Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Ratiograstim

Pakendi infoleht: teave kasutajale


Ratiograstim 30 MIU/0,5 ml süste-/infusioonilahus Ratiograstim 48 MIU/0,8 ml süste-/infusioonilahus


filgrastiim


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.


8. Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajatele


Ratiograstim ei sisalda säilitusaineid. Mikrobioloogililise saastumise ärahoidmiseks on Ratiograstim’i süstlad mõeldud ainult ühekordseks kasutamiseks.


Juhuslik kokkupuude külmumistemperatuuridega ei mõjuta Ratiograstim’i stabiilsust.

Ratiograstim’i ei tohi lahjendada naatriumkloriidi lahusega. Seda ravimit ei tohi segada teiste ravimitega v.a. allpool nimetatud ravimitega. Lahjendatu filgrastiim võib adsorbeeruda plastik- ja klaasmaterjalidel, v.a. lahjendatult kui lahustada vastavalt alltoodud insturuktsioonile.


Vajadusel saab Ratiograstim´i lahjendada 50 mg/ml (5%-s) glükoosis infusioonilahuseks. Kunagi ei ole soovitatav valmistada lahust lõppkontsentratsioonini alla 0,2 MIU (2 μ/ml). Lahust tuleb enne kasutamist hinnata visuaalselt. Kasutada tohib ainult selgeid ilma osakesteta lahuseid.


Patsientidel, keda on ravitud lahjendusega alla 1,5 MIU (15 μ/ml) filgrastiimi ml kohta tuleb lahusesse lisada inimese seerumi albumiini (HSA) niipalju, et saavutada lõppkontsentratsioon 2 mg/ml. Näide:Süste lõppmahu korral 20 ml, milles filgrastiimi annus on alla 30 MIU (300 μg), tuleb lisada 0,2 ml 200 mg/ml (20%) inimese albumiinilahust. Kui seda lahjendada 50 mg/ml (5%-s) glükoosiinfusioonilahuses, siis sobib saadakse infusioon. Ratiograstim sobib kokku klaasi ja mitmete plastikmaterialidega nagu PVC, polüolefiin (polüpropüleeni ja polüetüleeni kopolümeer) ja polüpropüleen.


Pärast lahjendamist: lahjendatud infusioonilahuse keemilis-füüsikaline stabiilsus on tõestatud 24 tunni jooksul temperatuuril 2...8°C. Mikrobioloogilise saastatuse vältimiseks tuleb ravim kohe ära kasutada. Kui ravimit ei kasutata kohe, vastutab selle säilitamisaja ja -tingimuste eest kasutaja. Ravimit võib säilitada kuni 24 tundi temperatuuril 2°C…8°C, välja arvatud juhul, kui lahjendamine on toimunud kontrollitud ja valideeritud aseptilistes tingimustes.