Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Litak

PAKENDI INFOLEHT: TEAVE KASUTAJALE


LITAK 2 mg/ml süstelahus

kladribiin


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.


Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne LITAKi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Teatage kohe arstile või meditsiiniõele, kui millal tahes ravi ajal või pärast ravi esinevad teil: nägemise ähmastumine, nägemise kaotus või kahelinägemine, kõnehäired, jäsemete nõrkus, kõndimis- või tasakaaluhäired, püsiv tuimus, tundlikkuse vähenemine või kadumine, mälukaotus või segasusseisund. Need kõik võivad olla raske ja potentsiaalselt surmaga lõppeva ajuhaiguse, progresseeruva multifokaalse leukoentsefalopaatia (PML) sümptomid.


Kui teil esines neid sümptomeid juba enne kladribiinravi, teatage arstile nende sümptomite mis tahes muutustest.

Teatage oma arstile, kui teil esineb või kui teil on esinenud:


Enne ravi alustamist LITAKiga ja ravi ajal tehakse teile regulaarselt vereanalüüse, et veenduda, kas ravi alustamine või jätkamine ei kujuta teie jaoks mingit ohtu. Ravi ajal võib teie arst pidada vajalikuks teha teile vereülekandeid, et parandada vererakkude taset. Samuti kontrollitakse teie maksa- ja neerufunktsiooni.


Kui te soovite isaks saada, siis informeerige sellest oma arsti enne ravi alustamist LITAKiga. Lapse eostamine ei ole soovitatav ravi ajal ja vähemalt kuue kuu vältel pärast ravi lõppu LITAKiga. Teie arst võib soovitada sperma sügavkülmutamist (krüokonserveerimine).


Muud ravimid ja LITAK


Teatage oma arstile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. Kindlasti teatage oma arstile, kui kasutate ravimeid, mis sisaldavad:


Kuidas LITAK välja näeb ja pakendi sisu

LITAK on saadaval klaasist viaalides, mis sisaldavad 5 ml selget värvitut süstelahust. Pakendi suurus 1 või 5 viaali. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.


Müügiloa hoidja ja tootja Lipomed GmbH Hegenheimer Strasse 2

D-79576 Weil/Rhein Saksamaa


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole.


Infoleht on viimati uuendatud


.


SÜSTIMISE JUHISED


Käesolev lõik sisaldab informatsiooni LITAKi süstimise kohta. On oluline, et te ei püüaks ennast süstida enne, kui arst või meditsiiniõde on teid instrueerinud. Arst ütleb teile, kui palju LITAKit te vajate ja kui tihti ja millal te peate ennast süstima. LITAKit tuleb süstida koesse kohe naha alla (subkutaanne süste). Kui teil on süstimise osas mingeid küsimusi, palun pöörduge abi saamiseks arsti või meditsiiniõe poole.


LITAK on tsütotoksiline ja seetõttu tuleb seda ettevaatlikult käsitseda. Kui patsient ei süsti ise endale LITAKit, on LITAKi käsitsemisel ja manustamisel soovitatav kasutada ühekordseid kindaid ja kaitseriietust. Kui LITAK satub nahale või silma, loputage kokkupuutunud kohta koheselt suure koguse veega. Rasedad peavad LITAKiga kokkupuudet vältima.


Mida süstimiseks vaja on?


Endale subkutaanse süste tegemiseks vajate:


Mida tuleb teha enne LITAKi subkutaanset süstimist?


 1. Enne süstimist laske LITAKil toatemperatuurini soojeneda.


 2. Peske hoolikalt käed.


 3. Leidke mugav ja hästivalgustatud koht ning asetage kõik vajalik endale käeulatusse.


Kuidas süstal süstimiseks ette valmistatakse?


Enne LITAKi süstimist toimige alljärgnevalt.


 1. Eemaldage LITAKi viaalilt punane kaitsekork. Ärge eemaldage viaali kummist punnkorki. Puhastage kummikorgi välispind alkoholiga niisutatud vatitupsuga. Eemaldage süstal ilma selle otsa puudutamata pakendist. Eemaldage süstenõel pakendist ja kinnitage see kindlalt süstla otsa. Eemaldage ilma süstenõela puudutamata nõela kate.


 2. Suruge nõel läbi viaali kummist punnkorgi ja keerake viaal koos süstlaga teistpidi. Veenduge, et nõela ots oleks lahuses.


 3. Tõmmake vajalik kogus LITAKit süstlakolbi väljapoole tõmmates süstlasse (teie arst ütleb teile, mitu milliliitrit LITAKit peate endale süstima).


 4. Tõmmake nõel viaalist välja.


 5. Veenduge, et süstlas ei oleks õhku: keerake süstlanõel ülespoole ja suruge õhk süstlast välja.


 6. Kontrollige, et süstlas on õige kogus ravimit.


 7. Süstige ravim kohe.


image

Kuhu LITAKit süstitakse?


Kõige sobivamad endale süstimise kohad on toodud kõrvaloleval joonisel: nendeks on reite ülaosa ja kõht, välja arvatud naba ümbrus. Kui ravimit süstib keegi teine, võib süstida ka õlavarre välisküljele ja tuharatesse.

Kuidas LITAKit süstitakse?


image

 1. Desinfitseerige alkoholiga niisutatud vatitupsu abil nahk, oodake, kuni nahk kuivab ja haarake nahk pöidla ja nimetissõrme vahele, ilma seda pigistamata.


 2. Suruge nõel umbes 45° nurga all kindlalt läbi naha, nagu on näidatud kõrvaloleval pildil.


 3. Tõmmake süstlakolbi pisut tagasi veendumaks, et nõel ei sattunud veresoonde. Juhul kui süstlasse tuleb verd, tõmmake nõel nahast välja ja proovige süstimist uuesti mõnes teises kohas.


 4. Süstige lahust aeglaselt ja ühtlaselt umbes ühe minuti vältel, hoides nahka sõrmede vahel ja nõela nahaaluses koes.


 5. Pärast süstimist eemaldage nõel.


 6. Asetage kasutatud süstal torkekindlasse konteinerisse. Igaks süstimiseks kasutage uut süstalt ja nõela. Viaalid on mõeldud ühekordseks kasutamiseks. Järelejäänud lahus andke hävitamiseks oma arstile või apteekrile.


Kasutatud süstalde hävitamine


Asetage kasutatud süstal torkekindlasse konteinerisse ja hoidke neid laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.


Saatke torkekindlad konteinerid hävitamisele vastavalt arstilt, meditsiiniõelt või apteekrilt saadud juhistele.


Ärge visake süstlaid tavalisse prügikasti.