Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Thymanax

Pakendi infoleht: teave kasutajale


Thymanax 25 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Agomelatiin


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.


Kuidas Thymanax välja näeb ja pakendi sisu

image

Thymanax 25 mg on piklikud, oranžikas-kollakad, õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühel küljel on reljeefne sinise ‘firma logo’ .

Thymanax 25 mg õhukese polümeerikattega tabletid on saadavad kalendriga blisterpakendites. Pakend sisaldab 14, 28, 56, 84 või 98 tabletti. 100 õhukese polümeerikattega tabletti sisaldav pakend on

mõeldud haiglas kasutamiseks.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.


Müügiloa hoidja

Servier (Ireland) Industries Ltd Gorey road

Arklow – Co. Wicklow – Iirimaa


Tootja

Les Laboratoires Servier Industrie 905, route de Saran

image

45520 Gidy Prantsusmaa


Servier (Ireland) Industries Ltd Gorey road

Arklow – Co. Wicklow – Iirimaa


Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A. 03-236 Warszawa

image

ul. Annopol 6B Poola


image

Laboratorios Servier, S.L. Avda. de los Madroños, 33 28043 Madrid

Hispaania

België/Belgique/Belgien

S.A. Servier Benelux N.V. Tel: +32 (0)2 529 43 11

Lietuva

UAB “SERVIER PHARMA” Tel: +370 (5) 2 63 86 28


България

Сервие Медикал ЕООД Тел.: +359 2 921 57 00

Luxembourg/Luxemburg

S.A. Servier Benelux N.V. Tel: +32 (0)2 529 43 11


Česká republika

Servier s.r.o.

Tel: +420 222 118 111

Magyarország Servier Hungaria Kft. Tel: +36 1 238 7799


Danmark

Servier Danmark A/S Tlf: +45 36 44 22 60

Malta

V.J. Salomone Pharma Ltd Tel: + 356 21 22 01 74


Deutschland

Servier Deutschland GmbH Tel: +49 (0)89 57095 01

Nederland

Servier Nederland Farma B.V. Tel: +31 (0)71 5246700


Eesti

Servier Laboratories OÜ Tel:+ 372 664 5040

Norge

Servier Danmark A/S Tlf: +45 36 44 22 60


Eλλάδα

ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ Τηλ: +30 210 939 1000

Österreich

Servier Austria GmbH Tel: +43 (1) 524 39 99


España

DANVAL, S.A.

Tel: +34 91 748 96 30

Polska

Servier Polska Sp. z o.o. Tel: +48 (0) 22 594 90 00


France

Les Laboratoires Servier Tel: +33 (0)1 55 72 60 00

Portugal

Servier Portugal, Lda Tel.: +351 21 312 20 00


Hrvatska

Servier Pharma, d. o. o. Tel.: +385 (0)1 3016 222

România

Servier Pharma SRL Tel: +4 021 528 52 80


Ireland

Servier Laboratories (Ireland) Ltd. Tel: +353 (0)1 663 8110

Slovenija

Servier Pharma d. o. o. Tel.: +386 (0)1 563 48 11


Ísland

Servier Laboratories c/o Icepharma hf Sími: +354 540 8000

Slovenská republika

Servier Slovensko spol. s r.o. Tel.:+421 (0) 2 5920 41 11


Italia

Istituto Farmaco Biologico Stroder S.r.l. Tel: +39 06 669081

Suomi/Finland

Servier Finland Oy

P. /Tel: +358 (0)9 279 80 80


Κύπρος

C.A. Papaellinas Ltd.

Sverige

Servier Sverige AB

Τηλ: +357 22741741 Tel : +46 (0)8 522 508 00


Latvija

SIA Servier Latvia Tel: +371 67502039

United Kingdom (Northern Ireland)

Servier Laboratories (Ireland) Ltd Tel: +44 (0)1753 666409


Infoleht on viimati uuendatud {kuupäev}


Täpne informatsioon selle ravimi kohta on kättesaadav Euroopa Ravimiameti kodulehel