Koduleht Koduleht

Paxlovid
(1R,2S,5S)-N-((1S)-1-Cyano-2-((3S)-2-oxopyrrolidin-3-yl)ethyl)-3-((2S)-3,3-dimethyl-2-(2,2,2-trifluoroacetamido) butanoyl)-6,6-dimethyl-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxamide [PF-07321332], ritonavir

Pakendi infoleht: teave patsiendile


Paxlovid 150 mg + 100 mg õhukese polümeerikattega tabletid

PF-07321332 + ritonaviir (Ritonavirum)


image

Sellele ravimile kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teatades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teatamise kohta vt lõik 4.


Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

(kasutatakse ärevuse ja/või unehäirete leevendamiseks).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud Maksahaigus

Teatage oma arstile, kui teil on või on olnud maksahaigus. Ritonaviiri manustavatel patsientidel on esinenud maksaensüümide aktiivsuse häireid, hepatiiti ja kollatõbe.


Neeruhaigus

Teatage oma arstile, kui teil on või on olnud neeruhaigus.


HIV-1 ravimiresistentsuse tekkerisk

Kui teil on ravimata või ravile allumatu HIV-nakkus, võib Paxlovid põhjustada olukorra, kus mõned HIV-ravimid ei toimi tulevikus nii hästi.


Lapsed ja noorukid

Ärge andke Paxlovidi alla 18-aastastele lastele ja noorukitele, sest lastel ja noorukitel ei ole Paxlovidi uuritud.


Muud ravimid ja Paxlovid

On ka teisi ravimeid, mille võtmine koos Paxlovidiga võib olla vastunäidustatud. Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes teisi ravimeid:


sisaldab hüpromelloosi, titaandioksiidi, makrogooli, hüdroksüpropüültselluloosi, talki, kolloidset veevaba ränidioksiidi ja polüsorbaat 80.


Kuidas Paxlovid välja näeb ja pakendi sisu

Paxlovidi õhukese polümeerikattega tabletid on pakitud karpidesse, karbis on viis ööpäevase annusega blistrit, kokku 30 tabletti.


Ühes ööpäevase annusega blistris on neli PF-07321332 tabletti (iga tablett 150 mg) ja kaks ritonaviiri tabletti (mõlemad tabletid 100 mg), blistrile on märgitud, millised tabletid tuleb võtta hommikul ja millised õhtul (päikese ja kuu sümbolid).


PF-07321332 150 mg õhukese polümeerikattega tablett on roosa ovaalne tablett, mille ühel küljel on pimetrükk „PFE“ ja teisel küljel „3CL“.


Ritonaviiri 100 mg õhukese polümeerikattega tablett on valge kuni valkjas kapslikujuline tablett, mille ühel küljel on pimetrükk „H“ ja teisel küljel „R9“.


Müügiloa hoidja


Pfizer Europe MA EEIG Boulevard de la Plaine 17 1050 Brüssel

Belgia


Tootja


Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH Betriebsstatte Freiburg

Mooswaldallee 1

79090 Freiburg Saksamaa

Pfizer Italia S.r.L.

Localita Marino del Tronto 63100 Ascoli, Piceno Itaalia


image

Pfizer Ireland Pharmaceuticals Little Connell

Newbridge

Iirimaa


image

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:


België/Belgique/Belgien Luxembourg/Luxemburg Pfizer NV/SA

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Lietuva

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje Tel: +370 5 251 4000


България

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България

Teл.: +359 2 970 4333

Magyarország

Pfizer Kft

Tel: + 36 1 488 37 00


Česká republika

Pfizer, spol. s r.o.

Tel: +420 283 004 111

Malta

Vivian Corporation Ltd. Tel: +356 21344610


Danmark

Pfizer ApS

Tlf: +45 44 20 11 00

Nederland

Pfizer bv

Tel: +31 (0)10 406 43 01


Deutschland

Pfizer Pharma GmbH

Tel: +49 (0)30 550055-51000

Norge

Pfizer AS

Tlf: +47 67 52 61 00


Eesti

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal Tel: +372 666 7500

Österreich

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H Tel: +43 (0)1 521 15-0


Ελλάδα

Pfizer Ελλάς A.E.

Τηλ: +30 210 6785800

Polska

Pfizer Polska Sp. z o.o. Tel.: +48 22 335 61 00


España

Pfizer, S.L.

Tel: +34 91 490 99 00

Portugal

Laboratórios Pfizer, Lda. Tel: +351 21 423 5500


France

Pfizer

Tél +33 (0)1 58 07 34 40

România

Pfizer Romania S.R.L Tel: +40 (0)21 207 28 00


Hrvatska

Pfizer Croatia d.o.o. Tel: +385 1 3908 777

Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel: +386 (0)1 52 11 400

Ireland

Pfizer Healthcare Ireland Tel: 1800 633 363 (toll free)

+44 (0)1304 616161

Slovenská republika Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Tel: + 421 2 3355 5500


Ísland

Icepharma hf.

Sími: +354 540 8000

Suomi/Finland

Pfizer Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 430 040


Italia

Pfizer S.r.l.

Tel: +39 06 33 18 21

Sverige

Pfizer AB

Tel: +46 (0)8 550 520 00


Κύπρος

Pfizer Ελλάς Α.Ε. (Cyprus Branch) Tηλ: +357 22817690

United Kingdom (Northern Ireland)

Pfizer Limited

Tel: +44 (0) 1304 616161


Latvija

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā Tel: + 371 670 35 775


Infoleht on viimati uuendatud


Ravim on saanud tingimusliku heakskiidu. See tähendab, et selle ravimpreparaadi omaduste kohta oodatakse lisatõendeid. Euroopa Ravimiamet vaatab vähemalt igal aastal läbi ravimi kohta saadud uue teabe ja vajadusel seda infolehte ajakohastatakse.


Kui soovite tutvuda pakendi infolehega mõnes teises keeles, skaneerige mobiilseadmega koodi.


image


URL: https://pfi.sr/c19oralrx.


See infoleht on kõigis EL/EMPi keeltes Euroopa Ravimiameti kodulehel.