Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Taltz

Pakendi infoleht: teave patsiendile


Taltz 80 mg süstelahus süstlis

iksekizumab


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.


Kõrvaltoimetest teatamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada riikliku teavitussüsteemi (vt V lisa) kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.


 1. Kuidas Taltz’i säilitada


  Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.


  Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud süstla sildil ja välispakendil pärast

  „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.


  Hoida külmkapis (2 °C…8 °C). Mitte lasta külmuda. Ärge pange ravimit vastu külmkapi tagaseina. Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

  Taltz’i võib hoida toatemperatuuril mitte üle 30 ºC kuni 5 päeva.


  Ärge kasutage seda ravimit, kui täheldate, et süstel on kahjustatud või ravim on hägune, märgatavalt pruunikas või selles on osakesi.

  See ravim on ainult ühekordseks kasutamiseks.


  Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


 2. Pakendi sisu ja muu teave Mida Taltz sisaldab


Kuidas Taltz välja näeb ja pakendi sisu

Taltz on lahus läbipaistvas klaassüstlas. Selle värvus võib varieeruda värvitust kuni kergelt kollaseni.


Pakendi suurused 1, 2, 3 süstlit. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.


Müügiloa hoidja

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited, Dunderrow, Kinsale, Co. Cork, Iirimaa.


Tootja

Eli Lilly Italia S.p.A. Via Gramsci 731/733

50019, Sesto Fiorentino (FI)

Itaalia.


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:


Belgique/België/Belgien

Eli Lilly Benelux S.A./N.V. Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Lietuva

Eli Lilly Lietuva

Tel. +370 (5) 2649600


България

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България тел. + 359 2 491 41 40

Luxembourg/Luxemburg Eli Lilly Benelux S.A./N.V. Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84


Česká republika

ELI LILLY ČR, s.r.o.

Tel: + 420 234 664 111

Magyarország

Lilly Hungária Kft. Tel: + 36 1 328 5100


Danmark

Eli Lilly Danmark A/S Tlf: +45 45 26 60 00

Malta

Charles de Giorgio Ltd. Tel: + 356 25600 500


Deutschland

Lilly Deutschland GmbH Tel. + 49-(0) 6172 273 2222

Nederland

Eli Lilly Nederland B.V. Tel: + 31-(0) 30 60 25 800


Eesti

Eli Lilly Nederland B.V. Tel: +372 6 817 280

Norge

Eli Lilly Norge A.S. Tlf: + 47 22 88 18 00


Ελλάδα

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

Österreich

Eli Lilly Ges.m.b.H.

Τηλ: +30 210 629 4600 Tel: + 43-(0) 1 711 780


España

Lilly S.A.

Tel: + 34-91 663 50 00

Polska

Eli Lilly Polska Sp. z o.o. Tel: +48 22 440 33 00


France

Lilly France

Tél: +33-(0) 1 55 49 34 34

Portugal

Lilly Portugal Produtos Farmacêuticos, Lda Tel: + 351-21-4126600


Hrvatska

Eli Lilly Hrvatska d.o.o. Tel: +385 1 2350 999

România

Eli Lilly România S.R.L. Tel: + 40 21 4023000


Ireland

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited Tel: + 353-(0) 1 661 4377

Slovenija

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o.

Tel: +386 (0)1 580 00 10


Ísland

Icepharma hf.

Sími + 354 540 8000

Slovenská republika Eli Lilly Slovakia s.r.o. Tel: + 421 220 663 111


Italia

Eli Lilly Italia S.p.A. Tel: + 39- 055 42571

Suomi/Finland

Oy Eli Lilly Finland Ab Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250


Κύπρος

Phadisco Ltd

Τηλ: +357 22 715000

Sverige

Eli Lilly Sweden AB Tel: + 46-(0) 8 7378800


Latvija

Eli Lilly (Suisse) S.A Pārstāvniecība Latvijā

Tel: +371 67364000

United Kingdom (Northern Ireland) Eli Lilly and Company (Ireland) Limited Tel: + 353-(0) 1 661 4377


Infoleht on viimati uuendatud {KK/AAAA}.

.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajatele:


40 mg iksekizumabi ettevalmistamine lastele kehakaaluga 25…50 kg


Iksekizumabi 40 mg annused peab ette valmistama ja manustama vastava väljaõppe saanud tervishoiutöötaja. Lastele määratud 40 mg annuste ettevalmistamiseks tohib kasutada ainult Taltz 80 mg süstelahust süstlis.


 1. Väljutada kogu süstli sisu steriilsesse läbipaistvast klaasist viaali. Viaali MITTE raputada ega pöörata.

 2. Määratud annuse (0,5 ml 40 mg puhul) viaalist eemaldamiseks kasutada 0,5 ml või 1 ml ühekordselt kasutatavat süstalt ja steriilset nõela.

 3. Vahetada nõel ja kasutada süstimiseks 27G steriilset nõela. Viaali järelejäänud kasutamata iksekizumab tuleb minema visata.

Ettevalmistatud toatemperatuuril iksekizumab tuleb manustada 4 tunni jooksul pärast steriilse viaali läbistamist.


Enne süstli kasutamist:


Olulised asjad, mida teada

Kasutusjuhend


Taltz 80 mg süstelahus süstlis


image

iksekizumab



Oma ravimi kohta rohkema teabe saamiseks tutvuge selles karbis oleva põhjaliku kasutamisjuhendi ja pakendi infolehega.