail: medinfo@bpl.co.uk

(Royaume-Uni)

Portugal

Bio Products Laboratory Ltd Tel: +44 (0) 20 8957 2255

e-mail: medinfo@bpl.co.uk

(Reino Unido)

Hrvatska

Bio Products Laboratory Ltd Tel: +44 (0) 20 8957 2255

e-mail: medinfo@bpl.co.uk (Ujedinjeno Kraljevstvo)

România

Bio Products Laboratory Ltd Tel: +44 (0) 20 8957 2255

e-mail: medinfo@bpl.co.uk (Marea Britanie)


Ireland

Bio Products Laboratory Ltd Tel: +44 (0) 20 8957 2255

e-mail: medinfo@bpl.co.uk

(United Kingdom)


Ísland

Bio Products Laboratory Ltd Sími: +44 (0) 20 8957 2255

e-mail: medinfo@bpl.co.uk (Bretland)

Slovenija

Bio Products Laboratory Ltd Tel: +44 (0) 20 8957 2255

e-mail: medinfo@bpl.co.uk

(Združeno kraljestvo)


Slovenská republika

Bio Products Laboratory Ltd Tel: +44 (0) 20 8957 2255

e-mail: medinfo@bpl.co.uk (Spojené kráľovstvo)


Italia

Bio Products Laboratory Ltd Tel: +44 (0) 20 8957 2255

e-mail: medinfo@bpl.co.uk

(Regno Unito)

Suomi/Finland

Bio Products Laboratory Ltd Puh/Tel: +44 (0) 20 8957 2255

e-mail: medinfo@bpl.co.uk

(Iso-Britannia)


Κύπρος

Bio Products Laboratory Ltd Τηλ: +44 (0) 20 8957 2255

e-mail: medinfo@bpl.co.uk

(Ηνωμένο Βασίλειο)

Sverige

Bio Products Laboratory Ltd Tel: +44 (0) 20 8957 2255

e-mail: medinfo@bpl.co.uk

(Storbritannien)


Latvija

Bio Products Laboratory Ltd

Tel: +44 (0) 20 8957 2255

e-mail: medinfo@bpl.co.uk (Lielbritānija)

United Kingdom

Bio Products Laboratory Ltd

Tel: +44 (0) 20 8957 2255

e-mail: medinfo@bpl.co.uk United Kingdom


Infoleht on viimati uuendatud


u