Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Vepacel

Pakendi infoleht: teave kasutajale VEPACEL’i süstesuspensioon

Prepandeemilise gripi vaktsiin (H5N1) (kogu virioon, inaktiveeritud, valmistatud rakukultuuril)


image Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teavitades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teavitamise kohta vt lõik 4.


Enne vaktsineerimist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.


Polüsorbaat 80


Kuidas VEPACEL välja näeb ja pakendi sisu


VEPACEL on saadaval süstesuspensioonina mitmeannuselises viaalis (10 0,5 ml annust viaali kohta)

– pakendis on 20 viaali.


Süstesuspensioon on selge kuni kergelt hägune.


Müügiloa hoidja


Ravimil on müügiluba lõppenud

Ology Bioservices Ireland LTD Wilton Park House

Wilton Place Dublin 2

D02P447

Ireland


Tootja


Baxter AG Uferstrasse 15

A-2304 Orth/Donau Austria


Infoleht on viimati uuendatud {KK/AAAA}.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajatele:


Mitmeannuseline viaal (10 0,5 ml annust viaalis)


Enne kasutamist tuleb vaktsiin soojendada toatemperatuurile. Enne kasutamist loksutada. Pärast loksutamist on vaktsiin selge kuni kergelt hägune suspensioon.

Enne manustamist tuleb suspensiooni kontrollida silmaga nähtavate osakeste ja/või ebatavalise välimuse suhtes. Silmaga nähtavate osakeste ja/või välimuse muutuste korral tuleb vaktsiin ära visata.

Vaktsiini ei tohi manustada veresoonde.


Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele. Pärast esmast avamist tuleb viaal ära kasutada kuni 3 tunni jooksul.

Ravimil on müügiluba lõppenud

Iga vaktsiini 0,5 ml annus tõmmatakse süstimiseks süstlasse.