Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Fexeric

Pakendi infoleht: teave patsiendile


Fexeric 1 g õhukese polümeerikattega tabletid

raud(III)tsitraadi koordinatiivne ühend


imageKäesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teavitades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teavitamise kohta vt lõik 4.


Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.Dialüüsi mittesaavatel patsientidel kõige sagedamini esinevad kõrvaltoimed (võivad tekkida rohkem kui 1 inimesel 10st) on samuti seotud mao või soolestikuga:


Ravimil on müügiluba lõppenud

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla

image

ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.


 1. Kuidas Fexerici säilitada


  Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.


  Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pudelil ja pappkarbil pärast kuupäeva „Kõlblik kuni”. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.


  Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

  Hoida pudel tihedalt suletuna niiskuse eest kaitstult.

  Pärast esmast avamist kasutage pudeli sisu 60 päeva jooksul.


  Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


 2. Pakendi sisu ja muu teave Mida Fexeric sisaldab

Toimeaine on raud(III)tsitraadi koordinatiivne ühend.

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 1 g raud(III)tsitraadi koordinatiivset ühendit (vastab 210 mg raud(III)-le).

Muud koostisained on eelželatiniseeritud tärklis, kaltsiumstearaat, hüpromelloos, titaandioksiid,

triatsetiin, päikeseloojangukollane FCF (E110), võlupunane AC (E129), indigokarmiin.

Kuidas Fexeric välja näeb ja pakendi sisu

Fexerici õhukese polümeerikattega tabletid on virsikuvärvi ja ovaalsed, tableti ühel küljel on surutrükk

„KX52”. Tablettide pikkus on 19 mm, paksus 7,2 mm ja laius 10 mm.


Tabletid on pakendatud lastekindla korgiga plastpudelitesse. Tabletid tarnitakse ühes pakendisuuruses, 200 tabletti pudelis.


Müügiloa hoidja ja tootja


Müügiloa hoidja: Akebia Europe Limited c/o Matheson

70 Sir John Rogerson’s Quay Dublin 2

Iirimaa


Tootja:

Propak Health Ltd.

3-4 Ballyboggan Industrial Estate Ballyboggan Road

Finglas

Dublin 11 Iirimaa


Ravimil on müügiluba lõppenud

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole.


Infoleht on viimati uuendatud


.