Koduleht Koduleht

Pegasys
peginterferon alfa-2a

Pakendi infoleht: teave kasutajale


Pegasys 90 mikrogrammi süstelahus süstlis Pegasys 135 mikrogrammi süstelahus süstlis Pegasys 180 mikrogrammi süstelahus süstlis alfa-2a-peginterferoon


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

kaelajäikus, peavalu, naha või juuste värvi kahvatus, silma kahjustused (nt ähmane nägemine) ja/või kuulmishäired (nt kumin kõrvus).


Ravi ajal võtab arst regulaarselt vereproove, et kontrollida teid valgete vereliblede (infektsiooni vastu võitlevad rakud), punaste vereliblede (hapnikku transportivad rakud) ja vereliistakute (verehüübimises osalevad rakud) arvu, glükoosisisalduse (veresuhkru tase), maksafunktsiooni või muude laboratoorsete väärtuste muutuste suhtes.


Pegasys’e ja ribaviriini kombinatsioonravi saavatel patsientidel on kirjeldatud hamba- ja igemekahjustusi, mis võivad viia hammaste kaotuseni. Lisaks võib pikaajalise Pegasys’e ja ribaviriini kombinatsioonravi käigus tekkival suukuivusel olla hambaid ja suuõõne limaskesta kahjustav toime. Hambaid tuleb korralikult puhastada kaks korda päevas, samuti tuleb regulaarselt käia hambaarsti vastuvõtul. Lisaks võib mõnedel patsientidel tekkida oksendamine. Kui te peaksite oksendama, tuleb pärast seda korralikult suud loputada.


Lapsed ja noorukid

Pegasys’t tohib kasutada kroonilise C-hepatiidiga lastel ja noorukitel alates 5 aasta vanusest või kroonilise B-hepatiidiga lastel ja noorukitel alates 3 aasta vanusest. Pegasys’t ei tohi manustada alla

3 aasta vanustele lastele, sest ravim sisaldab bensüülalkoholi ning võib nendel lastel põhjustada toksilisi ja allergilisi reaktsioone.


Muud ravimid ja Pegasys

Ärge kasutage Pegasys’t, kui te võtate telbivudiini (vt „Ärge kasutage Pegasys’t“), sest nende ravimite kombineerimisel suureneb risk perifeerse neuropaatia tekkeks (tuimus, surisemis- ja/või põletustunne kätes ja/või jalgades). Seetõttu on Pegasys’e kombinatsioon telbivudiiniga vastunäidustatud. Teavitage oma arsti või apteekrit sellest, kui te saate ravi telbivudiiniga.

Informeerige oma arsti sellest, kui te kasutate ravimeid astma tõttu, kuna astmaravimi annus võib vajada muutmist.

Patsiendid, kes põevad lisaks HIV-nakkust: teavitage oma arsti, kui te saate HIV-nakkuse vastast ravi.

HIV-nakkuse puhul kasutatava kõrge aktiivsusega retroviirusevastase ravi võimalikeks kõrvaltoimeteks on laktatsidoos ja maksafunktsiooni halvenemine. Kui te saate nimetatud ravi, võib Pegasys’e ja ribaviriini lisamine suurendada riski laktatsidoosi või maksapuudulikkuse tekkeks. Teie arst jälgib teid nende haigusseisundite sümptomite osas. Patsientidel, kes saavad zidovudiini kombinatsioonis ribaviriini või alfainterferoonidega, on suurem risk aneemia tekkeks. Patsientidel, kes saavad asatiopriini kombinatsioonis ribaviriini ja peginterferooniga, on suurem risk raskekujuliste verepildi muutuste tekkeks. Palun lugege kindlasti läbi ka ribaviriini pakendi infoleht.


Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.


Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Kui Pegasys’t kasutatakse koos ribaviriiniga, peavad nii mees- kui naispatsiendid rakendama erilisi

ettevaatusabinõusid rasedusest hoidumiseks, kui esineb rasestumise võimalus, sest ribaviriin võib olla lootele väga kahjulik:


Ärge masseerige süstekohta. Veritsuse korral asetage torkekohale plaaster.


Süstevahendite äraviskamine


Süstal, nõel ja teised süstevahendid on mõeldud ühekordseks kasutamiseks ning need tuleb pärast kasutamist ära visata. Visake süstal ja nõel ära suletud anumas. Sobiva anuma saate arstilt, haiglast või apteekrilt.