Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Copiktra

Pakendi infoleht: teave patsiendile


Copiktra 15 mg kõvakapslid Copiktra 25 mg kõvakapslid duvelisiib


image

Sellele ravimile kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teatades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teatamise kohta vt lõik 4.


Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.


Müügiloa hoidja Secura Bio Limited 32 Molesworth Street

Dublin 2 Iirimaa


Tootja

Millmount Healthcare Limited (ärinimi PCI Pharma Services) Block 7, City North Business Campus

Stamullen, Co. Meath, K32 YD60 Iirimaa


Infoleht on viimati uuendatud

.