Koduleht Koduleht

Laventair Ellipta (previously Laventair)
umeclidinium bromide, vilanterol

Pakendi infoleht: teave kasutajale


LAVENTAIR ELLIPTA 55 mikrogrammi/22 mikrogrammi annustatud inhalatsioonipulber

umeklidiinium/vilanterool


imageKäesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teavitades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest.

Kõrvaltoimetest teavitamise kohta vt lõik 4.


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.


Infolehe sisukord


 1. Mis ravim on LAVENTAIR ELLIPTA ja milleks seda kasutatakse

 2. Mida on vaja teada enne LAVENTAIR ELLIPTA kasutamist

 3. Kuidas LAVENTAIR ELLIPTAt kasutada

 4. Võimalikud kõrvaltoimed

 5. Kuidas LAVENTAIR ELLIPTAt säilitada

 6. Pakendi sisu ja muu teave Üksikasjalik juhend


 1. Mis ravim on LAVENTAIR ELLIPTA ja milleks seda kasutatakse Mis ravim on LAVENTAIR ELLIPTA

  LAVENTAIR ELLIPTA sisaldab kahte toimeainet: umeklidiiniumbromiidi ja vilanterooli. Need kuuluvad bronhilõõgastiteks nimetatud ravimite rühma.


  Milleks LAVENTAIR ELLIPTAt kasutatakse


  LAVENTAIR ELLIPTAt kasutatakse kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse (KOK) raviks täiskasvanutel. KOK on pikaajaline haigus, mida iseloomustavad aeglaselt süvenevad hingamisraskused.


  KOKi korral pingulduvad lihased hingamisteede seintes. See ravim lõõgastab lihaseid hingamisteede seintes, kergendades õhu liikumist kopsudesse ja välja. Regulaarsel kasutamisel aitab see hoida hingamisraskused kontrolli all ja vähendab KOKi mõju igapäevaelule.


  LAVENTAIR ELLIPTAt ei tohi kasutada järsku tekkiva hingelduse või vilistava hingamise leevendamiseks.

  Kui teil tekib selline hoog, peate kasutama kiiretoimelist inhalaatorit (näiteks salbutamooli). Kui teil ei ole kiiretoimelist inhalaatorit, võtke ühendust oma arstiga.


 2. Mida on vaja teada enne LAVENTAIR ELLIPTA kasutamist Ärge kasutage LAVENTAIR ELLIPTAt:

  - kui olete umeklidiiniumi, vilanterooli või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

  Kui arvate, et ülaltoodu kehtib teie kohta, ärge kasutage seda ravimit enne, kui olete nõu pidanud oma arstiga.


  Hoiatused ja ettevaatusabinõud

  Enne selle ravimi kasutamist pidage nõu oma arstiga:

  • kui teil on astma (ärge kasutage LAVENTAIR ELLIPTAt astma raviks).

  • kui teil on probleeme südamega või kõrge vererõhk.

  • kui teil on silmahaigus, mida nimetatakse kitsanurga glaukoomiks.

  • kui teil on suurenenud eesnääre, raskendatud urineerimine või uriinipeetus.

  • kui te põete epilepsiat.

  • kui teil on probleeme kilpnäärmega.

  • kui teil on suhkurtõbi.

  • kui teil on tõsiseid probleeme maksaga.


  Kui arvate, et midagi eespool loetletust kehtib teie kohta, pidage nõu oma arstiga.


  Vahetult pärast ravimi manustamist tekkivad hingamisraskused

  Vahetult pärast LAVENTAIR ELLIPTA manustamist tekkivaid hingamisraskusi tuleb ette harva (vähem kui ühel inimesel 1000-st). Kui teil tekib pingetunne rindkeres, köha, vilistav hingamine või hingeldus vahetult pärast LAVENTAIR ELLIPTA inhalaatori kasutamist:

  Lõpetage selle ravimi kasutamine ja pöörduge otsekohe arsti poole, sest tegemist võib olla tõsise seisundiga, mida nimetatakse paradoksaalseks bronhospasmiks.


  Silmaprobleemid LAVENTAIR ELLIPTA-ravi ajal

  Kui teil tekib LAVENTAIR ELLIPTA-ravi ajal silmavalu või ebamugavustunne silmas, mööduv ähmane nägemine, halode või värviliste kujutiste nägemine koos silmade punetusega:

  Lõpetage selle ravimi kasutamine ja pöörduge otsekohe arsti poole, sest need võivad olla ägeda kitsanurga glaukoomi nähud.


  Lapsed ja noorukid

  Ärge andke seda ravimit alla 18 aasta vanustele lastele või noorukitele.


  Muud ravimid ja LAVENTAIR ELLIPTA

  Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid. Kui te pole kindel, mida teie ravim sisaldab, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


  Mõned ravimid võivad mõjutada selle ravimi toimet või suurendada tõenäosust kõrvaltoimete tekkeks. Nendeks on:


  • beetablokaatoriteks nimetatud ravimid (nt propranolool), mida kasutatakse kõrgvererõhu või muude

   südamehaiguste raviks.

  • ketokonasool või itrakonasool, mida kasutatakse seennakkuste raviks.

  • klaritromütsiin või telitromütsiin, mida kasutatakse bakteriaalsete nakkuste raviks.

  • ritonaviir, mida kasutatakse HIV-nakkuse raviks.

  • vere kaaliumisisaldust vähendavad ravimid, näiteks mõned diureetikumid (vett väljaviivad tabletid) või mõned astmaravimid (nt metüülksantiin või steroidid).

  • muud selle ravimiga sarnased pikatoimelised ravimid, mida kasutatakse hingamisprobleemide raviks, nt tiotroopium, indakaterool. Ärge kasutage LAVENTAIR ELLIPTAt, kui te juba kasutate nimetatud ravimeid.


  Teavitage oma arsti või apteekrit sellest, kui te kasutate mõnda neist ravimitest.


  Rasedus ja imetamine

  Kui te olete rase või imetate, arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga. Ärge kasutage seda ravimit, kui olete rase, välja arvatud juhul, kui seda lubab teha teie arst.

  Ei ole teada, kas LAVENTAIR ELLIPTA koostisained erituvad rinnapiima. Kui te toidate last rinnaga, peate enne LAVENTAIR ELLIPTA kasutamist nõu pidama oma arstiga. Ärge kasutage seda ravimit, kui te imetate, välja arvatud juhul, kui seda lubab teha teie arst.


  Autojuhtimine ja masinatega töötamine

  LAVENTAIR ELLIPTA ei mõjuta tõenäoliselt autojuhtimise või masinatega töötamise võimet.


  LAVENTAIR ELLIPTA sisaldab laktoosi

  Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima oma arstiga.


 3. Kuidas LAVENTAIR ELLIPTAt kasutada


  Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


  Soovitatav annus on üks inhalatsioon iga päev ühel ja samal kellaajal. Te peate seda ravimit inhaleerima ainult üks kord ööpäevas, sest selle toime kestab 24 tundi.

  Ärge kasutage rohkem ravimit, kui arst on teile määranud. Kasutage LAVENTAIR ELLIPTAt regulaarselt

  Väga tähtis on LAVENTAIR ELLIPTAt kasutada iga päev vastavalt arstilt saadud juhistele. See aitab hoida sümptomid kontrolli all nii öösel kui päeval.


  LAVENTAIR ELLIPTAt ei tohi kasutada järsku tekkiva hingelduse või vilistava hingamise leevendamiseks. Kui teil tekib selline haigushoog, peate kasutama kiiretoimelist inhalaatorit (näiteks salbutamooli).


  Kuidas inhalaatorit kasutada

  Täieliku informatsiooni saamiseks vt „Üksikasjalik juhend“ käesolevas infolehes.


  LAVENTAIR ELLIPTA on inhalatsiooniks. LAVENTAIR ELLIPTA kasutamiseks hingate te ravimit suu kaudu kopsudesse, kasutades selleks ELLIPTA inhalaatorit.


  Kui teie sümptomid ei parane

  Kui KOKi sümptomid (hingeldus, vilistav hingamine, köha) ei parane või süvenevad või kui te kasutate kiiretoimelist inhalaatorit sagedamini,

  võtke niipea kui võimalik ühendust oma arstiga.


  Kui te kasutate LAVENTAIR ELLIPTAt rohkem kui ette nähtud

  Kui te manustate kogemata liiga palju ravimit, võtke nõu küsimiseks otsekohe ühendust oma arsti või apteekriga, sest te võite vajada arstiabi. Võimalusel näidake neile inhalaatorit, pakendit või käesolevat infolehte. Te võite märgata, et teie südametegevus on tavalisest kiirem, tekivad värisemine, nägemishäired, suukuivus või peavalu.


  Kui te unustate LAVENTAIR ELLIPTAt kasutada

  Ärge inhaleerige kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral manustamata. Inhaleerige lihtsalt järgmine annus tavalisel ajal.

  Kui teil tekib vilistav hingamine või hingeldus, kasutage kiiretoimelist inhalaatorit (nt salbutamooli), seejärel pöörduge arsti poole.


  Kui te lõpetate LAVENTAIR ELLIPTA kasutamise

  Kasutage seda ravimit senikaua, kui arst soovitab. Selle toime püsib vaid senikaua, kui te ravimit kasutate. Ärge lõpetage ravimi kasutamist, kui arst ei ole seda soovitanud, isegi kui te ennast paremini tunnete, sest haigusnähud võivad süveneda.

  Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.


 4. Võimalikud kõrvaltoimed


  Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.


  Allergilised reaktsioonid

  Kui teil tekib LAVENTAIR ELLIPTA manustamise järgselt ükskõik milline järgnevalt loetletud sümptomitest, lõpetage otsekohe selle ravimi kasutamine ja teavitage oma arsti.


  Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad tekkida kuni 1 inimesel 100-st):

  • nahalööve (nõgestõbi) või punetus.


   Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad tekkida kuni 1 inimesel 1000-st):

  • turse, mõnikord näo või suu turse (angioödeem),

  • vilistava hingamise süvenemine, köha või hingamisraskus,

  • järsku tekkiv nõrkus või peapööritus (mis võib lõppeda minestuse või teadvuse kaotusega).


   Vahetult pärast ravimi manustamist tekkivad hingamisraskused

   Vahetult pärast LAVENTAIR ELLIPTA kasutamist tekkivad hingamisraskused on harvad. Kui teil tekib pingetunne rindkeres, köha, vilistav hingamine või hingeldus vahetult pärast selle ravimi kasutamist,

   lõpetage ravimi kasutamine ja pöörduge otsekohe arsti poole, sest tegemist võib olla tõsise seisundiga, mida nimetatakse paradoksaalseks bronhospasmiks.


   Sageli esinevad kõrvaltoimed

   Need võivad tekkida kuni ühel inimesel kümnest:

   • valulik ja sage urineerimine (võivad olla kuseteede infektsiooni nähud),

   • kurguvalu ja nohu koosesinemine,

   • kurguvalu,

   • survetunne või valu põskede ja otsmiku piirkonnas (võivad olla nina kõrvalkoobaste põletiku ehk sinusiidi nähud),

   • peavalu,

   • köha,

   • valu ja ärritusnähud neelus ja kurgus,

   • kõhukinnisus,

   • suukuivus,

   • ülemiste hingamisteede infektsioon.


    Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed

    Need võivad tekkida kuni ühel inimesel sajast:

   • ebakorrapärane südametegevus,

   • südametegevuse kiirenemine,

   • südamelöökide tajumine (südamepekslemine),

   • lööve,

   • värin (treemor),

   • maitsetundlikkuse häire,

   • hääle kähedus.


    Harva esinevad kõrvaltoimed

    Need võivad tekkida kuni ühel inimesel tuhandest:

   • ähmane nägemine,

   • silmasisese rõhu tõus,

   • kõrgest rõhust tingitud nägemise halvenemine või valu silmades (võimalikud glaukoominähud),

   • raskus ja sellega kaasuv valu urineerimisel – võivad olla kusepõie väljavoolu takistuse või kusepeetuse tunnused.


    Esinemissagedus teadmata

    Esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel:

   • pearinglus.


  Kõrvaltoimetest teavitamine

  Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.


 5. Kuidas LAVENTAIR ELLIPTAt säilitada


  Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.


  Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil, alusel ja inhalaatoril pärast

  „Kõlblik kuni“ (EXP). Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.


  Hoidke inhalaatorit niiskuse eest kaitstult hermeetiliselt suletud alusel ja ärge avage seda enne ravimi esmakordset kasutamist. Pärast aluse avamist võib inhalaatorit kasutada kuni 6 nädalat aluse avamise kuupäevast alates. Kirjutage kuupäev, mil inhalaator tuleb ära visata, selleks ettenähtud kohta inhalaatori etiketil. Kuupäev tuleb lisada niipea, kui inhalaator on aluselt eemaldatud.


  Hoida temperatuuril kuni 30 C.


  Kui inhalaatorit on hoitud külmkapis, peab seda enne kasutamist vähemalt tund aega hoidma toatemperatuuril.


  Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


 6. Pakendi sisu ja muu teave Mida LAVENTAIR ELLIPTA sisaldab

Toimeained on umeklidiiniumbromiid ja vilanterool.


Üks inhaleeritav pihustatud annus (annus, mis väljub huulikust) sisaldab 55 mikrogrammi umeklidiiniumi (vastab 65 mikrogrammile umeklidiiniumbromiidile) ja 22 mikrogrammi vilanterooli (trifenataadina)


Teised koostisosad on laktoosmonohüdraat (vt lõik 2 „LAVENTAIR ELLIPTA sisaldab laktoosi“) ja magneesiumstearaat.


Kuidas LAVENTAIR ELLIPTA välja näeb ja pakendi sisu

LAVENTAIR ELLIPTA on annustatud inhalatsioonipulber.

Inhalaator Ellipta koosneb helehallist plastmassist korpusest, punasest huuliku kattest ja annuselugejast. See on pakendatud fooliumlaminaadist alusele, millel on eemaldatav fooliumkate. Alus sisaldab niiskuse sidumiseks kuivatusaine pakikest.


Toimeained on valge pulbrina eraldi blistrites inhalaatori sisemuses. Inhalaator sisaldab 7 või 30 annust. Saadaval on ka mitmikpakendid, mis sisaldavad 90 annust (kolme 30 annusega inhalaatorit). Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja:


GlaxoSmithKline (Ireland) Limited 12 Riverwalk

Citywest Business Campus Dublin 24

Iirimaa


Tootja:


Glaxo Wellcome Production Zone Industrielle No.2

23 Rue Lavoisier

27000 Evreux Prantsusmaa


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:


België/Belgique/Belgien GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 52 00

Lietuva

UAB “BERLIN-CHEMIE MENARINI BALTIC” Tel: +370 52 691 947

lt@berlin-chemie.com


България

Берлин-Хеми/А. Менарини България” EООД

Teл.: +359 2 454 0950

bcsofia@berlin-chemie.com

Luxembourg/Luxemburg GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 52 00


Česká republika GlaxoSmithKline, s.r.o. Tel: + 420 222 001 111

cz.info@gsk.com

Magyarország

Berlin-Chemie/A. Menarini Kft.

Tel.: +36 23501301

bc-hu@berlin-chemie.com


Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A/S Tlf: + 45 36 35 91 00

dk-info@gsk.com

Malta

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited Tel: +356 80065004


Deutschland

BERLIN-CHEMIE AG Tel.: + 49 (0) 30 67070

Nederland GlaxoSmithKline BV Tel: + 31 (0)33 2081100


Eesti

OÜ Berlin-Chemie Menarini Eesti Tel: +372 667 5001

ee@berlin-chemie.com


Ελλάδα

Guidotti Hellas A.E.

Τηλ: + 30 210 8316111-13

Norge GlaxoSmithKline AS Tlf: + 47 22 70 20 00


Österreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH Tel: + 43 (0)1 97075 0

at.info@gsk.com


España

FAES FARMA, S.A.

Polska

GSK Services Sp. z o.o.

Tel: + 34 900 460 153

aweber@faes.es

Tel.: + 48 (0)22 576 9000


France

MENARINI France

Tél: + 33 (0)1 45 60 77 20

Portugal

BIAL, Portela & Ca. SA. Tel: + 351 22 986 61 00

info@bial.com


Hrvatska

Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 1 4821 361

office-croatia@berlin-chemie.com

România

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited Tel: +40 800672524


Ireland

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited Tel: + 353 (0)1 4955000

Slovenija

Berlin-Chemie / A. Menarini Distribution Ljubljana d.o.o.

Tel: +386 01 300 2160

slovenia@berlin-chemie.com


Ísland

Vistor hf.

Sími: + 354 535 7000

Slovenská republika

Berlin-Chemie / A. Menarini Distribution Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 544 30 730

slovakia@berlin-chemie.com


Italia

A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l. Tel: +39 (0)55 56801

Suomi/Finland GlaxoSmithKline Oy Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

Finland.tuoteinfo@gsk.com


Κύπρος

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Τηλ: +357 80070017

Sverige GlaxoSmithKline AB Tel: + 46 (0)8 638 93 00

info.produkt@gsk.com


Latvija

SIA Berlin-Chemie/Menarini Baltic Tel: +371 67103210

lv@berlin-chemie.com

United Kingdom (Northern Ireland) GlaxoSmithKline (Ireland) Limited Tel: + 44 (0)800 221441

customercontactuk@gsk.com


Infoleht on viimati uuendatud

Üksikasjalik juhend


Milline inhalaator see on?

LAVENTAIR ELLIPTA esmakordsel kasutamisel ei ole vaja kontrollida, kas inhalaator töötab korralikult; see sisaldab doseeritud annuseid ja on kohe kasutamiseks valmis.


LAVENTAIR ELLIPTA inhalaatori karp sisaldab


image

Aluse kateInhalaator


Kuivatusaine Alus


Karp


Käesolev infoleht


Inhalaator on pakendatud alusele. Ärge avage alust enne, kui olete valmis oma uut inhalaatorit kasutama. Kui olete valmis inhalaatorit kasutama, eemaldage aluse kate. Alus sisaldab niiskuse sidumiseks kuivatusaine pakikest. Visake kuivatusaine pakike minema – ärge avage, sööge ega inhaleerige seda.


image

KuivatusaineKui eemaldate inhalaatori aluselt, on see „suletud“ asendis. Ärge avage inhalaatorit enne, kui olete valmis ravimi annust inhaleerima. Pärast aluse avamist tuleb inhalaatori etiketile selleks ettenähtud kohta kirjutada „Kasutada kuni“ kuupäev. „Kasutada kuni“ kuupäev on 6 nädalat pärast aluse avamise kuupäeva. Pärast seda kuupäeva ei tohi inhalaatorit enam kasutada. Aluse võib pärast avamist minema visata.


Järgnevalt toodud inhalaatori kasutamisjuhend kehtib nii 30 annust (30 päeva varu) kui 7 annust (7 päeva varu) sisaldava inhalaatori puhul.

 1. Enne alustamist lugege läbi järgnev teave


  Kui te avate ja sulete katte ilma ravimit inhaleerimata, läheb annus kaduma.

  See annus jääb turvaliselt inhalaatorisse alles, kuid seda ei saa enam kasutada.

  Ühe inhalatsiooniga ei ole võimalik kogemata manustada liiga palju ravimit või kahekordset annust.


  image


 2. Annuse ettevalmistamine


  Kui olete valmis annust inhaleerima, avage kate. Ärge inhalaatorit raputage.


  • Lükake kate alla, kuni kostub „klõps“.


   image


   Ravim on nüüd inhaleerimiseks valmis.

   Selle kinnituseks väheneb number annuselugejal 1 võrra.


  • Kui „klõpsu“ kuuldes number annuselugejal ei vähene, siis inhalaator ravimit ei väljasta. Minge sellega nõu küsimiseks tagasi apteeki.


 3. Ravimi inhaleerimine


  • Hoidke inhalaatorit suust eemal ja hingake välja nii sügavalt kui on mugav. Ärge hingake välja inhalaatorisse.


  • Pange huulik huulte vahele ja sulgege huuled tihedalt selle ümber. Ärge sulgege sõrmedega õhuavasid.

   image

  • Hingake üks kord pikalt, ühtlaselt ja sügavalt sisse. Hoidke hinge kinni nii kaua kui võimalik (vähemalt 3...4 sekundit).


  • Eemaldage inhalaator suust.


  • Hingake aeglaselt ja rahulikult välja.


   Te ei pruugi tunda ravimit ega selle maitset, isegi kui kasutate inhalaatorit õigesti.

   Kui soovite huulikut puhastada, kasutage selleks kuiva pabersalvrätti enne katte sulgemist.


 4. Sulgege inhalaator


image


Lükake kate ülespoole nii kaugele kui võimalik, et huulik katta.