Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Inhixa

Pakendi infoleht: teave kasutajale


Inhixa 2000 RÜ (20 mg)/0,2 ml süstelahus Inhixa 4000 RÜ (40 mg)/0,4 ml süstelahus Inhixa 6000 RÜ (60 mg)/0,6 ml süstelahus Inhixa 8000 RÜ (80 mg)/0,8 ml süstelahus Inhixa 10 000 RÜ (100 mg)/1,0 ml süstelahus naatriumenoksapariin


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Müügiloa hoidja

Techdow Pharma Netherlands B.V. Strawinskylaan 1143, Toren C-11

1077XX Amsterdam Holland


Tootja

Health-Med spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna

Chełmska 30/34 00-725 Varssavi Poola


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:


België/Belgique/Belgien

Techdow Pharma Netherlands B.V.

+31 (0)76 531 5388

Lietuva

Techdow Pharma Netherlands B.V.

+49 (0)30 220 13 6906


България

Techdow Pharma Netherlands B.V.

+49 (0)30 220 13 6906

Luxembourg/Luxemburg

Techdow Pharma Netherlands B.V.

+49 (0)30 220 13 6906


Česká republika

Techdow Pharma Netherlands B.V.

+420255790502

Magyarország

Techdow Pharma Netherlands B.V.

+3618001930

Danmark

Techdow Pharma Netherlands B.V.

+4578774377

Deutschland

Mitvertrieb: Techdow Pharma Germany GmbH

Potsdamer Platz 1, 10785 Berlin

+49 (0)30 98 321 31 00

Malta

Mint Health Ltd. +356 2755 9990


Nederland

Techdow Pharma Netherlands B.V.

+31208081112


Eesti

Techdow Pharma Netherlands B.V.

+49 (0)30 220 13 6906

Norge

Techdow Pharma Netherlands B.V.

+4781503351


Ελλάδα

Techdow Pharma Netherlands B.V.

+49 (0)30 220 13 6906

Österreich

Techdow Pharma Netherlands B.V.

+43720230772


España

TECHDOW PHARMA SPAIN, S.L.

Tel: +34 91 123 21 16

Polska

Techdow Pharma Netherlands B.V.

+49 (0)30 220 13 6906


France

MYLAN S.A.S.

+33 4 37 25 75 00

Portugal

Laboratórios Atral, S.A.

+351308801067


Hrvatska

Techdow Pharma Netherlands B.V.

+385 17776255


Ireland

Techdow Pharma Netherlands B.V.

+31208081112

România

Techdow Pharma Netherlands B.V.

+49 (0)30 220 13 6906


Slovenija

Techdow Pharma Netherlands B.V.

+49 (0)30 220 13 6906


Ísland

Techdow Pharma Netherlands B.V.

+49 (0)30 220 13 6906

Slovenská republika

Techdow Pharma Netherlands B.V.

+421233331071


Italia

Techdow Pharma Italy S.R.L.

Tel: +39 0256569157

Suomi/Finland

Techdow Pharma Netherlands B.V.

+358942733040


Κύπρος

MA Pharmaceuticals Trading Ltd

+357 25 587112

Sverige

Techdow Pharma Netherlands B.V.

+46184445720


Latvija

Techdow Pharma Netherlands B.V.

+49 (0)30 220 13 6906

United Kingdom (Northern Ireland)

Techdow Pharma Netherlands B.V.

+44 28 9279 2030


Infoleht on viimati uuendatud

image

.