Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Removab

Pakendi infoleht: teave patsiendile


Removab 50 mikrogrammi infusioonilahuse kontsentraat

Katumaksomab


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.


Kuidas Removab välja näeb ja pakendi sisu

Removabi turustatakse selge ja värvitu infusioonilahuse kontsentraadina süstelis koos kanüüliga. Pakendis 1 tk.


Müügiloa hoidja ja tootja

Neovii Biotech GmbH Am Haag 6–7

82166 Graefelfing Saksamaa


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole.

Infoleht on viimati uuendatud {KK/AAAA}.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajatele:


Ravimil on müügiluba lõppenud

Teavet Removabi lahjendamise ja manustamise kohta vt lõigust 6.6 ravimi omaduste kokkuvõttes, mis sisaldub igas Removab 10 mikrogrammi ja Removab 50 mikrogrammi pakendis.


Ravimil on müügiluba lõppenud

IV LISA


MÜÜGILOA ÜHE TÄIENDAVA UUENDAMISE ALUSED


Ravimil on müügiluba lõppenud

Seetõttu otsustas inimravimite komitee Removabi ohutusprofiili põhjal, mille tõttu on nõutav perioodiliste ohutusaruannete esitamine üks kord aastas, et müügiloa hoidja peab esitama 5 aasta pärast veel ühe täiendava uuendamistaotluse.