Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Ziextenzo

Pakendi infoleht: teave kasutajale


Ziextenzo 6 mg süstelahus süstlis

pegfilgrastiim (pegfilgrastimum)


▼Sellele ravimile kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teatades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teatamise kohta vt lõik 4.


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.


Kuidas Ziextenzo välja näeb ja pakendi sisu

Ziextenzo on selge ja värvitu kuni kergelt kollakas süstelahus süstlis (6 mg/0,6 ml).


Pakendis on 1 klaasist süstel, millel on kummist kolvikork, kolvivarras, roostevabast terasest nõel ja nõelakate. Süstlil on automaatne nõelakaitse.


Müügiloa hoidja


Sandoz GmbH Biochemiestr. 10

6250 Kundl Austria


Tootja


Sandoz GmbH Biochemiestr. 10

6336 Langkampfen

Austria


Infoleht on viimati uuendatud KK.AAAA.

.

See infoleht on kõigis EL/EMPi keeltes Euroopa Ravimiameti kodulehel.

Ziextenzo süstli kasutusjuhend


Et aidata ära hoida võimalikke infektsioone ja tagada, et te kasutate seda ravimit õigesti, peate te järgima neid juhiseid.


Lugege need juhised enne süstimist LÕPUNI läbi. On tähtis, et te ei süstiks enne, kui teie arst, meditsiiniõde või apteeker on teile seda õpetanud. Karbis on süstel, mis on eraldi pakitud kilest blisterpakendisse.


image

Teie nõelakaitsega Ziextenzo süstel


Nõelakaitse

Sõrmepidemed


Nõelakork

Kolvivarda koonusekujuline alus

Kolb

Kolvipea


Vaateaken Etikett ja


Kolvivarras

aegumiskuupäev Nõelakaitse tiivad


Pärast ravimi süstimist aktiveerub nõelakaitse ja katab nõela. Nõelakaitse on mõeldud tervishoiutöötajate, hooldajate ja patsientide kaitsmiseks juhuslike nõelatorgete eest süstimise järel.


image

Vahendid, mida süstimiseks vajate.


Tähtis ohutusteave

Ettevaatust! Hoidke süstleid laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

 1. Ärge avage karpi enne, kui olete valmis süstlit kasutama.

 2. Ärge kasutage süstlit, kui blistri sulgur on katki, sest selle kasutamine ei pruugi olla ohutu.

 3. Ärge kunagi jätke süstlit järelevalveta kohta, kus see on teistele kättesaadav.

 4. Ärge raputage süstlit.

 5. Ärge puudutage enne kasutamist nõelakaitse tiibu. Puudutamisel võib nõelakaitse liiga vara aktiveeruda.

 6. Ärge eemaldage nõelakatet enne kui vahetult enne süstimist.

 7. Süstlit ei tohi korduvalt kasutada. Visake kasutatud süstel kohe pärast kasutamist teravate esemete anumasse.


Ziextenzo süstli säilitamine

 1. Hoidke blisterpakendis süstlit karbis, valguse eest kaitstult.

 2. Hoida külmkapis (2°C...8°C). Mitte lasta külmuda.

 3. Enne kasutamist võtke süstel külmkapist välja ja laske Ziextenzo'l soojeneda toatemperatuurini (kuni 35 °C) umbes 15...30 minuti jooksul.

 4. Ärge kasutage süstlit pärast aegumiskuupäeva, mis on näidatud karbil või süstli etiketil.

  Aegunud pakend tagastage apteeki.

  image

  Süstekoht


  Süstekoht on see koht kehal, kus te süstlit kasutate.

  • Soovitatud koht on reite esikülg. Samuti võite kasutada alakõhtu, aga mitte 5 cm raadiuses ümber naba.

  • Süstides valige iga kord uus koht.

  • Ärge süstige piirkonda, kus nahk on hell, verevalumitega, punetav või tihkestunud. Vältige süstimist armide või venitusarmide piirkonda.


Kui süsti teeb hooldaja, võib kasutada ka õlavarre väliskülge.


Ziextenzo süstli kasutusvalmis seadmine

 1. Võtke karp blisterpakendis süstliga külmkapist välja ja jätke avamata umbes 15...30 minutiks,

  kuni see jõuab toatemperatuurini.

 2. Kui olete süstli kasutamiseks valmis, avage blisterpakend ja peske seebi ja veega hoolikalt käed.

 3. Puhastage süstekoht alkoholilapiga.

 4. Võtke süstel blisterpakendist välja. Kontrollige, et läbipaistvast plastist nõelakaitse asub klaassüstla toru peal. Kui läbipaistev nõelakaitse katab nõelakatet (nagu allpool näidatud), siis on süstal aktiveeritud; ÄRGE kasutage seda süstalt ja võtke uus. Alltoodud joonis näitab kasutusvalmis süstalt.

 5. Vaadake süstel üle. Vedelik peab olema läbipaistev. Värvus võib varieeruda värvitust kuni kergelt kollakani. Vedelikus võib olla väike õhumull. See on normaalne. Ärge kasutage süstlit, kui näete

  selles muid osakesi ja/või värvimuutusi.

 6. Ärge kasutage süstlit, kui see on katki või aktiveerunud. Tagastage Ziextenzo süstel ja pakend apteeki.


Seade AKTIVEERITUD – MITTE KASUTADA

image


image

Seade KASUTUSVALMIS


Selles konfiguratsioonis on nõelakaitse AKTIVEERITUD – ÄRGE KASUTAGE süstlit


Selles konfiguratsioonis on nõelakaitse AKTIVEERIMATA ja süstel on kasutusvalmis

image

Kuidas Ziextenzo süstlit kasutada 1


2

image

3

image

image

4


Tõmmake nõelakate ettevaatlikult otse ära. Te võite näha nõela otsas vedelikupiiska. See on normaalne.


Pigistage süstekohas õrnalt nahka sõrmede vahel ja sisestage nõel, nagu joonisel näidatud. Vajutage nõel tervenisti sisse, et ravim täielikult manustada.


Hoidke süstlit, nagu näidatud, ja vajutage kolb aeglaselt alla nii kaugele kui võimalik, nii et kolvipea on täielikult nõelakaitse tiibade vahel.

Hoidke kolbi 5 sekundit täielikult allavajutatuna ja süstlit paigal.


Hoidke süstlit täielikult allavajutatuna ja tõmmake nõel otse süstekohast välja; seejärel laske nahast lahti.

5

image


6

image


image

Hävitamine


Laske kolb aeglaselt lahti ja laske süstla nõelakaitsel automaatselt ümber paljastunud nõela tõmbuda.


Süstekohal võib olla veidi verd. Võite vajutada süstekohale vatitupsu või marli ning seda 10 sekundit hoida. Ärge hõõruge süstekohta. Võite süstekoha vajadusel katta väikese plaastriga.


Ainult tervishoiutöötajatele

Manustatud ravimi kaubanduslik nimi tuleb selgelt märkida patsiendi haiguslukku. Eemaldage süstli etikett

ja säilitage seda.

Pöörake kolbi, et süstli etikett oleks eemaldamiseks sobivas asendis.


Visake kasutatud süstal teravate esemete anumasse (suletav punktsioonikindel anum).


Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda. Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.