Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Inbrija

Pakendi infoleht: teave patsiendile


Inbrija 33 mg inhalatsioonipulber kõvakapslis

levodopa


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.


Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.


Müügiloa hoidja

Acorda Therapeutics Ireland Limited

10 Earlsfort Terrace Dublin 2, D02 T380 Iirimaa

Tel: +353 (0)1 231 4609


Tootja

ADOH B.V.

Godfried Bomansstraat 31

6543 JA Nijmegen Holland


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:


BE, BG, CZ, DK, EE, IE, EL, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK-NI:

Acorda Therapeutics Ireland Limited

Ирландия/Irsko/Irland/Ιρλανδία/Iirimaa/Irlanti/Irlande/Irska/Írország/Írland/Irlanda/Airija/Īrija/L- Irlanda/Ierland/Irlandia/Írsko/Irska

Tél/Tel/Tel./Teл./Tlf/Τηλ/Sími/Puh: +353 (0)1 231 4609


DE:

Esteve Pharmaceuticals GmbH Tel.: +49 30 338427-0


ES:

ESTEVE PHARMACEUTICALS, S.A. Tel: +34 93 446 60 00

Infoleht on viimati uuendatud


.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KasutusjuhendEnne Inbrija kasutama hakkamist lugege hoolikalt kõiki juhiseid.


Ülevaade


 • Veenduge, et teie käed oleksid inhalaatori ja kapslite käsitsemise ajal puhtad ja kuivad.

 • Võtke kapslid blistrist välja ainult vahetult enne kasutamist.

 • Täisannus on 2 kapslit, mis tuleb manustada üksteise järel.

 • Pange üks kapsel Inbrija inhalaatorisse, sulgege suu kindlalt ümber huuliku, seejärel hingake sisse ja hoidke 5 sekundit hinge kinni. Peate kuulma kapsli pöörlemist. Seejärel võtke kasutatud kapsel inhalaatorist välja ja pange teine kapsel sisse. Sulgege suu kindlalt ümber huuliku, hingake sisse ja hoidke taas 5 sekundit hinge kinni.

 • Teise kapsli sisu tuleb inhaleerida kuni 10 minuti möödumisel esimese kapsli inhaleerimisest.

 • Ärge pange inhalaatorisse 2 kapslit korraga.

 • Visake kõik kasutatud kapslid ära kohe pärast kasutamist.

 • Kui olete kõik karbis olevad kapslid ära kasutanud, visake ka inhalaator ära.

Inbrija inhalaatori osad


Joondamisnooled


image

Sinine käepide Kapslikamber Valge huulik Sinine kork


Kapslid


Ühte karpi on pakitud 4 kapsliga blistrid.


image


Võtke kasutusele 2 kapslit. Kasutage ühte kapslit korraga.

imageTäisannus = 2 kapslit.


image
Annuse ettevalmistamine


1. etapp Koguge kokku vajalikud vahendid


imageLeidke puhas ja kuiv pind.


Veenduge, et teie käed oleksid puhtad ja kuivad. Seadke valmis inhalaator ja kapslitega blisterriba. Rebige blisterribast 2 kapslit.


Täisannus on 2 kapslit.


2. etapp Eemaldage inhalaatorilt sinine kork


image


Tõmmake kork ära.


Pange kork kõrvale. Peate selle hiljem inhalaatorile tagasi panema.


3. etapp Eemaldage valge huulik seda pöörates ja tõmmates


image


Huuliku eemaldamiseks käepidemelt pöörake seda ja tõmmake ära.


Asetage huulik ja inhalaator puhtale ja kuivale pinnale.


4. etapp Võtke pakendist üks kapsel


image


Tõmmake foolium ettevaatlikult pakendilt ära ja võtke 1 kapsel välja.


Võtke korraga välja ainult 1 kapsel ja tehke seda alati vahetult enne kasutamist.


Ärge kasutage purustatud, kahjustatud ega märgi kapsleid. Sel juhul visake kapsel ära ja võtke uus.


5. etapp Pange kapsel inhalaatorisse


image


Võtke käepidemest ja hoidke inhalaatorit püstiasendis.


Pange 1 kapsel kapslikambri avasse.


Ärge pange inhalaatorisse 2 kapslit korraga.6. etapp Kinnitage valge huulik


Joondage huuliku ja käepideme nooled


image


Joondage huulikul ja käepidemel olevad valged nooled.


Suruge huulikut ja käepidet ainult üks kord kokku


image


Suruge huulikut ja käepidet kindlakäeliselt kokku, kuni kuulete klõpsatust. Selle liigutusega teete kapslisse augu.


Ärge suruge käepidet ja huulikut kokku rohkem kui üks kord.


Vabastage huulik


image


Vabastage huulik. Huulik naaseb oma kohale.


Teie inhalaator on nüüd kasutusvalmis.


Ärge suruge käepidet ja huulikut kokku rohkem kui üks kord. Nii võite kapslit kahjustada ja te ei pruugi täisannust kätte saada. Sel juhul võtke uus kapsel ja alustage uuesti 4. etapist.


Veenduge, et huulik oleks kindlalt kinnitatud ega eralduks inhalaatorilt enne 7. etapini jõudmist.Annuse manustamine


7. etapp Hoidke inhalaatorit otse ja hingake välja


imageSeiske või istuge, hoides pea ja rindkere püstises asendis.


Hoidke inhalaatorit horisontaalasendis, suu juurest eemal.


Hingake täielikult välja. Ärge hingake huulikusse.


8. etapp Pulbri inhaleerimiseks hingake sügavalt sisse


imageHoidke inhalaatorit horisontaalasendis ja sulgege suu kindlalt ümber huuliku.


Hingake sügavalt ja pingutuseta sisse, kuni tunnete, et kopsud on täis. Selleks kulub üldjuhul mitu sekundit.


Sisse hingates kuulete ja tajute kapsli pöörlemist. See tähendab, et inhalaator toimib ja te saate oma ravimi kätte.


Kui te köhite või peatate manustamise, alustage uuesti 7. etapi algusest, kasutades sama kapslit.


Oluline! Kui te ei kuule ega taju inhaleerimise ajal kapsli pöörlemist, peate sügavamalt ja pikemalt sisse hingama või huulikut puhastama (ärge loputage huulikut ega laske inhalaatoril märjaks saada). Vt 13. etapp „Huuliku puhastamine“. Alustage uuesti 7. etapi algusest, kasutades sama kapslit.


9. etapp Hoidke 5 sekundit hinge kinni, seejärel hingake välja


image


Võtke inhalaator suult ja hoidke 5 sekundit hinge kinni.


Seejärel hingake välja.10. etapp Eemaldage kapsel inhalaatorist


Pöörake huulikut ja tõmmake see ära.


image


Pöörake huulikut ja tõmmake see ära.


Eemaldage kasutatud kapsel


image


Võtke kasutatud kapsel välja.


11. etapp Manustage teine kapsel


image


Täisannuse manustamiseks korrake teise kapsliga 4. kuni 10. etappi.


Teise kapsli sisu tuleb inhaleerida kuni 10 minuti jooksul peale esimese kapsli inhaleerimist.


Hävitamine ja hoidmine


12. etapp Hävitage kasutatud kapslid


image


Hävitage kasutatud kapslid vastavalt kohalikele nõuetele.


13. etapp Huuliku puhastamine


On normaalne, et osa pulbrit jääb inhalaatorisse või inhalaatorile. Pulbri kuhjumise vältimiseks eemaldage vajadusel pulber huuliku aukudelt uue kuiva vatipulgaga ringjalt pühkides.Puhastage huuliku ülaosas olevad augud


imagePuhastage huuliku ülaosas olevad augud.


Puhastage huuliku alaosas olevad augud


imagePuhastage huuliku alaosas olevad augud.


Vajadusel võib kuiva salvrätiga pühkida ka huuliku välispinda.


Ärge puhastage inhalaatori muid osi.


Ärge loputage huulikut ega tehke inhalaatorit märjaks.


14. etapp Pange inhalaator hoiule


Veenduge, et inhalaatoris ei oleks kapsleid


image


Enne inhalaatori hoiulepanekut veenduge, et selles ei oleks kapsleid.


Kinnitage huulik


image


Suruge huulik käepidemele, kuni kuulete klõpsatust.Kinnitage kork


image


Kinnitage kork huulikule.


Hoiulepanekuks valmis


image


Teie inhalaator on nüüd hoiulepanekuks valmis.


Inhalaatori puhastamine


 • Tavaliselt jääb mingi hulk pulbrit inhalaatorisse või inhalaatorile.

 • Pulbri kuhjumise vältimiseks eemaldage vajadusel pulber huuliku aukudelt uue kuiva vatipulgaga ringjalt pühkides.

 • Inhalaatori huuliku sise- või välispinna puhastamiseks võite kasutada ka kuiva salvrätikut.

 • Ärge puhastage inhalaatori muid osi. Ärge loputage huulikut ega tehke inhalaatorit märjaks.

IV LISA


TEADUSLIKUD JÄRELDUSED JA MÜÜGILUBADE TINGIMUSTE MUUTMISE ALUSED

Teaduslikud järeldused


Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet levodopa perioodilise ohutusaruande (perioodiliste ohutusaruannete) kohta, on inimravimite komitee teaduslikud järeldused järgmised:


Ravimiga seotud ravivigade ja ravimpreparaadi kvaliteedi kohta esitatud kaebuste kumulatiivse ülevaate põhjal on ravimiohutuse riskihindamise komitee arvamusel, et USA-s kehtivad riski vähendamise strateegiad, mis hõlmavad uue puhastusetapi lisamist, kus antakse üksikasjalikumaid juhiseid koos visuaalsete abivahenditega nii inhalaatori huuliku puhastamismeetodite kui ka sagedamini puhastamise kohta, tuleb lisada ka EL-i ravimiteabesse.


Ravimiohutuse riskihindamise komitee jõudis järeldusele, et levodopa sisaldavate ravimite ravimiteavet (kasutusjuhend ja ravimi omaduste kokkuvõte) tuleb vastavalt muuta.


Inimravimite komitee nõustub ravimiohutuse riskihindamise komitee teaduslike järeldustega.


Müügiloa (müügilubade) tingimuste muutmise alused


Levodopa kohta tehtud teaduslike järelduste põhjal on inimravimite komitee arvamusel, et levodopat sisaldava(te) ravimpreparaadi (ravimpreparaatide) kasu/riski suhe ei muutu, kui ravimiteabes tehakse soovitatud muudatused.


Inimravimite komitee soovitab muuta müügiloa (müügilubade) tingimusi.