Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Lonsurf

Pakendi infoleht: teave patsiendile


Lonsurf 15 mg/6,14 mg õhukese polümeerikattega tabletid Lonsurf 20 mg/8,19 mg õhukese polümeerikattega tabletid Trifluridiin/ tipiratsiil


Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.


Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Lonsurf ja milleks seda kasutatakse

 2. Mida on vaja teada enne Lonsurf’i võtmist

 3. Kuidas Lonsurf’i võtta

 4. Võimalikud kõrvaltoimed

 5. Kuidas Lonsurf’i säilitada

 6. Pakendi sisu ja muu teave


 1. Mis ravim on Lonsurf ja milleks seda kasutatakse


  Lonsurf on teatud vähitüübi keemiaravi ja kuulub ravimite hulka, mida nimetatakse “tsütotoksilised antimetaboliidid”.


  Lonsurf sisaldab kahte erinevat toimeainet: trifluridiini ja tipiratsiili.

  • Trifluridiin peatab vähirakkude kasvu.

  • Tipiratsiil takistab kehal trifluridiini lagundada, mis aitab trifluridiinil paremini toimida.


   Lonsurf’i kasutatakse täiskasvanutel käärsoole või pärasoolevähi - mõnikord nimetatakse seda “kolorektaalvähiks” ja maovähi (sealhulgas söögitoru ja mao ühenduskoha vähi) raviks.

  • Seda kasutatakse, kui vähk on levinud ka teistesse kehaosadesse (metastaasid).

  • Seda kasutatakse, kui teised ravimid ei ole mõjunud või kui teised ravimid ei ole teile sobivad.


 2. Mida on vaja teada enne Lonsurf’i võtmist Lonsurf’i ei tohi võtta

  • kui te olete trifluridiiini, tipiratsiili või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

   Ärge võtke Lonsurf’i, kui mõni eelpool nimetatust kehtib teie kohta. Kui te pole milleski kindel, rääkige oma arstiga enne Lonsurf’i võtmist.

   Hoiatused ja ettevaatusabinõud

   Rääkige oma arsti või apteekriga enne Lonsurf’i manustamist, kui:

  • teil on neeruprobleemid;

  • teil on maksaprobleemid;

   Kui te ei ole milleski kindel, rääkige oma arsti või apteekriga enne Lonsurf’i võtmist.


   Ravi võib põhjustada järgmisi kõrvaltoimed (vt lõik 4):

  • teatud tüüpi vere valgeliblede arvu langus (neutropeenia); need on olulised, et kaitsta keha bakteriaalsete ja seeninfektsioonide vastu. Neutropeenia tagajärjel võivad ilmneda palavik (febriilne neutropeenia) ja vereinfektsioon (septiline šokk);

  • vere punaliblede arvu langus (aneemia);

  • trombotsüütide arvu langus veres (trombotsütopeenia); need on olulised verejooksu peatamisel ning tekitavad vigastuste korral verehüüvet;

  • seedetrakti probleemid.


   Analüüsid ja jälgimine

   Teie arst teeb vereanalüüsid enne igat Lonsurf’i ravitsüklit. Uus ravitsükkel algab iga 4 nädalat tagant. Analüüsid on vajalikud, kuna Lonsurf võib mõnikord mõjutada teie vererakkude taset.


   Lapsed ja noorukid

   See ravim ei ole näidustatud kasutamiseks alla 18-aastastel lastel ja noorukitel. See ei pruugi neil toimida või olla ohutu.


   Muud ravimid ja Lonsurf

   Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid. See kehtib ka ilma retseptita ostetud või taimsete ravimite kohta. See on oluline, kuna Lonsurf võib mõjutada mõnede ravimite toimet. Samuti võivad mõned ravimid mõjutada Lonsurf’i toimet.

   Kindlasti öelge oma arstile või apteekrile, kui te võtate HIV- raviks kasutatavaid ravimeid, nt zidovudiin. See on oluline, kuna zidovudiin ei pruugi toimida nii hästi, kui te võtate Lonsurf’i. Rääkige oma arstiga, kas on vajalik üle minna mõnele teisele HIV ravimile.

   Kui ülalnimetatu kehtib teie kohta (või te ei ole kindel), pidage enne Lonsurf’i võtmist nõu oma arsti või apteekriga.


   Rasedus ja imetamine

   Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

   Lonsurf võib kahjustada teie sündimata last. Kui te rasestute, peate koos oma arstiga otsustama, kas Lonsurf’ist saadav kasu on olulisem, kui risk kahjustada last. Ärge imetage Lonsurf’i võtmise ajal, kuna ei ole teada, kas Lonsurf eritub rinnapiima.


   Kontratseptsioon

   Te ei tohi selle ravimi võtmise ajal rasestuda. See on oluline, kuna ravim võib kahjustada teie last. Selle ravimi võtmise ajal peate koos oma partneriga kasutama efektiivset rasestumisvastast meetodit. Sama tuleb teha ka 6 kuu jooksul pärast ravimi võtmise lõpetamist. Kui teie või teie partner rasestub sellel ajal, peate kohe rääkima oma arsti või apteekriga.


   Autojuhtimine ja masinatega töötamine

   Ei ole teada, kas Lonsurf mõjutab teie autojuhtimise- või masinate käsitsemise võimet. Kui te täheldate endal sümptomeid, mis mõjutavad teie keskendumisvõimet ja reaktsiooni, ärge juhtige autot ja käsitsege masinaid.


   Lonsurf sisaldab laktoosi

   Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, pidage enne selle ravimi võtmist nõu oma arsti või apteekriga.

 3. Kuidas Lonsurf’i võtta


  Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


  Kui palju võtta

  • Teie arst määrab teile õige annuse – annus sõltub teie kaalust ja pikkusest ja selles, kas teil esineb neeruprobleeme.

  • Lonsurf on saadaval kahe tugevusena. Arst võib määrata teile vajaliku annuse jaoks mõlemad tugevused.

  • Teie arst ütleb mitu tabletti te peate iga kord võtma.

  • Te peate võtma 2 annust ööpäevas.


   Millal Lonsurf’i võtta

   Esimese 2 nädala jooksul võtate te Lonsurf’i 10 päeva ning seejärel on 2-nädalane puhkeperiood. Seda 4-nädalast perioodi nimetatakse tsükliks. Spetsiifiline annustamisskeem on järgmine:


  • 1. nädal

   • võtke 2 annust ööpäevas 5 päeva järjest

   • seejärel on 2 vaba päeva – ravimit ei ole vaja võtta

  • 2. nädal

   • võtke 2 annust ööpäevas 5 päeva järjest

   • seejärel on 2 vaba päeva – ravimit ei ole vaja võtta

  • 3. nädal

   • Ravimivaba

  • 4. nädal

   • Ravimivaba

  Seejärel algab järgmine 4-nädalane tsükkel sama skeemi järgi.


  Kuidas Lonsurf’i võtta

  • Võtke ravimit suu kaudu.

  • Neelake tabletid tervelt koos klaasitäie veega.

  • Võtke 1 tunni jooksul pärast hommiku- või õhtusööki.

  • Peske oma käed pärast ravimi käsitsemist.


   Kui te võtate Lonsurf’i rohkem kui ette nähtud

   Kui te võtate Lonsurf´i rohkem kui ette nähtud, rääkige otsekohe oma arstiga või minge haiglasse. Võtke ravimi pakend endaga kaasa.


   Kui te unustate Lonsurf’i võtta

  • Kui te unustate annuse võtta, rääkige oma arsti või apteekriga.

  • Ärge võtke kahekordset annust vahelejäänud annuse korvamiseks.


  Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

 4. Võimalikud kõrvaltoimed


  Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Selle ravimi kasutamisel võivad esineda järgmised kõrvaltoimed:

  Tõsised kõrvaltoimed

  Öelge otsekohe oma arstile, kui te märkate mõnda järgmistest tõsistest kõrvaltoimetest (paljud kõrvaltoimed on tuvastatavad vaid vereanalüüsidega- nt need, mis mõjutavad teie vererakke):

  • Neutropeenia (väga sage), febriilne neutropeenia (sage) ja septiline šokk (aeg-ajalt). Sümptomiteks on külmavärinad, palavik, higistamine või muud bakteriaalsed või seennakkuse infektsiooninähud (vt lõik 2).

  • Aneemia (väga sage). Sümptomiteks on hingeldus, väsimus või kahvatus (vt lõik 2).

  • Oksendamine (väga sage) ja kõhulahtisus (väga sage), mille raskekujuline või püsiv esinemine võib viia dehüdratsiooni tekkeni.

  • Rasked seedetrakti probleemid: kõhuvalu (sage), astsiit (aeg-ajalt), koliit (aeg-ajalt), äge pankreatiit (aeg-ajalt), soolesulgus (aeg-ajalt) ja mittetäielik soolesulgus (aeg-ajalt). Sümptomiteks on tugev mao- ja kõhuvalu, mis võib olla seotud oksendamise, blokeeritud või osaliselt ummistunud soolega, palaviku või kõhutursega.

  • Trombotsütopeenia (väga sage). Sümptomiteks on ebatavalised verevalumid või verejooksud (vt lõik 2).

  • Kopsuemboolia (aeg-ajalt): verehüübed kopsus. Sümptomiteks on hingeldus ja valu rinnus või jalgades.

  • Patsientidel on teatatud interstitsiaalsest kopsuhaigusest. Sümptomiteks on hingamisraskused, õhupuudus koos köha või palavikuga.

   Mõned nendest rasketest kõrvaltoimetest võivad põhjustada surma.


   Muud kõrvaltoimed

   Informeerige oma arsti, kui te märkate mõnda järgmistest kõrvaltoimetest. Paljusid neid kõrvaltoimetest on võimalik tuvastada analüüside teostamisega- nt neid, mis mõjutavad teie vererakkude arvu. Teie arst jälgib nende kõrvaltoimete esinemist teie analüüsides.


   Väga sage: võib mõjutada rohkem kui 1 inimest 10-st:

  • isukaotus

  • väsimuse tunne (väsimus)

  • iiveldus

  • vere valgeliblede (leukotsüütide) arvu langus- suurendab infektsiooniriski.


   Sage: võib mõjutada kuni 1 inimest 10-st:

  • palavik

  • juuste väljalangemine

  • kaalulangus

  • maitsetundlikkuse muutused

  • kõhukinnisus

  • halb enesetunne

  • madal albumiinitase veres

  • bilirubiinisisalduse suurenemine veres – võib põhjustada naha ja silmade kollasust

  • vere valgeliblede (lümfotsüütide) arvu langus suurendab infektsiooniriski

  • käte, jalgade või jalalabade turse

  • peopesade või jalalabade punetus, turse, valu (käe- jalalaba sündroom)

  • tuimuse või surinatunne kätes või jalalabades

  • suuvalu või -probleemid

  • nina, suu, kurgu, silmade, tupe, kopsude või soolestiku limaskestade turse

  • maksaensüümide aktiivsuse suurenemine

  • valgud uriinis

  • lööve, sügelev või kuiv nahk

  • õhupuuduse tunne, hingamisteede või kopsude põletik, rindkereinfektsioonid


   Aeg-ajalt: võib mõjutada kuni 1 inimest 100-st:

  • madal või kõrge vererõhk

  • verehüübed, nt ajus, jalgades, kopsus

  • vereanalüüside tulemused, mis viitavad vere hüübimise probleemidele, mistõttu on teil suurem veritsuse risk

  • tuntav südamerütm, valu rinnus

  • südamelöögisageduse ebatavaline suurenemine või vähenemine

  • muutused südametöös (EKG - elektrokardiogramm)

  • vere valgeliblede arvu suurenemine

  • vere valgeliblede (monotsüütide) arvu suurenemine

  • laktaatdehüdrogenaasi aktiivsuse muutused veres

  • fosfaatide, naatriumi, kaaliumi või kaltsiumi väike sisaldus teie veres

  • granulotsüütideks või monotsüütideks nimetatavate vere valgeliblede arvu vähenemine- võib suurendada infektsiooniriski

  • veresuhkru (hüperglükeemia), soola, uurea, kreatiniini ja kaaliumi sisalduse suurenemine veres

  • vereanalüüside tulemused, mis viitavad põletikule (C-reaktiivse valgu suurenemine)

  • kõrvavalu

  • “pöörlemise” tunne (vertiigo)

  • pearinglus, peavalu

  • tilkuv nina või ninaverejooks, ninakõrvalkoobaste probleemid

  • kähe kurk, kähe hääl, hääleprobleemid

  • silma punetus ja sügelus, silmainfektsioonid, vesised silmad, nägemise halvenemine, katarakt

  • kuivad silmad

  • nägemishäired nagu hägune nägemine, topeltnägemine, vähenenud nägemine, katarakt

  • dehüdratsioon

  • puhitised, kõhugaasid, seedehäired

  • seedetrakti alumise või ülemise osa valu või põletik

  • soolepõletik, turse- või veritsus

  • soolestiku põletik- ja infektsioon

  • söögitoru- või maopõletik või suurenenud maohappe hulk, refluks

  • valulik keel, polüübid suus, suuhaavandid, öökimine

  • halb hingeõhk, hammaste lagunemine, hammaste või igemete probleemid, veritsevad igemed, igemeinfektsioonid

  • nahaõhetus

  • turse või valu liigestes või suures varbas

  • valu või ebamugavustunne teie kätes või jalgades

  • valu, sh vähiga seotud valu

  • luuvalu, lihasevalu, lihasenõrkus või spasmid, valu kõõlustes, närvides või sidemetes

  • külmatunne

  • vöötohatis (valu ja villine lööve nahal närvikanalite kohal, mida põhjustab herpes zoster´i viirus)

  • maksahäired

  • sapijuha põletik või infektsioon, sapijuha läbimõõdu suurenemine

  • neerupuudulikkus

  • viirusinfektsioonid

  • köha, ninakõrvalkoobaste, kurgu põletik

  • põiepõletik- või infektsioon

  • muutused uriiniproovis, veri uriinis

  • urineerimisprobleemid (uriinipeetus), võimetus kontrollida põit (uriinipidamatus)

  • “Sportlase jalg”- jalalaba seeninfektsioon, pärmseene infektsioonid

  • vedeliku kogunemine kopsu

  • menstruaaltsükli muutused

  • ärevus

  • minestamine (sünkoop)

  • põletustunne, ebameeldiv, suurenenud või vähenenud puutetundlikkus ja muud mitte-tõsised neuroloogilised häired

  • kublaline sügelev lööve, villid, nahakoorumine, nõgestõbi, akne

  • üleliigne higistamine, valgustundlikkus, küüneprobleemid

  • une- ja uinumishäired

  • madal valgutase veres.


  Kõrvaltoimetest teatamine

  image

  Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada riikliku teavitamissüsteemi (vt V lisa) kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.


 5. Kuidas Lonsurf’i säilitada


  Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.


  Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.


  See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.


  Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


 6. Pakendi sisu ja muu teave Mida Lonsurf sisaldab

  Lonsurf 15 mg/ 6,14 mg õhukese polümeerikattega tablett

  • Toimeained on trifluridiin ja tipiratsiil. Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 15 mg trifluridiini ja 6,14 mg tipiratsiili.

  • Abiained on:

   • Tableti tuum - laktoosmonohüdraat, eelželatiniseeritud tärklis (maisi), steariinhape (vt lõik 2 ”Lonsurf sisaldab laktoosi”).

   • Õhuke polümeerikate: hüpromelloos, makrogool (8000), titaandioksiid (E171) ja magneesiumstearaat.

   • Trükitint - šellak, punane raudoksiid (E172), kollane raudoksiid (E172), titaandioksiid (E171), indigokarmiin alumiiniumilakk (E132), karnaubavaha, talk.


    Lonsurf 20 mg/ 8,19 mg õhukese polümeerikattega tablett

  • Toimeained on trifluridiin ja tipiratsiil. Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 20 mg trifluridiini ja 8,19 mg tipiratsiili.

  • Abiained on:


Kuidas Lonsurf välja näeb ja pakendi sisu

Lonsurf 15 mg/ 6,14 mg on valge kaksikkumer ümmargune õhukese polümeerikattega tablett, mille

ühele küljele on trükitud halli tindiga “15“ ning teisele küljele “102“ ja “15 mg“.


Lonsurf 20 mg/ 8,19 mg on kahvatupunane kaksikkumer ümmargune õhukese polümeerikattega tablet, mille ühele küljele on trükitud halli tindiga “ 20“ ning teisele küljele “ 102“ ja “20 mg“.


Iga pakend sisaldab 20 õhukese polümeerikattega tabletti (2 blistrit, mis sisaldab 10 tabletti) või 40 õhukese polümeerikattega tabletti (4 blistrit, mis sisaldab 10 tabletti) 60 õhukese polümeerikattega tabletti (6 blistrit, mis sisaldab 10 tabletti). Iga blisterpakend sisaldab desikanti.


Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.


Müügiloa hoidja

Les Laboratoires Servier 50 rue Carnot

92284 Suresnes Cedex Prantsusmaa


Tootja

Les Laboratoires Servier Industrie 905, route de Saran

45520 Gidy Prantsusmaa


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:


België/Belgique/Belgien

S.A. Servier Benelux N.V. Tel: +32 (0)2 529 43 11

Lietuva

UAB “SERVIER PHARMA” Tel: +370 (5) 2 63 86 28

България

Сервие Медикал ЕООД Тел.: +359 2 921 57 00

Luxembourg/Luxemburg

S.A. Servier Benelux N.V. Tel: +32 (0)2 529 43 11

Česká republika

Servier s.r.o.

Tel: +420 222 118 111

Magyarország Servier Hungaria Kft. Tel: +36 1 238 7799

Danmark

Servier Danmark A/S Tlf: +45 36 44 22 60

Malta

V.J. Salomone Pharma Ltd Tel: + 356 21 22 01 74

Deutschland

Servier Deutschland GmbH Tel: +49 (0)89 57095 01

Nederland

Servier Nederland Farma B.V. Tel: +31 (0)71 5246700

Eesti

Servier Laboratories OÜ Tel:+ 372 664 5040

Norge

Servier Danmark A/S Tlf: +45 36 44 22 60

Eλλάδα

ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ Τηλ: +30 210 939 1000

Österreich

Servier Austria GmbH Tel: +43 (1) 524 39 99

España

Laboratorios Servier S.L. Tel: +34 91 748 96 30

Polska

Servier Polska Sp. z o.o. Tel: +48 (0) 22 594 90 00


France

Les Laboratoires Servier Tel: +33 (0)1 55 72 60 00

Portugal

Servier Portugal, Lda Tel.: +351 21 312 20 00

Hrvatska

Servier Pharma, d. o. o. Tel.: +385 (0)1 3016 222

România

Servier Pharma SRL Tel: +4 021 528 52 80

Ireland

Servier Laboratories (Ireland) Ltd. Tel: +353 (0)1 663 8110

Slovenija

Servier Pharma d. o. o. Tel.: +386 (0)1 563 48 11

Ísland

Servier Laboratories c/o Icepharma hf Sími: +354 540 8000

Slovenská republika

Servier Slovensko spol. s r.o. Tel.:+421 (0) 2 5920 41 11

Italia

Servier Italia S.p.A. Tel: +39 06 669081

Suomi/Finland

Servier Finland Oy

P. /Tel: +358 (0)9 279 80 80

Κύπρος

C.A. Papaellinas Ltd.

Τηλ: +357 22741741

Sverige

Servier Sverige AB

Tel : +46 (0)8 522 508 00

Latvija

SIA Servier Latvia Tel: +371 67502039

United Kingdom (Northern Ireland)

Servier Laboratories (Ireland) Ltd. Tel: +44 (0)1753 666409


Infoleht on viimati uuendatud


.