Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Mekinist

Pakendi infoleht: teave patsiendile


Mekinist 0,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid Mekinist 2 mg õhukese polümeerikattega tabletid trametiniib (trametinibum)


Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

(2 mg tabletid).


Kuidas Mekinist välja näeb ja pakendi sisu

Mekinist 0,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid on kollased, modifitseeritud ovaalsed, kaksikkumerad tabletid, mille ühel küljel on ettevõtte logo ja vastasküljel „TT“.


Mekinist 2 mg õhukese polümeerikattega tabletid on roosad, ümmargused, kaksikkumerad tabletid, mille ühel küljel on ettevõtte logo ja vastasküljel „LL“.


Õhukese polümeerikattega tabletid on läbipaistmatutes valgetes plastpudelites, mis on varustatud keeratava plastkorgiga. Üks pudel sisaldab 7 või 30 tabletti.


Pudelites on ka kuivatusaine silikageel väikeses silindrikujulises mahutis. Kuivatusaine peab jätma pudelisse ja seda ei tohi süüa.


Müügiloa hoidja

Novartis Europharm Limited Vista Building

Elm Park, Merrion Road

Dublin 4 Iirimaa


Tootja

Lek Pharmaceuticals d.d. Verovskova ulica 57

1526, Ljubljana

Sloveenia


Novartis Pharma GmbH Roonstraße 25

D-90429 Nürnberg

image

Saksamaa


image

Glaxo Wellcome, S.A. Avda. Extremadura, 3 09400, Aranda de Duero Burgos

Hispaania

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:


België/Belgique/Belgien Novartis Pharma N.V. Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva

SIA Novartis Baltics Lietuvos filialas Tel: +370 5 269 16 50


България

Novartis Bulgaria EOOD Тел: +359 2 489 98 28

Luxembourg/Luxemburg Novartis Pharma N.V. Tél/Tel: +32 2 246 16 11


Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország Novartis Hungária Kft. Tel.: +36 1 457 65 00


Danmark

Novartis Healthcare A/S Tlf: +45 39 16 84 00

Malta

Novartis Pharma Services Inc. Tel: +356 2122 2872


Deutschland

Novartis Pharma GmbH Tel: +49 911 273 0

Nederland

Novartis Pharma B.V. Tel: +31 88 04 52 555


Eesti

SIA Novartis Baltics Eesti filiaal Tel: +372 66 30 810

Norge

Novartis Norge AS Tlf: +47 23 05 20 00


Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E. Τηλ: +30 210 281 17 12

Österreich

Novartis Pharma GmbH Tel: +43 1 86 6570


España

Novartis Farmacéutica, S.A. Tel: +34 93 306 42 00

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o. Tel.: +48 22 375 4888


France

Novartis Pharma S.A.S. Tél: +33 1 55 47 66 00

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A. Tel: +351 21 000 8600


Hrvatska

Novartis Hrvatska d.o.o. Tel. +385 1 6274 220

România

Novartis Pharma Services Romania SRL Tel: +40 21 31299 01


Ireland

Novartis Ireland Limited Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc. Tel: +386 1 300 75 50


Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika Novartis Slovakia s.r.o. Tel: +421 2 5542 5439


Italia

Novartis Farma S.p.A. Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc. Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB Tel: +46 8 732 32 00


Latvija

SIA Novartis Baltics Tel: +371 67 887 070

United Kingdom (Northern Ireland)

Novartis Ireland Limited Tel: +44 1276 698370


Infoleht on viimati uuendatud

.


See infoleht on kõigis EL/EMPi keeltes Euroopa Ravimiameti kodulehel.