Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

NexoBrid

Pakendi infoleht: teave kasutajale


NexoBrid 2 g geeli pulber ja geel

Bromelaiinis rikastatud proteolüütiliste ensüümide kontsentraat


image Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teavitades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teavitamise kohta vt lõik 4


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

proteolüütiliste ensüümide kontsentraadile. Teised koostisosad on: pulbris: ammooniumsulfaat ja jää-äädikhape ning geelis karbomeer 980, veevaba dinaatriumvesinikfosfaat, naatriumhüdroksiid ja süstevesi.


Kuidas NexoBrid välja näeb ja pakendi sisu

NexoBrid on saadaval geeli pulbri ja geelina (pulber viaalis (2 g) ning geelina pudelis (20 g)), pakendi suurus: 1 (pakend sisaldab ühte pulbriviaali ja ühte geelipudelit).


Pulber on valkjas kuni helepruun ning geel on selge ja värvitu.


Müügiloa hoidja ja tootja Müügiloa hoidja: MediWound Germany GmbH Hans-Sachs-Strasse 100

65428 Rüsselsheim Saksamaa

e-mail: info@mediwound.com


Tootja:

HÄLSA Pharma GmbH Hafenweg 18-20

48155 Münster

Saksamaa


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:


Infoleht on viimati uuendatud <{KK/AAAA}> <{kuu AAAA}>.

a.eu. Samuti on seal viited teistele kodulehtedele harvaesinevate haiguste ja ravi kohta.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajatele: Valmistamine ja manustamine

Mikrobioloogilise saastatuse vältimiseks ja seetõttu, et ravimi ensümaatiline aktiivsus väheneb pärast kokku segamist progressiivselt, tuleb manustamiskõlblikuks muudetud ravimit kasutada kohe pärast valmistamist (15 minuti jooksul).

NexoBrid tuleb kanda puhtale, keratiinivabale (villid eemaldatud) ja niiskele haavapinnale. Haavakohal paikselt kasutatavad ravimid (nt hõbesulfadiasiin või povidoonjodiid) tuleb enne

NexoBrid’i kasutamist eemaldada ja haav tuleb puhastada.


Patsiendi ja haavapinna ettevalmistamine


Soovitused ohutuks käsitsemiseks


Iga NexoBrid’i viaali, geeli või manustamiskõlblikuks muudetud geeli tohib kasutada ainult ühe patsiendi jaoks.


Teatatud on sensibiliseerumiseni viinud kutsealasest kokkupuutest bromelaiiniga. Sensibiliseerumist võib põhjustada bromelaiinipulbri sissehingamine. Bromelaiini suhtes tekkivate allergiliste reaktsioonide hulka kuuluvad anafülaktilised reaktsioonid ja muud kiiret tüüpi reaktsioonid koos selliste manifestatsioonidega nagu bronhospasm, angioödeem, urtikaaria ja limaskesta ning seedetrakti reaktsioonid. NexoBrid’i pulbri segamisel geeliga tuleb kinni pidada asjakohase käsitsemise nõuetest, sh kinnaste ja kaitseriietuse ning kaitseprillide ja kirurgilise maski kandmine. Pulbrit ei tohi sisse hingata.


Vältida juhuslikku kokkupuudet silmadega. Silmadega kokkupuutumise korral loputage ravimiga kokku puutunud silmi rohke veega vähemalt 15 minutit. Kokkupuutel nahaga loputage NexoBrid veega maha.


Hävitamine


Kasutamata ravim või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.