Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Fluad Tetra

Pakendi infoleht: teave kasutajale Fluad Tetra süstesuspensioon süstlis

Gripivaktsiin (pinnaantigeen, inaktiveeritud, adjuveeritud MF59C.1-ga)


imageSellele ravimile kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teatades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teatamise kohta vt lõik 4.


Enne ravimi manustamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.


Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Fluad Tetra saamist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.


ENNE vaktsiini saamist


Sarnaselt kõigile vaktsiinidele ei pruugi Fluad Tetra täielikult kaitsta kõiki vaktsineeritud isikuid.


Lapsed

Fluad Tetrat ei soovitata kasutada lastel.


Muud ravimid ja Fluad Tetra

Teatage oma arstile või meditsiiniõele, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimid, ja kui teid on hiljuti mis tahes muu vaktsiiniga immuniseeritud.


Rasedus ja imetamine

See vaktsiin on mõeldud kasutamiseks eakatel täiskasvanutel vanuses 65 aastat ja vanemad. Seda ei tohi kasutada naistel, kes on rasedad või võivad olla rasedad või kes toidavad rinnaga.


Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Fluad Tetra ei mõjuta või mõjutab ebaoluliselt autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.


Fluad Tetra sisaldab kaaliumi ja naatriumi

Vaktsiin sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi annuses, see tähendab põhimõtteliselt

„naatriumivaba”.

Vaktsiin sisaldab vähem kui 1 mmol (39 mg) kaaliumi annuses, see tähendab põhimõtteliselt

„kaaliumivaba“.


 1. Kuidas Fluad Tetrat manustatakse


  Fluad Tetrat manustab teile teie arst või meditsiiniõde süstina õlavarre lihasesse (deltalihasesse).


  Täiskasvanud vanuses 65 aastat ja vanemad


  Üks 0,5 ml annus.


 2. Võimalikud kõrvaltoimed

  Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Kliiniliste uuringute käigus on täiskasvanutel vanuses 65 aastat ja vanemad teatatud järgmistest

  kõrvaltoimetest.


  Kerged kõrvaltoimed

  Väga sage (võib esineda enam kui ühel inimesel 10-st)

  • Valu süstekohas

  • Väsimus

  • Peavalu

   Sage (võib esineda kuni ühel inimesel 10-st)

  • Liigesevalu (artralgia)

  • Lihasevalu (müalgia)

  • Punetus süstekohas (erüteem)

  • Naha kõvenemine süstekohas (induratsioon)

  • Kõhulahtisus

  • Külmavärinad

  • Iiveldus

  • Isukaotus

  • Verevalumid süstekohas (ekhümoos)

  • Gripisarnased sümptomid


   Aeg-ajalt (võib esineda kuni ühel inimesel 100-st)

  • Oksendamine

  • Palavik (≥ 38 °C)

   Enamik kõrvaltoimeid olid kerged või mõõdukad ja taandusid kolme päeva jooksul pärast tekkimist. Peale ülaltoodud kõrvaltoimete tekkis Fluad Tetraga sarnase vaktsiini tavakasutuse ajal aeg-ajalt

   järgmiseid kõrvaltoimeid:

  • vereliistakuteks nimetatavate vererakkude arvu vähenemine (trombotsütopeenia), mis võib põhjustada kerget verevalumite teket või verejooksu; kaelal, kaenlaalustes või kubemepiirkonnas olevate lümfisõlmede turse (lümfadenopaatia);

  • turse, valu ja punetus süstekohas mõõtmetega üle 10 cm, mis kestab üle ühe nädala (tselluliidilaadne reaktsioon süstekohas);

  • süstitud jäseme ulatuslik turse, mis püsib üle ühe nädala;

  • allergilised reaktsioonid:

   • raskest allergilisest reaktsioonist tingitud vererõhu äkiline langus, mis võib harvadel juhtudel lõppeda vereringe suutmatusega tagada erinevate elundite piisav verevarustus (šokk);

   • turse, mis avaldub eelkõige pea ja kaela piirkonnas, sh näo, huulte, keele, kõri või mis tahes

    muu kehapiirkonna turse (angioödeem);

  • lihasenõrkus;

  • närvivalu (neuralgia); ebatavaline puute-, valu-, kuuma- ja külmatundlikkus (paresteesia); krambihood; neuroloogilised häired, mis võivad põhjustada kaela kangust, segasusseisundit, tuimust, valu ja nõrkustunnet jäsemetes, tasakaalukaotust, reflekside kaotust, osalist või täielikku halvatust (entsefalomüeliit, neuriit, Guillaini-Barré sündroom);

  • nahareaktsioonid, mis võivad levida üle kogu keha, sh naha sügelus (kihelus, nõgestõbi);

   nahalööve;

  • raske nahalööve (multiformne erüteem);

  • veresoonte turse, mis võib põhjustada nahalööbeid (vaskuliit) ja ajutisi probleeme neerudega.


   Kõrvaltoimetest teatamine

   Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma tervishoiutöötajaga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada riikliku teavitussüsteemi (vt V lisa) kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.


 3. Kuidas Fluad Tetrat säilitada


  Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.


  Hoida külmkapis (2 °C...8 °C). Mitte lasta külmuda. Külmunud vaktsiin tuleb hävitada. Hoida süstel välispakendis, valguse eest kaitstult.


  Ärge kasutage seda vaktsiini pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil ja karbil pärast

  „Kõlblik kuni: / EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

  Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


 4. Pakendi sisu ja muu teave Mida Fluad Tetra sisaldab


Kuidas Fluad Tetra välja näeb ja pakendi sisu

Fluad Tetra on süstesuspensioon süstlis (eeltäidetud süstal). Fluad Tetra on piimjasvalge suspensioon. Ühes süstlis on 0,5 ml süstesuspensiooni. Fluad Tetra on saadaval pakendites, milles on üks või

kümme nõelaga või nõelata süstlit.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.


Müügiloa hoidja Seqirus Netherlands B.V. Paasheuvelweg 28

1105 BJ Amsterdam

Holland


Tootja

Seqirus Netherlands B.V. Paasheuvelweg 28

1105 BJ Amsterdam Holland

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:


België/Belgique/Belgien Seqirus Netherlands B.V. Nederland/Netherlands Tel: +31 (0) 20 204 6900


България

Seqirus Netherlands B.V. Нидерландия Тел.: +31 (0) 20 204 6900


Česká republika

Seqirus Netherlands B.V. Nizozemsko Tel: +31 (0) 20 204 6900


Danmark

Seqirus Netherlands B.V. Holland Tlf: +31 (0) 20 204 6900


Deutschland

Seqirus GmbH Marburg Tel: 08003601010


Eesti

Seqirus Netherlands B.V. Holland Tel: +31 (0) 20 204 6900


Ελλάδα

Seqirus Netherlands B.V. Ολλανδία Τηλ: +31 (0) 20 204 6900


España

Seqirus Spain, S.L., Barcelona Tel: 937 817 884


France

Seqirus Netherlands B.V. Netherlands Tél: +31 (0) 20 204 6900


Hrvatska

Seqirus Netherlands B.V. Nizozemska Tel: +31 (0) 20 204 6900


Ireland

Seqirus UK Limited Maidenhead Tel: +44 1628 641 500


Ísland

Seqirus Netherlands B.V. Holland Sími: +31 (0) 20 204 6900


Italia

Seqirus S.r.l. Siena Tel: +39 0577 096400


Κύπρος

Lietuva

Seqirus Netherlands B.V. Nyderlandai Tel: +31 (0) 20 204 6900


Luxembourg/Luxemburg

Seqirus Netherlands B.V. Netherlands Tél/Tel: +31 (0) 20 204 6900


Magyarország

Seqirus Netherlands B.V. Hollandia Tel.: +31 (0) 20 204 6900


Malta

Seqirus Netherlands B.V. In-Netherlands Tel: +31 (0) 20 204 6900


Nederland

Seqirus Netherlands B.V. Amsterdam Tel: +31 (0) 20 204 6900


Norge

Seqirus Netherlands B.V. Nederland Tlf: +31 (0) 20 204 6900


Österreich

Valneva Austria GmbH, Wien Tel: +43 1 20620


Polska

Seqirus Netherlands B.V. Holandia Tel.: +31 (0) 20 204 6900


Portugal

Seqirus Netherlands B.V. Países Baixos Tel: +31 (0) 20 204 6900


România

Seqirus Netherlands B.V. Olanda Tel: +31 (0) 20 204 6900


Slovenija

Seqirus Netherlands B.V. Nizozemska Tel: +31 (0) 20 204 6900


Slovenská republika

Seqirus Netherlands B.V. Holandsko Tel: +31 (0) 20 204 6900


Suomi/Finland

Seqirus Netherlands B.V. Alankomaat Puh/Tel: +31 (0) 20 204 6900


Sverige

Seqirus Netherlands B.V. Ολλανδία Τηλ: +31 (0) 20 204 6900


Latvija

Seqirus Netherlands B.V. Nīderlande

Tel: +31 (0) 20 204 6900

Seqirus Netherlands B.V. Nederländerna Tel: +31 (0) 20 204 6900


Infoleht on viimati uuendatud KK AAAA..


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajatele:


Vaktsiini manustamise järgselt harva esinevate anafülaktiliste reaktsioonide puhuks peab alati valmis olema vastav meditsiiniline ravi ja jälgimisvõimalused.


Enne kasutamist ettevaatlikult loksutada. Pärast loksutamist on vaktsiin välimuselt piimjasvalge suspensioon.


Vaktsiini tuleb enne manustamist visuaalselt kontrollida võõrosakeste ja värvimuutuse osas. Võõrkehade ja/või füüsiliste muutuste täheldamisel ärge vaktsiini manustage.


Nõelata süstli kasutamise korral tuleb kõigepealt eemaldada süstli kork ja seejärel kinnitada manustamiseks sobiv nõel. Luer Lock otsikuga süstlilt tuleb otsakork eemaldada, pöörates seda vastupäeva. Pärast otsakorgi eemaldamist tuleb süstlile kinnitada nõel, pöörates seda päripäeva kuni lukustumiseni. Pärast nõela kohale lukustumist võib eemaldada nõelakaitse ja manustada vaktsiini.