Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Zoledronic acid Teva Generics

Pakendi infoleht: teave kasutajale


Zoledronic acid Teva Generics 5 mg infusioonilahus kotis

Zoledroonhape (Acidum zoledronicum)


Enne ravimi kasutamist, lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

kohe, on kõlblikkusaeg ja säilitamistingimused kasutaja vastutusel ega tohiks tavaliselt ületada

24 tundi temperatuuril 2...8°C.