Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Possia

Pakendi infoleht: teave kasutajale


Possia, 90 mg õhukese polümeerikattega tabletid

tikagreloor


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.


Müügiloa hoidja ja Tootja


Müügiloa hoidja: AstraZeneca AB S-151 85

image

Södertälje Rootsi


Tootja: AstraZeneca AB Gärtunavägen SE-151 85

Södertälje

Rootsi


Tootja:

AstraZeneca UK Limited Silk Road Business Park

Maccelsfield, Cheshire, SK10 2NA Ühendkuningriik


image

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.


België/Belgique/Belgien NV AstraZeneca SA Tel: +32 2 370 48 11

Luxembourg/Luxemburg NV AstraZeneca SA Tél/Tel: + 32 2 370 48 11


България

AstraZeneca България ЕООД

Тел.: +359 2 971 25 33

Magyarország AstraZeneca kft Tel: +36 23 517 300


Česká republika

AstraZeneca Czech Republic s.r.o Tel: +420 222 807 111

Malta

Associated Drug Co. Ltd Tel: +356 2277 8000


Danmark AstraZeneca A/S Tlf: +45 43 66 64 62

Nederland

AstraZeneca BV

Tel: +31 79 363 2222


Ravimil on müügiluba lõppenud

Deutschland AstraZeneca GmbH Tel: +49 41 03 7080

Norge

AstraZeneca AS Tlf: +47 21 00 64 00


Eesti

AstraZeneca

Tel: +372 6549 600

Österreich

AstraZeneca Österreich GmbH Tel: +43 1 711 31 0


Ελλάδα

AstraZeneca A.E.

Τηλ: + 30 2 106871500

Polska

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. Tel: +48 22 874 35 00


España

Laboratorios Almirall, S.A. Tel: + 34 93 31 28 748

Portugal

Medinfar Produtos Farmacêuticos, S.A. Tel: + 351 21 499 74 00


France

AstraZeneca

Tél: + 33 1 41 29 40 00


Ireland

AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) Ltd Tel: +353 1609 7100

România

AstraZeneca Pharma SRL Tel: +40 21 317 60 41


Slovenija

AstraZeneca UK Limited Tel: +386 1 51 35 600


Ísland

Vistor hf

Sími: + 354 535 7000

Slovenská republika AstraZeneca AB o.z. Tel: +421 2 5737 7777


Italia Suomi/Finland

AstraZeneca S.p.A. Tel: +39 02 98011

AstraZeneca Oy Puh/Tel: +358 10 23 010


Κύπρος

Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ

Τηλ: +357 22490305

Sverige

AstraZeneca AB

Tel: +46 8 553 26 000


Latvija

SIA AstraZeneca Latvija Tel: +371 67377 100

United Kingdom AstraZeneca UK Ltd Tel: +44 1582 836 836


Lietuva

UAB AstraZeneca Tel: +370 5 2660550


Infoleht on viimati uuendatud

Üksikasjaline teave selle toote kohta on olemas Euroopa ravimiameti (EMA) kodulehel:

Ravimil on müügiluba lõppenud

https://www.emea.europa.eu/