Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Prometax

Pakendi infoleht: teave kasutajale


Prometax 1,5 mg kõvakapslid Prometax 3,0 mg kõvakapslid Prometax 4,5 mg kõvakapslid Prometax 6,0 mg kõvakapslid rivastigmiin (rivastigminum)


Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kapslid on pakendatud blisterpakenditesse, saadaval on kolm erineva suurusega pakendit (28, 56 või

112 kapslit) ja plastpurgid, mis sisaldavad 250 kapslit. Kõiki nimetatud pakendeid ei pruugi teie maal olla saadaval.


Müügiloa hoidja

Novartis Europharm Limited Vista Building

Elm Park, Merrion Road Dublin 4

Iirimaa


Tootja

Novartis Farmacéutica, S.A.

Gran Via de les Corts Catalanes, 764 08013 Barcelona

Hispaania


Novartis Pharma GmbH Roonstraße 25

D-90429 Nürnberg Saksamaa


image

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:


België/Belgique/Belgien Novartis Pharma N.V. Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva

SIA Novartis Baltics Lietuvos filialas Tel: +370 5 269 16 50


България

Novartis Bulgaria EOOD Тел.: +359 2 489 98 28

Luxembourg/Luxemburg Novartis Pharma GmbH Tél/Tel: +49 911 273 0


Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország Novartis Hungária Kft. Tel.: +36 1 457 65 00


Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Novartis Pharma GmbH Tel: +49 911 273 0


Eesti

SIA Novartis Baltics Eesti filiaal Tel: +372 66 30 810


Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E. Τηλ: +30 210 281 17 12


España

Novartis Farmacéutica, S.A. Tel: +34 93 306 42 00


France

Novartis Pharma S.A.S. Tél: +33 1 55 47 66 00


Hrvatska

Novartis Hrvatska d.o.o. Tel. +385 1 6274 220


Ireland

Novartis Ireland Limited Tel: +353 1 260 12 55


Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000


Italia

Novartis Farma S.p.A. Tel: +39 02 96 54 1


Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc. Τηλ: +357 22 690 690


Latvija

SIA Novartis Baltics Tel: +371 67 887 070

Nederland

Novartis Pharma B.V. Tel: +31 88 04 52 111


Norge

Novartis Norge AS Tlf: +47 23 05 20 00


Österreich

Novartis Pharma GmbH Tel: +43 1 86 6570


Polska

Sandoz Polska Sp. z o.o. Tel.: +48 22 549 1500


Portugal

Laboratório Normal - Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: +351 21 000 8600


România

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel: +40 21 31299 01


Slovenija

Novartis Pharma Services Inc. Tel: +386 1 300 75 50


Slovenská republika Novartis Slovakia s.r.o. Tel: +421 2 5542 5439


Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200


Sverige

Novartis Sverige AB Tel: +46 8 732 32 00


United Kingdom (Northern Ireland)

Novartis Ireland Limited

Tel: +44 1276 698370


Infoleht on viimati uuendatud