Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Grastofil

PAKENDI INFOLEHT: TEAVE KASUTAJALE


Grastofil 48 MÜ/0,5 ml süste- või infusioonilahus süstlis

filgrastiim


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.Vähipatsientidel ja tervetel doonoritel on harva teatatud aordi (südamest organismi verd viiva suure veresoone) põletikust. Sümptomite hulka võivad kuuluda palavik, kõhuvalu, halb enesetunne, seljavalu ja põletikumarkerite sisalduse suurenemine. Kui teil esineb neid sümptomeid, rääkige sellest oma arstile.


Ravivastuse puudumine filgrastiimile

Kui teil kaob ravivastus filgrastiimile või ravivastus ei ole püsiv, uurib arst selle põhjuseid, k.a seda, kas teil võivad olla tekkinud antikehad, mis neutraliseerivad filgrastiimi toime.


Arst võib soovida teid hoolikalt jälgida, vt pakendi infolehe lõik 4.


Kui te olete raske kroonilise neutropeeniaga patsient, võib teil olla verevähi (leukeemia, müelodüsplastiline sündroom (MDS)) tekkimise oht. Te peate oma arsti teavitama verevähkide tekkimise ohtudest ja rääkima analüüsidest, mida tuleb teha. Kui teil tekib verevähk või on selle tekkimise tõenäosus, ei tohi tee Grastofili kasutada, v.a juhul, kui arst on selle määranud.


Kui te olete tüvirakkude doonor, peate te olema vanusevahemikus 16 kuni 60 aastat.


Olge eriti ettevaatlik teiste ravimitega, mis stimuleerivad vere valgeliblesid

Grastofil on üks ravimitest, mis stimuleerivad vere valgeliblede tootmist. Teie arst peab alati üles

märkima täpselt selle ravimi, mida te kasutate.


Muud ravimid ja Grastofil

Grastofili ei tohi manustada 24 tundi enne ja 24 tundi pärast kemoteraapiat.


Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Rasedus ja imetamine

Grastofil’i ei ole rasedatel ega imetavatel naistel uuritud.


On oluline teavitada oma arsti, kui te


Palun teavitage oma arsti, kui te rasestute ravi ajal Grastofil’iga.


Kui te kasutate Grastofil’i, peate imetamise lõpetama, kui arst ei ole määranud teisiti.


Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Grastofil võib mõjutada kergelt autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet. See ravim võib

põhjustada pearinglust. Pärast Grastofil’i saamist on soovitatav oodata ja vaadata, kuidas te end tunnete, enne kui hakkate autot juhtima või masinatega töötama.


Grastofil sisaldab sorbitooli

Grastofil sisaldab 50 mg sorbitooli ühes milliliitris.

Sorbitool on fruktoosi allikas. Kui teil (või teie lapsel) on pärilik harvaesinev fruktoositalumatus, ei tohi teie (või teie laps) seda ravimit kasutada. Päriliku fruktoositalumatusega patsientide organism ei suuda lagundada fruktoosi. See võib põhjustada tõsiseid kõrvaltoimeid.


Enne ravimi kasutamist teavitage oma arsti, kui teil (või teie lapsel) esineb pärilik fruktoositalumatus või kui teie (või teie laps) ei saa enam tarbida magusaid toiduaineid või jooke, sest esinevad iiveldus, oksendamine või ebameeldivad nähud, nt puhitustunne, kõhukrambid või kõhulahtisus.


Grastofil sisaldab naatriumi

Ravim sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi annuses, see tähendab põhimõtteliselt

„naatriumivaba“.


Grastofil’i süstel sisaldab kuiva naturaalset kummi


Süstli nõelakate sisaldab kuiva naturaalset kummi (lateksi derivaat), mis võib põhjustada allergilist reaktsiooni.


  1. Kuidas Grastofil’i kasutada


Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud.

Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti, meditsiiniõe või apteekriga.


Grastofil’i tavaannus sõltub teie haigusest ja kehakaalust. Teie arst ütleb teile, kui palju Grastofil’i peate kasutama.


Annus


Grastofil ja keemiaraviga seotud neutropeenia (teatud tüüpi vere valgeliblede väike arv)


Tavaline annus on 0,5 miljonit ühikut (5 mikrogrammi) kilogrammi kehakaalu kohta ööpäevas.

Näiteks, kui te kaalute 60 kilogrammi, on teie ööpäevane annus 30 miljonit ühikut

(300 mikrogrammi). Teie ravi Grastofiliga kestab tavaliselt ligikaudu 14 päeva. Teatud haiguste puhul võib siiski osutuda vajalikuks pikemaajaline ravi kestusega kuni ligikaudu üks kuu.


Grastofil ja luuüdi siirdamine

Tavaline algannus on 1 miljon ühikut (10 mikrogrammi) kilogrammi kehakaalu kohta ööpäevas infusioonina. Näiteks kui te kaalute 60 kg on teie ööpäevane annus 60 miljonit ühikut (600 mikrogrammi). Üldjuhul saate oma esimese annuse Grastofili, kui keemiaravist on möödunud vähemalt 24 tundi, ja luuüdi siirdamisest vähemalt 24 tundi. Arst teeb teile seejärel vereanalüüsi, et näha, kui hästi ravi mõjub ja kui kaua see peaks kestma.


Grastofil ja raske krooniline neutropeenia (teatud tüüpi vere valgeliblede väike arv)


Tavaline algannus on 0,5 miljonit ühikut (5 mikrogrammi) ja 1,2 miljonit ühikut (12 mikrogrammi) kilogrammi kehakaalu kohta ööpäevas ühekordse või jagatud annustena. Arst teeb teile seejärel vereanalüüsi, et näha, kui hästi teie ravi Grastofil’iga mõjub ja leida annus, mis on teie jaoks parim. Pikaajaline ravi Grastofil’iga on vajalik neutropeenia vähendamiseks.


Grastofil ja neutropeenia (teatud tüüpi vere valgeliblede väike arv) HIV-infektsiooniga patsientidel


Tavaline algannus on 0,1 miljonit ühikut (1 mikrogrammi) ja 0,4 miljonit ühikut (4 mikrogrammi) kilogrammi kehakaalu kohta ööpäevas. Arst võib teha teile regulaarselt vereanalüüse, et näha, kui hästi Grastofil’iga ravi toimib. Kui valgete vereliblede arv veres on normaliseerunud, võib olla võimalik muuta annuse sagedust harvemaks kui üks kord päevas. Pikaajaline ravi Grastofil’iga võib osutuda vajalikuks normaalse valgevereliblede arvu säilitamiseks veres.


Grastofil ja perifeerse vere tüvirakkude siirdamine (verest kogutud tüvirakkude kasutamine luuüdi siirdamisel)


Kui te annate tüvirakke iseenda jaoks, on tavaline annus 0,5 miljonit ühikut (5 mikrogrammi) kuni 1 miljon ühikut (10 mikrogrammi) kilogrammi kehakaalu kohta ööpäevas. Ravi Grastofil’iga kestab kuni 2 nädalat. Arst teeb teile vereanalüüse, et määrata kindlaks parim aeg tüvirakkude kogumiseks.


Kui olete tüviraku doonoriks kellelegi teisele, on tavaline annus on 1 miljon ühikut (10 mikrogrammi) kilogrammi kehakaalu kohta ööpäevas. Ravi Grastofil’iga kestab 4...5 päeva. Arst teeb teile regulaarselt vereanalüüse, et määrata parim aeg tüvirakkude kogumiseks.


Kuidas Grastofil’i manustatakse


Grastofil’i manustatakse tavaliselt igapäevase süstena nahaalusesse koesse (subkutaanne süste). Seda võib manustada ka igapäevase aeglase veenisüstena (intravenoosne süste).


Kui te saate seda ravimit nahaaluste süstetena, võib teie arst soovitada, et te õpiksite ise süstima. Arst või meditsiiniõde õpetavad teile, kuidas seda teha (vt info allpool „Grastofil’i süstimise juhend“). Ärge püüdke ravimit ise manustada, ilma koolitust läbimata. Mõningane teave, mida vajate, on toodud infolehe lõpus, kuid teie haiguse õige ravi vajab tihedat koostööd oma arstiga.


Kui kaua peab Grastofil’i kasutama?


Te peate kasutama Grastofil’i, kuni teie vere valgeliblede arv on normaliseerunud. Vere valgeliblede arvu jälgimiseks tehakse regulaarselt vereproove. Arst määrab Grastofil’i ravi kestuse.


Kasutamine lastel ja noorukitel


Grastofil’i kasutatakse lastel ja noorukitel, kes saavad keemiaravi või kelle vere valgeliblede arv on väga väike (neutropeenia). Annustamine keemiaravi saavatel lastel ja noorukitel on samasugune kui täiskasvanutel.


Grastofil’i süstimise juhend


See osa sisaldab teavet, kuidas Grastofil’i endale süstida.

Tähtis: ärge püüdke ennast ise süstida, kui te pole saanud koolitust arstilt või õelt. Grastofil süstitakse naha-alusesse koesse. Seda tuntakse subkutaanse süstina. Varustus, mida vajate

Iseendale nahaaluse süsti tegemiseks vajate:


Kuidas Grastofil välja näeb ja pakendi sisu


Grastofil on selge värvitu süste-/ infusioonilahus. See on saadaval süstlis, süstli silindril on 1/40 trükitud märgised 0,1 ml kuni 1,0 ml ning on fikseeritud nõel. Üks süstel sisaldab 0,5 ml lahust.


Grastofil on saadaval pakendites, mis sisaldavad 1 ja 5 süstlit. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja


Accord Healthcare S.L.U.

World Trade Center, Moll de Barcelona, s/n, Edifici Est 6ª planta,

08039 Barcelona, Hispaania


Tootja

Apotex Nederland B.V. Archimedesweg 2

2333 CN Leiden

Holland


Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,

ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Poola

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. AT / BE / BG / CY / CZ / DE / DK / EE / ES / FI / FR / HR / HU / IE / IS / IT / LT / LV / LX / MT /

NL / NO / PL / PT / RO / SE / SI / SK / UK(NI)

Accord Healthcare S.L.U. Tel: +34 93 301 00 64


EL

Rafarm AEBE

Κορίνθου 12, Ν. Ψυχικό, 15451, Αθήνα Τηλ: +30/2106776550


Infoleht on viimati kooskõlastatud: KK/AAAA

.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Järgnev informatsioon on mõeldud ainult meditsiinipersonalile või tervishoiutöötajale:


Bioloogiliste ravimite jälgitavuse parandamiseks tuleb manustatud ravimi nimi ja partii number selgelt üles märkida.


Vajadusel võib Grastofil’i lahjendada 5% glükoosilahusega. Lahjendamine lõpliku kontsentratsioonini alla 0,2 miljonit ühikut (2 mikrogrammi) ml ei ole ühelgi juhul soovitatav.


Lahust tuleb visuaalselt kontrollida enne kasutamist. Kasutada tohib ainult selgeid, ilma osakesteta lahuseid.


Kui filgrastiim on lahjendatud kontsentratsioonini alla 1,5 miljonit ühikut (15 mikrogrammi) ml kohta, tuleks lahusele lisada inimese seerumi albumiini (HSA) lõpliku kontsentratsioonini 2 mg/ml. Näide: kui 20 ml lõplikku süstelahustsisaldab filgrastiimi väihem kui 30 miljonit ühikut (300 mikrogrammi), peab sellele enne manustamist lisama 0,2 ml 200 mg/ml (20%) inimese albumiini lahust.


Kui ravimit lahjendada 5% glükoosilahusega, sobib Grastofil klaasi ning mitmesuguste plastikmaterjalidega, sealhulgas PVC, polüolefiini (polüpropüleeni ja polüetüleeni kopolümeer) ja polüpropüleeniga.