Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Mirapexin

HINNAD

MIRAPEXIN tablett 0,18mg N30

Hulgimüük: 0,00 €
Jaemüük: 3,76 €
Hüvitatud: 0,00 €

MIRAPEXIN prolong tablett 0,26mg N30

Hulgimüük: 0,00 €
Jaemüük: 5,44 €
Hüvitatud: 0,00 €

MIRAPEXIN prolong tablett 0,52mg N30

Hulgimüük: 0,00 €
Jaemüük: 10,88 €
Hüvitatud: 0,00 €

MIRAPEXIN tablett 0,7mg N30

Hulgimüük: 0,00 €
Jaemüük: 14,64 €
Hüvitatud: 0,00 €

MIRAPEXIN prolong tablett 1,05mg N30

Hulgimüük: 0,00 €
Jaemüük: 21,96 €
Hüvitatud: 0,00 €

MIRAPEXIN prolong tablett 2,1mg N30

Hulgimüük: 0,00 €
Jaemüük: 43,92 €
Hüvitatud: 0,00 €

MIRAPEXIN prolong tablett 3,15mg N30

Hulgimüük: 0,00 €
Jaemüük: 65,88 €
Hüvitatud: 0,00 €

Pakendi infoleht: teave kasutajale


MIRAPEXIN 0,088 mg tabletid MIRAPEXIN 0,18 mg tabletid MIRAPEXIN 0,35 mg tabletid MIRAPEXIN 0,7 mg tabletid Pramipeksool


Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

täiskasvanutel.


 1. Mida on vaja teada enne MIRAPEXIN’i võtmist Ärge võtke MIRAPEXIN’i:

  • kui olete pramipeksooli või selle ravimi mis tahes koostisosa(de) (loetletud lõigus 6) suhtes

   allergiline.


   Hoiatused ja ettevaatusabinõud

   Enne MIRAPEXIN’i võtmist pidage nõu oma arstiga. Rääkige arstile, kui teil esineb (on esinenud) või on arenemas mõni haigus või sümptom, eriti mõni järgnevaist:

  • neeruhaigus

  • hallutsinatsioonid (näete, kuulete või tunnete asju, mida pole olemas). Sagedamini esineb nägemishallutsinatsioone.

  • düskineesia (jäsemete ebanormaalsed ja kontrollimatud liigutused). Kui teil on kaugelearenenud Parkinsoni tõbi ning te võtate samaaegselt levodopat, siis võib teil tekkida düskineesia. See võib

   suurema tõenäosusega juhtuda siis, kui te alles alustate ravi MIRAPEXIN’iga.

  • düstoonia (võimetus hoida keha ja kaela sirgena (aksiaalne düstoonia)). Eelkõige võite kogeda pea ja kaela ettepoole kõverdumist (antecollis), alaselja ettepoole kõverdumist (camptocormia)

   või selja kõverdumist ühele poolele (pleurothotonus).

  • unisus ning äkilised uinumise episoodid

  • psühhoos (sarnane skisofreenia sümptomitele)

  • nägemise kahjustus. Te peate laskma MIRAPEXIN-ravi ajal silmi regulaarselt kontrollida.

  • tõsine südame või veresoonkonna haigus. Te peate laskma regulaarselt kontrollida vererõhku, eriti ravi alguses. Sellega saab vältida posturaalset hüpotensiooni (püstitõusmisel tekkivat

   vererõhu langust).

  • sümptomite halvenemine. Sümptomid võivad alata varem kui tavaliselt, olla tugevamalt väljendunud või hõlmata teisi jäsemeid.


   Rääkige oma arstile, kui teie või te pere/hooldaja märkab, et teil tekivad tungid või ihad selliseks käitumiseks, mis on teie puhul ebaharilikud, ning te ei suuda vastu seista impulsile, ajele või ahvatlusele sooritada teatud tegusid, mis võivad kahjustada teid või teisi. Neid nimetatakse impulsi kontrolli häireteks ja nende hulka võivad kuuluda sellised käitumised nagu hasartmängusõltuvus, liigsöömine või liigne rahakulutamine, ebanormaalselt tugev suguiha või kogu tähelepanu haaravad seksuaalsed mõtted või tunded. Arstvõibvajalikukspidadateieannusekorrigeerimistvõiravi lõpetamist.


   Rääkige sellest oma arstile, kui te märkate ise või märkab teie pere/hooldaja, et teil on tekkimas maania (ärevusseisund, ülev meeleolu või ülierutuvus) või deliirium (alanenud teadvus, segasus või reaalsustaju kadu). Arstvõibvajalikukspidadateieannustkorrigeeridavõiravilõpetada.


   Teatage oma arstile, kui teil esineb pärast MIRAPEXIN-ravi lõpetamist või annuse vähendamist sümptomeid nagu depressioon, apaatia, ärevus, väsimus, higistamine või valu. Kui probleemid püsivad üle mõne nädala, võib arst pidada vajalikuks teie ravi kohandada.


   Teatage oma arstile, kui teil tekib võimetus hoida keha ja kaela sirgena (aksiaalne düstoonia). Selliste sümptomite ilmnemisel võib arst pidada vajalikuks kohandada või vahetada teie ravimit.


   Lapsed ja noorukid

   MIRAPEXIN’i ei soovitata kasutada lastel ja alla 18. aastastel noorukitel.


   Muud ravimid ja MIRAPEXIN

   Teatage oma arstile või apteekrile kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis

   tahes muid ravimeid. Siia kuuluvad ka ravimid, ravimtaimed või toidulisandid, mida olete ostnud ilma retseptita.

   Te peate vältima MIRAPEXIN’i võtmist koos psühhoosivastaste ravimitega. Olge ettevaatlik, kui kasutate järgmiseid ravimeid:

  • tsimetidiin (kasutatakse mao ülihappesuse ja maohaavandite raviks)

  • amantadiin (mida võib kasutatada Parkinsoni tõve raviks)

  • meksiletiin (ravitakse ebaregulaarset südametööd – häiret, mida nimetatakse ventrikulaarseks arütmiaks)

  • zidovudiin (mida võidakse kasutada omandatud immuunpuudulikkuse sündroomi (AIDS), inimese immuunsüsteemi haiguse raviks)

  • tsisplatiin (erinevate vähktõve tüüpide raviks)

  • kiniin (mida võidakse kasutada valusate öiste jalakrampide vältimiseks ja üht tüüpi malaaria, mida nimetatakse falciparum malaria (halvaloomuline malaaria) raviks)

  • prokaiinamiid (kasutatakse südame rütmihäirete raviks)


  Kui te kasutate levodopat, siis on soovitatav levodopa annust vähendada MIRAPEXIN’iga ravi alustamisel.


  Olge ettevaatlik, kui te kasutate teisi ravimeid, millel on rahustav toime (sedatiivne efekt) või kui tarvitate alkoholi. Sellisel juhul võib MIRAPEXIN mõjutada autojuhtimist ja masinate käsitsemist.

  MIRAPEXIN koos toidu, joogi ja alkoholiga

  Olge ettevaatlik alkoholi tarvitamisega ravi ajal. MIRAPEXIN’i võib manustada söögiaegadest sõltumatult.


  Rasedus ja imetamine

  Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga. Arst arutab sel juhul teiega, kas te peate jätkama MIRAPEXIN’i kasutamist.


  MIRAPEXIN’i toime lootele ei ole teada. Seetõttu ärge võtke MIRAPEXIN’i, kui olete rase, välja arvatud juhul, kui olete konsulteerinud arstiga.


  MIRAPEXIN’i ei tohi kasutada imetamise ajal. MIRAPEXIN võib vähendada rinnapiima teket. Samuti võib MIRAPEXIN erituda rinnapiima ning imikusse. Kui MIRAPEXIN’i kasutamine on vältimatult vajalik, siis tuleb rinnapiimaga toitmine lõpetada.


  Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.


  Autojuhtimine ja masinatega töötamine

  MIRAPEXIN võib põhjustada hallutsinatsioone (näete, kuulete või tunnete asju, mida pole olemas).

  Kui täheldate selliseid kõrvaltoimeid, siis ärge juhtige autot ega käsitsege masinaid.


  MIRAPEXIN’i seostatakse unisuse ja äkiliste uinumiste episoodidega, eriti Parkinsoni tõbe põdevatel patsientidel. Kui teil esineb selliseid kõrvaltoimeid, siis ärge juhtige autot ega käsitsege masinaid. Rääkige sellest arstile, kui olete endal selliseid toimeid täheldanud.


 2. Kuidas MIRAPEXIN’i võtta


  Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arstiga. Teie arst määrab teile õige annuse.


  MIRAPEXIN’i võib võtta toiduaegadest sõltumatult. Võtke tablette koos veega.


  Parkinsoni tõbi

  Ööpäevane annus tuleb võtta kolme võrdse annusena.


  Ravi esimese nädala jooksul on tavaline annus üks MIRAPEXIN 0,088 mg tablett kolm korda ööpäevas (0,264 mg on kogu ööpäevane annus):


  Esimene nädal

  Tablettide arv

  Üks MIRAPEXIN 0,088 mg tablett kolm korda ööpäevas

  Kogu ööpäevane annus (mg)

  0,264


  Seejärel suurendatakse ööpäevast annust järk-järgult iga 5...7 päeva järel – vastavalt teie arsti juhtnööridele – kuni teie sümptomid alluvad ravile (säilitusannus).


  Teine nädal

  Kolmas nädal

  Tablettide arv

  Üks MIRAPEXIN 0,18 mg

  tablett kolm korda ööpäevas VÕI

  Kaks MIRAPEXIN 0,088 mg

  tabletti kolm korda ööpäevas

  Üks MIRAPEXIN 0,35 mg

  tablett kolm korda ööpäevas VÕI

  Kaks MIRAPEXIN 0,18 mg

  tabletti kolm korda ööpäevas

  Kogu ööpäevane annus (mg)

  0,54

  1,1


  Tavaline säilitusannus on 1,1 mg ööpäevas. Siiski võib osutuda vajalikuks annuse suurendamine ka edaspidi. Vajadusel võib arst suurendada annust maksimaalselt kuni 3,3 mg pramipeksoolini ööpäevas. Võimalik on ka madalam säilitusannus – kolm MIRAPEXIN 0,088 mg tabletti ööpäevas.


  Madalaim säilitusannus

  Kõrgeim säilitusannus

  Tablettide arv

  Üks MIRAPEXIN 0,088 mg

  tablett kolm korda ööpäevas

  Üks MIRAPEXIN 0,7 mg tablett ja

  üks MIRAPEXIN 0,35 mg tablett kolm korda ööpäevas

  Kogu ööpäevane annus (mg)

  0,264

  3,15


  Neeruhaigusega patsiendid

  Kui teil esineb mõõdukas või raske neeruhaigus, siis võidakse teile määrata väiksem annus. Sellisel juhul peate võtma tablette üks või kaks korda ööpäevas. Kui teil on mõõdukas neerupuudulikkus, siis

  on algannus üks MIRAPEXIN 0,088 mg tablett kaks korda ööpäevas. Raske neerupuudulikkuse korral

  on tavaliseks algannuseks üks MIRAPEXIN 0,088 mg tablett ööpäevas.


  Rahutute jalgade sündroom

  Annus võetakse tavaliselt üks kord ööpäevas õhtul 2...3 tundi enne magamaminekut.


  Esimese nädala jooksul on annuseks üks MIRAPEXIN 0,088 mg tablett üks kord ööpäevas:


  Esimene nädal

  Tablettide arv

  Üks MIRAPEXIN 0,088 mg tablett

  Kogu ööpäevane annus (mg)

  0,088


  Seejärel suurendatakse annust iga 4...7 päeva järel – vastavalt arsti juhtnööridele – kuni teie sümptomid alluvad ravile (säilitusannuseni).


  Teine nädal

  Kolmas nädal

  Neljas nädal

  Tablettide arv

  Üks MIRAPEXIN

  0,18 mg tablett VÕI

  Kaks MIRAPEXIN

  0,088 mg tabletti

  Üks MIRAPEXIN

  0,35 mg tablett VÕI

  Kaks MIRAPEXIN

  0,18 mg tabletti VÕI

  Neli MIRAPEXIN

  0,088 mg tabletti

  Üks MIRAPEXIN

  0,35 mg tablett ja üks MIRAPEXIN 0,18 mg

  tablett VÕI

  Kolm MIRAPEXIN

  0,18 mg tabletti VÕI

  Kuus MIRAPEXIN

  0,088 mg tabletti

  Kogu ööpäevane

  annus (mg)

  0,18

  0,35

  0,54


  Ööpäevane annus ei tohi ületada kuut MIRAPEXIN 0,088 mg tabletti ehk annust 0,54 mg (0,75 mg pramipeksooli soola).

  Kui te lõpetate tablettide võtmise pikemaks ajaks kui mõneks päevaks, siis ravi jätkamisel peate alustama taas madalaimast annusest. Seejärel võite hakata annust järk-järgult suurendama nagu esimesel korral. Küsimuste korral konsulteerige oma arstiga.


  Teie arst vaatab teie ravitulemused üle kolme kuu pärast ning otsustab, kas jätkata raviga või mitte.


  Neeruhaigusega patsiendid:

  Kui teil on tõsine neeruhaigus, siis pole MIRAPEXIN teie ravimiseks sobiv.


  Kui te võtate MIRAPEXIN’i rohkem kui ette nähtud

  Kui te kogemata võtsite liiga palju tablette

  • pöörduge otsekohe oma arsti poole või minge lähimasse haiglasse.

  • üleannustamise sümptomid on oksendamine, rahutus või teised kõrvaltoimed, mida on kirjeldatud lõigus 4 (Võimalikud kõrvaltoimed).


  Kui te unustate MIRAPEXIN’i võtta

  Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata. Võtke järgmine annus õigel

  ajal.


  Kui te lõpetate MIRAPEXIN’i võtmise

  Ärge lõpetage MIRAPEXIN’i võtmist, kui te pole rääkinud sellest oma arstiga. Kui te peate tablettide võtmise lõpetama, siis tuleb annust vähendada järk-järgult. See aitab vältida sümptomite halvenemist.


  Kui te põete Parkinsoni tõbe, siis ei tohi MIRAPEXIN ravi lõpetada järsku. Järsk ravimi võtmise lõpetamine võib tekitada seisundi, mida nimetatakse pahaloomuliseks neuroleptiliseks sündroomiks. See seisund võib kujutada suurt riski tervisele. Selle sümptomid on:

  • akineesia (liikumatus)

  • lihasjäikus

  • palavik

  • kõikuv vererõhk

  • tahhükardia (südame löögisageduse tõus)

  • segasusseisund

  • teadvuse ähmastumine (nt kooma)


   Kui te lõpetate MIRAPEXIN’i võtmise või vähendate selle annust, võib teil tekkida haigusseisund, mida nimetatakse dopamiini agonisti ärajätusündroomiks. Selle sümptomid on muu hulgas depressioon, apaatia, ärevus, väsimus, higistamine või valu. Nende sümptomite tekkimisel võtke ühendust oma arstiga.


   Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


 3. Võimalikud kõrvaltoimed


  Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Kõrvaltoimeid hinnatakse esinemissageduse alusel:


  Väga sage

  võib esineda rohkem kui 1-l kasutajal 10-st

  Sage

  võib esineda kuni 1-l kasutajal 10-st

  Aeg-ajalt

  võib esineda kuni 1-l kasutajal 100-st

  Harv

  võib esineda kuni 1-l kasutajal 1000-st

  Väga harv

  võib esineda kuni 1-l kasutajal 10 000-st

  Teadmata

  esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel


  Kui te põete Parkinsoni tõbe, võivad teil esineda järgmised kõrvaltoimed (olenemata näidustusest):

  Väga sage:

  • Düskineesia (st ebanormaalsed ja kontrollimatud jäsemete liigutused)

  • Unisus

  • Pearinglus

  • Iiveldus (“süda on paha”)


  Sage:

  - Ebatavalise käitumise tung

  • Hallutsinatsioonid (nähakse, kuuldakse või tuntakse asju, mida pole olemas)

  • Segasusseisund

  • Väsimus

  • Unetus (insomnia)

  • Liigne vedelik kudedes, tavaliselt säärtes (perifeerne turse)

  • Peavalu

  • Hüpotensioon (madal vererõhk)

  • Ebatavalised unenäod

  • Kõhukinnisus

  • Nägemiskahjustus

  • Oksendamine

  • Kehakaalu langus sh söögiisu langus


   Aeg-ajalt:

  • Paranoia (liigne hirm oma heaolu pärast)

  • Väärkujutlus

  • Liigne päevane unisus ja äkiline uinumine

  • Amneesia (mälu häire)

  • Hüperkineesia (liigsed liigutused ning paigaloleku võimetus)

  • Kaalutõus

  • Allergilised reaktsioonid (nt lööve, sügelus, ülitundlikkus)

  • Minestamine

  • Südamepuudulikkus (südame häired, mis võivad põhjustada õhupuudust või pahkluu piirkondade turset)*

  • Antidiureetilise hormooni liigne sekretsioon*

  • Rahutus

  • Hingeldus (raskendatud hingamine)

  • Luksumine

  • Kopsupõletik

  • Vastupanuvõimetus impulsile, ajele või ahvatlusele sooritada tegevust, mis võib kahjustada teid ennast või teisi, mille hulka võivad kuuluda:

   • Tugev liigse hasartmängimise impulss, vaatamata tõsistele isiklikele või perekondlikele

    tagajärgedele.

   • Seksuaalse huvi ja käitumise muutus või suurenemine, mis tekitab muret teile või teistele

    – nt suurenenud suguiha.

   • Kontrollimatu, liigne ostlemine või rahakulutamine.

   • Liigsöömine (suurte toidukoguste söömine lühikesel ajavahemikul) või sundsöömine (normaalsest rohkem söömine ja näljatunde rahuldamiseks vajalikust toidu kogusest

  rohkem söömine)*.

  • Deliirium (alanenud teadvus, segasus, reaalsustaju kadu)


   Harv:

  • Maania (ärevusseisund, ülev meeleolu või ülierutuvus)


   Teadmata:

  • Pärast MIRAPEXIN-ravi lõpetamist või annuse vähendamist: võib esineda depressioon, apaatia,

   ärevus, väsimus, higistamine või valu (seda nimetatakse dopamiini agonisti ärajätusündroomiks).

   Kui te täheldate endal mõnda neist käitumistest, siis rääkige sellest oma arstile. Tema arutleb teiega nende sümptomite ohjamise või vähendamise viise.


   Tärniga (*) märgistatud kõrvaltoimete täpset esinemissagedust ei ole võimalik hinnata, kuna neid kõrvaltoimeid ei esinenud kliinilistes uuringutes, mis hõlmasid 2 762 pramipeksoolravi saanud patsienti. Esinemissageduse kategooria ei ole tõenäoliselt kõrgem kui “aeg-ajalt”.


   Kui te põete rahutute jalgade sündroomi, võivad teil esineda järgmised kõrvaltoimed:


   Väga sage:

  • Iiveldus (“süda on paha”)


   Sage:

  • Muutused une rütmis, nt unetus (insomnia) ja unisus.

  • Väsimus

  • Peavalu

  • Ebanormaalsed unenäod

  • Kõhukinnisus

  • Pearinglus

  • Oksendamine


   Aeg-ajalt:

  • Ebahariliku käitumise tung*

  • Südamepuudulikkus (südame häired, mis võivad põhjustada õhupuudust või pahkluu piirkondade turset)*

  • Antidiureetilise hormooni liigne sekretsioon*

  • Düskineesia (nt jäsemete ebanormaalsed, kontrollimatud liigutused)

  • Hüperkineesia (liigutusterohkus ja võimetus paigal püsida)*

  • Paranoia (nt liigne hirm omaenese heaolu pärast)*

  • Tundepete (delusioon)*

  • Amneesia (mälu häire)*

  • Meelepetted (reaalsuses mitteeksisteeriva nägemine, kuulmine või tajumine)

  • Segasus

  • Liigne päevane unisus ning ootamatu uinumine

  • Kehakaalu tõus

  • Hüpotensioon (madal vererõhk)

  • Liigne vedelik kudedes, tavaliselt säärtes (perifeerne turse)

  • Allergilised reaktsioonid (nt lööve, sügelus, ülitundlikkus)

  • Minestamine

  • Rahutus

  • Nägemiskahjustus

  • Kehakaalu langus sh söögiisu langus

  • Hingeldus (raskendatud hingamine)

  • Luksumine

  • Kopsupõletik*

  • Vastupanuvõimetus impulsile, ajele või ahvatlusele sooritada tegevust, mis võib kahjustada teid ennast või teisi, mille hulka võivad kuuluda:

   • Tugev liigse hasartmängimise impulss, vaatamata tõsistele isiklikele või perekondlikele tagajärgedele*.

   • Seksuaalse huvi ja käitumise muutus või suurenemine, mis tekitab muret teile või teistele

    – nt suurenenud suguiha*.

   • Kontrollimatu, liigne ostlemine või rahakulutamine*.

   • Liigsöömine (suurte toidukoguste söömine lühikesel ajavahemikul) või sundsöömine (normaalsest rohkem söömine ja näljatunde rahuldamiseks vajalikust toidu kogusest rohkem söömine)*.

  • Maania (ärevusseisund, ülev meeleolu või ülierutuvus)*

  • Deliirium (alanenud teadvus, segasus, reaalsustaju kadu)*

   Teadmata:

  • Pärast MIRAPEXIN-ravi lõpetamist või annuse vähendamist: võib esineda depressioon, apaatia,

  ärevus, väsimus, higistamine või valu (seda nimetatakse dopamiini agonisti ärajätusündroomiks).


  Kui te täheldate endal mõnda neist käitumistest, siis rääkige sellest oma arstile. Tema arutleb teiega nende sümptomite ohjamise või vähendamise viise.


  Tärniga (*) märgistatud kõrvaltoimete täpset esinemissagedust ei ole võimalik hinnata, kuna neid kõrvaltoimeid ei esinenud kliinilistes uuringutes, mis hõlmasid 1 395 pramipeksoolravi saanud patsienti. Esinemissageduse kategooria ei ole tõenäoliselt kõrgem kui “aeg-ajalt”.


  Kõrvaltoimetest teavitamine

  Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla

  image

  ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.


 4. Kuidas MIRAPEXIN’i säilitada


  Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.


  Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast “EXP”. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.


  Hoida temperatuuril kuni 30 C.

  Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.


  Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


 5. Pakendi sisu ja muu teave Mida MIRAPEXIN sisaldab

Toimeaine on pramipeksool


Iga MIRAPEXIN tablett sisaldab 0,088 mg, 0,18 mg, 0,35 mg või 0,7 mg pramipeksooli ning vastavalt 0,125 mg, 0,25 mg, 0,5 mg või 1 mg pramipeksooldivesinikkloriidmonohüdraati).


Teised koostisosad on mannitool, maisitärklis, veevaba kolloidne ränidioksiid, povidoon K25 ja magneesiumstearaat.


Kuidas MIRAPEXIN välja näeb ja pakendi sisu

MIRAPEXIN 0,088 tabletid on valged, ümmargused, lamedad, ja ilma poolitusjooneta.


MIRAPEXIN 0,18 mg tabletid ja MIRAPEXIN 0,35 mg tabletid on valged, lamedad ja ovaalsed. Tabletid on varustatud poolitusjoonega mõlemal poolel ja neid on võimalik poolitada.


MIRAPEXIN 0,7 mg tabletid tabletid on valged, lamedad ja ümmargused. Tabletid on varustatud poolitusjoonega mõlemal poolel ja neid on võimalik poolitada.


Kõigil tablettidel on ühele küljele pressitud firma Boehringer Ingelheim logo ning teisele küljele koodid P6, P7, P8 või P9, vastavalt tableti tugevustele 0,088 mg, 0,18 mg, 0,35 mg ja 0,7 mg.

MIRAPEXIN tablette väljastatakse alumiiniumist blisterpakendites, igas blisterribas 10 tabletti, pakendis 3 või 10 blisterriba (30 või 100 tabletti). Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.


Müügiloa hoidja

Boehringer Ingelheim International GmbH

D-55216 Ingelheim am Rhein Saksamaa


Tootja

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

image

D-55216 Ingelheim am Rhein Saksamaa


Boehringer Ingelheim France 100-104 avenue de France 75013 Paris

Prantsusmaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:


België/Belgique/Belgien

SCS Boehringer Ingelheim Comm.V Tél/Tel: +32 2 773 33 11

Lietuva

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Lietuvos filialas

Tel: +370 5 2595942


България

Бьорингер Ингелхайм РЦВ ГмбХ и Ко. КГ - клон България

Тел: +359 2 958 79 98

Luxembourg/Luxemburg

SCS Boehringer Ingelheim Comm.V Tél/Tel: +32 2 773 33 11


Česká republika

Boehringer Ingelheim spol. s r.o. Tel: +420 234 655 111

Magyarország

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Magyarországi Fióktelepe

Tel: +36 1 299 89 00


Danmark

Boehringer Ingelheim Danmark A/S Tlf: +45 39 15 88 88

Malta

Boehringer Ingelheim Ireland Ltd. Tel: +353 1 295 9620


Deutschland

BIOTHERAX biochemisch-pharmazeutische

Gesellschaft mbH

Tel: +49 (0) 800 77 90 900

Nederland

Boehringer Ingelheim b.v.

Tel: +31 (0) 800 22 55 889


Eesti

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Eesti filiaal

Tel: +372 612 8000

Norge

Boehringer Ingelheim Norway KS Tlf: +47 66 76 13 00


Ελλάδα

Boehringer Ingelheim Ellas A.E. Tηλ: +30 2 10 89 06 300

Österreich

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Tel: +43 1 80 105-7870


España

Boehringer Ingelheim España, S.A.

Tel: +34 93 404 51 00

Polska

Boehringer Ingelheim Sp.zo.o.

Tel: +48 22 699 0 699


France

Boehringer Ingelheim France S.A.S. Tél: +33 3 26 50 45 33

Portugal

Boehringer Ingelheim Portugal, Lda. Tel: +351 21 313 53 00


Hrvatska

Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.

Tel: +385 1 2444 600

România

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Viena - Sucursala Bucureşti Tel: +40 21 302 28 00


Ireland

Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.

Tel: +353 1 295 9620

Slovenija

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Podružnica Ljubljana Tel: +386 1 586 40 00


Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG organizačná zložka

Tel: +421 2 5810 1211

Italia

Boehringer Ingelheim Italia S.p.A.

Tel: +39 02 5355 1

Suomi/Finland

Boehringer Ingelheim Finland Ky

Puh/Tel: +358 10 3102 800


Κύπρος

Boehringer Ingelheim Ellas A.E.

Tηλ: +30 2 10 89 06 300

Sverige

Boehringer Ingelheim AB

Tel: +46 8 721 21 00


Latvija

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Latvijās filiale

Tel: +371 67 240 011

United Kingdom (Northern Ireland)

Boehringer Ingelheim Ireland Ltd. Tel: +353 1 295 9620


Infoleht on viimati uuendatud


.