Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Aerivio Spiromax

Pakendi infoleht: teave patsiendile


Aerivio Spiromax 50 mikrogrammi/500 mikrogrammi/annuses inhalatsioonipulber

salmeterool/flutikasoonpropionaat


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.


Kuidas Aerivio Spiromax välja näeb ja pakendi sisu

Aerivio Spiromax on inhalatsioonipulber.

Üks Aerivio Spiromax inhalaator sisaldab 60 annust, sellel on valge korpus ja poolläbipaistev kollane huulikukate.


Pakendid 1 ja 3 inhalaatoriga. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla teie riigis müügil.


Müügiloa hoidja


Teva B.V.

Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Holland


Tootja


Norton (Waterford) Limited T/A Teva Pharmaceuticals Ireland Unit 27/35, IDA Industrial Park, Cork Road, Waterford, Iirimaa


image

Ravimil on müügiluba lõppenud

Teva Pharmaceuticals Europe B.V., Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Holland


(Ainult Poolas) Teva Operations Poland Sp. z o.o. Mogilska 80 Str. 31-546 Kraków, Poola Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:


België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Lietuva

UAB “Sicor Biotech” Tel: +370 5 266 02 03


България

Тева Фармасютикълс България ЕООД Teл: +359 2 489 95 82

Luxembourg/Luxemburg

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG Tel/Tél: +32 3 820 73 73


Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. Tel: +420 251 007 111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt Tel.: +36 1 288 64 00


Danmark

Teva Denmark A/S Tlf: +45 44 98 55 11

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland L-Irlanda

Tel: +353 51 321 740


Deutschland Teva GmbH

Tel: +49 731 402 08

Nederland

Teva Nederland B.V. Tel: +31 800 0228 400


Eesti

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech Eesti

Norge

Teva Norway AS

filiaal

Tel: +372 661 0801

Ελλάδα

Teva Ελλάς Α.Ε.

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tlf: +47 6677 55 90


Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs GmbH Tel: +43 1 97007 0


España

Teva Pharma S.L.U. Tél: +34 91 387 32 80

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. Tel.: +48 22 345 93 00


France Teva Santé

Tél: +33 1 55 91 7800

Portugal

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda Tel: +351 21 476 75 50


Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o Tel: + 385 1 37 20 000

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L Tel: +4021 230 6524


Iirimaa

Teva Pharmaceuticals Ireland Tel: +353 51 321 740

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o. Tel: +386 1 58 90 390


Ísland Vistor

Ravimil on müügiluba lõppenud

Simi: +354 535 7000

Slovenská republika

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. Tel: +421 2 5726 7911


Italia

Teva Italia S.r.l. Tel: +39 028 917 981

Suomi/Finland Teva Finland

Puh/Tel: +358 20 180 5900


Κύπρος

Teva Ελλάς Α.Ε. Ελλάδα

Τηλ: +30 210 72 79 099

Sverige

Teva Sweden AB Tel: +46 42 12 11 00


Latvija

Sicor Biotech filiāle Latvijā Tel: +371 67 323 666

Ühendkuningriik Teva UK Limited Tel: +44 1977 628 500


Infoleht on viimati uuendatud kuu AAAA.

.