Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Stalevo

HINNAD

STALEVO tablett 100+25+200mg N100

Hulgimüük: 0,00 €
Jaemüük: 46,67 €
Hüvitatud: 0,00 €

STALEVO tablett 150+37,5+200mg N100

Hulgimüük: 0,00 €
Jaemüük: 68,33 €
Hüvitatud: 0,00 €

STALEVO tablett 175+43,75+200mg N100

Hulgimüük: 0,00 €
Jaemüük: 81,67 €
Hüvitatud: 0,00 €

STALEVO tablett 200+50+200mg N100

Hulgimüük: 0,00 €
Jaemüük: 91,11 €
Hüvitatud: 0,00 €

Pakendi infoleht: teave kasutajale


Stalevo 125 mg/31,25 mg/200 mg õhukese polümeerikattega tabletid

levodopa/karbidopa/entakapoon


Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

(E171).


Kuidas Stalevo välja näeb ja pakendi sisu


Stalevo 125 mg/31,25 mg/200 mg: hele pruunikaspunane, ovaalne õhukese polümeerikattega tablett, mille ühele küljele on pressitud märge “LCE 125”.


Stalevo 125 mg/31,25 mg/200 mg tabletid on saadaval viies erinevas pakendi suuruses (10, 30, 100, 130 või 175 tabletti). Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.


Müügiloa hoidja Orion Corporation Orionintie 1

FI-02200 Espoo Soome


Tootja

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

FI-24100 Salo

Soome


Orion Corporation Orion Pharma Orionintie 1

FI-02200 Espoo Soome


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.


België/Belgique/Belgien Orion Pharma BVBA/SPRL Tél/Tel: +32 (0)15 64 10 20

Lietuva

UAB Orion Pharma

Tel. +370 5 276 9499


България

Orion Pharma Poland Sp z.o.o. Tel.: + 48 22 8333177

Luxembourg/Luxemburg Orion Pharma BVBA/SPRL Tél/Tel: +32 (0)15 64 10 20


Česká republika Orion Pharma s.r.o. Tel: +420 234 703 305

Magyarország Orion Pharma Kft. Tel.: +36 1 239 9095


Danmark

Orion Pharma A/S Tlf: +45 8614 0000

Malta

Salomone Pharma Tel: +356 21220174


Deutschland

Orion Pharma GmbH

Tel: +49 40 899 6890

Nederland

Orion Pharma BVBA/SPRL

Tél/Tel: +32 (0)15 64 10 20


Eesti

Orion Pharma Eesti OÜ Tel: +372 66 44 550

Norge

Orion Pharma AS Tlf: +47 40 00 42 10


Ελλάδα

Orion Pharma Hellas M.E.Π.E Τηλ: + 30 210 980 3355

Österreich

Orion Pharma GmbH

Tel: +49 40 899 6890


España

Orion Pharma S.L.

Tel: + 34 91 599 86 01

Polska

Orion Pharma Poland Sp z.o.o. Tel.: + 48 22 8333177


France

Orion Pharma

Tél: +33 (0) 1 85 18 00 00

Portugal

Orionfin Unipessoal Lda Tel: + 351 21 154 68 20


Hrvatska

Orion Pharma d.o.o.

Tel: +386 (0) 1 600 8015

România

Orion Corporation Tel: +358 10 4261


Ireland

Orion Pharma (Ireland) Ltd.

c/o Allphar Services Ltd. Tel: +353 1 428 7777

Slovenija

Orion Pharma d.o.o.

Tel: +386 (0) 1 600 8015

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika Orion Pharma s.r.o Tel: +420 234 703 305


Italia

Orion Pharma S.r.l. Tel: + 39 02 67876111

Suomi/Finland

Orion Corporation Puh./Tel: +358 10 4261


Κύπρος

Lifepharma (ZAM) Ltd

Τηλ.: +357 22056300

Sverige

Orion Pharma AB

Tel: +46 8 623 6440


Latvija

Orion Corporation

Orion Pharma pārstāvniecība Tel: +371 20028332

United Kingdom (Northern Ireland)

Orion Pharma (Ireland) Ltd. c/o Allphar Services Ltd. Tel: +353 1 428 7777


Infoleht on viimati uuendatud.